Veoautode müügigarantii
Veokite maailm

Veoautode müügigarantii

Teie käsutuses on volitatud Mercedes-Benzi töökodade laialdane võrk. Volitatud Mercedes-Benzi
töökojad:
1) omavad vajalikku sisseseadet ja eritööriistu ning nende personal läbib pidevalt koolitusi;
2) tagavad, et Teie sõidukit hooldatakse ja remonditakse professionaalselt ning vajaliku hoolsusega;
3) teostavad garantiiremonti vastavalt uue auto müügigarantii ja muude garantiikokkulepete
tingimustele, samuti valmistajatehase osalusega remonte hea tahte korras peale garantiiaja lõppu
(goodwill);
4) teostavad professionaalselt kõik auto valmistaja poolt ette nähtud hooldustööd;
5) kinnitavad kannetega sõiduki hooldusraamatus, et kõik hooldustööd on teostatud õigeaegselt;
6) menetlevad nõudeid müügigarantii alusel, mis tulenevad müügilepingus sätestatud tingimustest.


Palun pidage kinni hooldusraamatus toodud nõuetest ning soovitustest ja korraliste hooldustööde
loetelust. Eespool nimetatud nõuetest tuleb kinni pidada ka siis, kui annate auto kasutamiseks ja
hooldamiseks üle kolmandatele isikutele. Ainult sellisel viisil toimides tagate kitsendusteta õiguse
garantiinõuete esitamiseks.

Kui ettenähtud hooldustööd on jäänud teostamata, siis langetab auto valmistaja otsuse garantiinõude
aktsepteerimise kohta alles peale nõudega seotud auto osade uurimist.


Eriti just sõiduki garantiiaja kestuse jooksul, aga ka peale selle lõppu, kandke hoolt, et ettenähtud
korralise hoolduse tööd on teostatud:
1) regulaarselt;
2) õigeaegselt;
3) pädevas töökojas, mis omab nõutavate tööde teostamiseks vajalikke tööriistu ja eriteadmisi.


Mercedes-Benz soovitab, et Te kasutaksite Mercedes-Benzi volitatud töökodade teenuseid. On eriti
oluline, et liiklusohutust mõjutavad tööd ja tööd turvalisusega seotud süsteemide juures viiakse läbi
pädevates spetsialiseeritud töökodades.
Kui seadustega on sätestatud nõuded mootori heitgaaside puhastussüsteemile, siis
1) tuleb mootorit hooldada vastavate nõuete kohaselt ning selleks ettenähtud mõõtevahenditega;
2) on lubamatu teha muudatusi heitgaaside puhastussüsteemiga seotud osade juures ning muid
muudatusi, mis mõjutavad heitgaaside puhastussüsteemi tööd.
Kõik Mercedes-Benzi volitatud veokitöökojad on teadlikud sellekohastest nõuetest.


Korralise hoolduse tööd ei sisalda remonditöid. Remonditööd teostatakse eraldi tellimuste alusel.
Täiendavat informatsiooni oma auto hooldamise kohta leiate sõiduki hooldusraamatust, samuti
nõustavad Teid Mercedes-Benzi volitatud töökojad.


Daimler AG (valmistaja) garanteerib Mercedes-Benzi kohaliku organisatsiooni (Garantiiandja) kaudu
Mercedes-Benzi veokit selle ostjale (Garantiivõtjale) müües sõiduki veatu funktsioneerimise vastavalt
tehnika ja tehnoloogia tasemele selle ehitamise ajal ning rakendades käesolevas dokumendis
sätestatud Mercedes-Benzi uute veokite müügigarantii tingimusi. Mercedes-Benzi uue veoki garantii
kestus on üks aasta arvates sõiduki kliendile üleandmise või esmaregistreerimise kuupäevast, sõltuvalt
sellest, kumb nendest sündmustest leiab aset varem.

2. Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii.
2.1. Garantiiga hõlmatud jõuülekande osad.
Mercedes-Benzi veokite jõuülekande järgmistele osadele kehtib pikendatud müügigarantii:
1) Mootorid: mootoriplokid, vänt- ja gaasijaotusmehhanismid, sissepritsesüsteemide osad,
turbolaadurid, suruõhukompressorid, sisse- ja väljalaskekollektorid, mootorpidurid, veepumbad, mootori
jahutusventilaatorid (välja arvatud bussid ja Unimogid), generaatorid, starterid;
2) Manuaalkäigukastid: käigukasti korpused, võllid, hammasrattad, laagrid, sünkronisaatorid, EPSsüsteemi komponendid, jõuvõtuosad, kordistid (splitterid), integreeritud releeventiilid, aeglustid,
kiirkäigulülised, õliradiaatorid, käigukastid järjestikuste veotelgede käitamiseks;
3) Automaatkäigukastid: pumbad, modulaatorid, hüdrotransformaatorid;
4) Jaotuskastid: diferentsiaalilukud;
5) Vedavad esisillad: esisilla korpused, liigendid, peaülekanne, diferentsiaalid, diferentsiaalilukud,
rattareduktorid;
6) Vedava tagasillad: tagasilla korpused, liigendid, pealekanne, diferentsiaalid, diferentsiaalilukud,
rattareduktorid, keskdiferentsiaalid, järjestikuste eesmiste või tagumiste veotelgede vahelised
diferentsiaalid; rattareduktorid, jõuülekande läbiviigud veosildadest;
7) Kardaanülekanded: kardaanvõllid, nende vahelaagrid, võllidele kinnituvad hoorattad ja
väändevõngete summutid;8) Elektrilised ja hüdraulilised mägipidurid (retarderid), v.a. Unimogidele paigaldatuna; firma Telma
mägipidur, kui paigaldatud autole selle ehitamisel valmistajatehases.


2.2. Erandid
Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii ei kehti ühelgi juhul järgmiste osade suhtes:
1) mootorid: kütuse- ja õhufiltrid, kliimaseadme kompressorid, mootori kinnitused, roolivõimendi
pumbad, heitgaaside puhastussüsteem, mootori jahutusventilaatorid busside ja Unimogide korral;
2) manuaalkäigukastid: käigukasti kinnitused, lülitushoovastikud;
3) automaatkäigukastid: käigukasti kinnitused, käiguvalimissüsteem, jõuvõtuosa;
4) jaotuskastid: jaotuskasti kinnitused; tahhograafi või spidomeetri ajami osad;
5) vedavad esisillad: kõik vedrustus-ja pidurisüsteemi osad;
6) vedava tagasillad: kõik vedrustus- ja pidurisüsteemi osad;
7) retarderite (mägipidurite) kõik tüübid Unimogidele paigaldatuna;
8) kõik siduri osad.


2.3. Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii kestus.
Garantii kestus on vastavalt sõiduki mudelile ja teostusvariandile järgmine:
1) Atego-, Econic-, kahe ja enama veosillaga Actros- ja mootoritüübiga OM900 Axor-tüüpi sõidukite
korral, kui sõiduk on väljastatud valikvarustuse koodiga XK3 (vt auto valmistaja andmekaarti):
36 kuud ilma läbisõidu piiranguta esimesel kasutusaastal või kuni läbisõiduni 250.000km teisel või
kolmandal kasutusaastal, arvates sõiduki kasutusele võtmise või esmaregistreerimise kuupäevast
(arvestuse aluseks on sündmus, mis leiab aset esimesena);
2) Ühe veosillaga Actros- ja mootoritüübiga OM457 Axor-tüüpi sõidukite korral,
a)kui sõiduk on väljastatud valikvarustuse koodiga XK3 (vt auto valmistaja andmekaarti):
36 kuud ilma läbisõidu piiranguta esimesel kasutusaastal või kuni läbisõiduni 250.000km teisel või
kolmandal kasutusaastal, arvates sõiduki kasutusele võtmise või esmaregistreerimise kuupäevast
(arvestuse aluseks on sündmus, mis leiab aset esimesena);
b)kui sõiduk on väljastatud valikvarustuse koodiga XK4 (vt auto valmistaja andmekaarti):
36 kuud ilma läbisõidu piiranguta esimesel kasutusaastal või kuni läbisõiduni 450.000km teisel või
kolmandal kasutusaastal, arvates sõiduki kasutusele võtmise või esmaregistreerimise kuupäevast
(arvestuse aluseks on sündmus, mis leiab aset esimesena).


2.4. Pukseerimiskulud jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii korral
Jõuülekande mõnede osade pikendatud müügigarantii ei kata ühelgi juhul rikkega seotud teeabi-,
teisaldus- või pukseerimiskulusid

3. Müügigarantii juhtumite menetlemine.
3.1. Müügigarantii alusel on võimalik esitada nõuet asja parandamiseks, kui
1) sõidukil ilmnev tehniline rike on põhjustatud materjali- või valmistusveast;
2) eelmises punktis mainitud tehniline rike muudab auto osa töövõimetuks garantii kestuse ajal;
3) auto osa töövõime taastamine punktis 1. mainitud rikke kõrvaldamiseks ei ole käesoleva
müügigarantii tingimuste alusel välistatud.
Normaalne kulumine ei ole ühelgi juhul müügigarantiiga kaetud.


Ostjal on käesoleva müügigarantii alusel õigus nõuda rikke ja selle rikke poolt auto teistele osadele
vahetult põhjustatud kahjustuste tasuta kõrvaldamist (remontimist).
Käesolev mügigarantii ei anna alust muudeks nõueteks. Remondikulud, mis kaetakse käesoleva
müügigarantiiga, on piiratud sõiduki turuväärtusega ajal, millal käesoleva müügigarantiiga kaetud rike
aset leidis.


3.2. Pukseerimiskulud müügigarantii juhtumi korral.
Pukseerimiskulud lähima Mercedes-Benzi volitatud töökojani kuid mitte kaugemale kui 250 km
rikkekohast hüvitatakse ainult garantii kehtivuse esimese aasta jooksul ning ainult juhul, kui rikke tõttu
on veok sõiduvõimetu ja rikke põhjuseks on kas uue auto garantiijuhtum või varuosagarantii juhtum.
Varuosagarantii juhtumi korral hüvitatakse pukseerimiskulud eespool mainitud tingimustel ainult siis, kui
garantiialune varuosa oli paigaldatud Mercedes-Benzi volitatud töökoja poolt ja klient oli selle varuosa
eest tasunud.


3.3. Nõude esitamine uue sõiduki müügigarantii alusel
Müügigarantii alusel nõude esitamise eelduseks on, et
1) sõiduki juures on vastavalt valmistajatehase juhistele läbi viidud kõik nõutavad hooldustööd;
2) auto elektrooniliste süsteemide juures ei ole valmistamisjärgselt tehtud muudatusi (näiteks nn
"chiptuuningut")
Garantiinõue tuleb esitada koos täielikult täidetud hooldusraamatuga, milles peavad kajastuma kõik auto
juures teostatud korraliste hoolduste tööd.
Uue auto müügigarantiiga ei ole kaetud osad, mida vahetatakse regulaarselt välja korraliste
hooldustööde käigus.


Ostja on kohustatud teavitama Garantiiandjat igast müügigarantii juhtumist, kui seda menetletakse
mõne muu volitatud Mercedes-Benzi töökoja kaudu.
Asja parandamine toimub Garantiiandja valikul kas vigase osa remontimise või väljavahetamise teel.
Garantiiremondi käigus väljavahetatud osad on Garantiiandja omand.


Garantiisaajal on õigus esitada nõudeid käesoleva müügigarantii alusel garantiiremondi käigus
paigaldatud, parandatud või värvitud osade kohta kuni uue auto müügigarantii kestuse lõpuni. Garantii
raames tehtud parandustele ja asendustele laieneb garantii seega ainult esialgse garantii tingimustel
ning selle lõpuni.


Garantiijuhtumist tulenevad nõuded aeguvad kuue kuu jooksul arvates Daimler AG või volitatud
Mercedes-Benzi töökoja teavitamisest garantiilise rikke asetleidmise kohta (aegumist arvestatakse
sündmusest, mis leiab aset varem), kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul peale uue sõiduki
müügigarantii kestuse lõppemist.


Garantii kestus ei peatu ajaks ega pikene vastava aja võrra, mille vältel ostja ei saa asja garantiijuhtumi
tõttu kasutada (sh asja parandamiseks kuluv aeg).
Kui garantiiremondi teostamisel ilmneb vajadus muude tööde järele, kannab nendega seonduvad
kulutused ostja.


Juhul, kui käesolevas müügigarantiis ei ole sätestatud teisiti, rakenduvad garantii menetlemisel sõiduki
müügilepingu osaks olevad uute sõidukite müügitingimused.
Käesolev müügigarantii ei puuduta võimalikke nõudeid, mida esitatakse MobilityGo täiendava
müügigarantii alusel. Samuti ei puuduta käesolev müügigarantii Garantiisaaja muid seadustest
tulenevaid õigusi, sealhulgas neid, mis lähtuvad tootjavastutuse seadusest.

4. Müügigarantiid välistavad tingimused.
4.1. Sõiduki osad, mis ei ole müügigarantiiga kaetud.
Käesolev müügigarantii ei kehti ühelgi juhul sõiduki järgmistele osadele või töödele:
1) klaasipuhastite harjad;
2) antennivardad;
3) kaugjuhtimispultide patareid;
4) rattad ning rehvid;
5) hõõglambid;
6) siduri osad;
7) piduriklotsid, -katted, -kettad ja –trumlid;
8) amortisaatorid;
9) summuti osad;
10) süüteküünlad;
11) reguleerimistööd;
12) akude laadimis- ja hooldustööd;
13) juhtplokkide taaskäivitamine ja seadete taastamine, kui selle juures ei esine mõne osa riket;
14) klaasi- ja laternapesudüüside puhastamine ja reguleerimine;
15) materjalide värvimuutused;
16) sõiduki siseruumi osade kulumine;
17) värvkatte kulumine;
18) klaaside pragunemine või purunemine.


4.2. Järelpaigaldised, ümber- ja juurdeehitused.
Käesoleva müügigarantii alla ei kuulu puuduste kõrvaldamine järelpaigaldiste, ümber- ja juurdeehituste
ning autole soetatud tarvikute juures. Samuti ei kuulu käesoleva müügigarantii alla kolmanda osapoole
järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused ka siis, kuid need teostati enne uue sõiduki üleandmist
esmakasutajale. Sama kehtib puuduste kohta sõiduki enda juures, mille tekkimise põhjuseks on eespool
mainitud järelpaigaldised, ümber- või juurdeehitused.


4.3. Garantiid välistavad asjaolud.
Kohustust rikete kõrvaldamiseks käesoleva müügigarantii alusel ei teki ja garantii tervikuna katkeb, kui
rike või kahjustus tekkis ühel alljärgnevatest põhjustest:
1) Ostja ei teavitanud rikkest või tekkinud kahjust koheselt või ei andnud võimalust selle
tuvastamiseks;
2) Ostja ei võimaldanud koheselt asja parandamist (rikke kõrvaldamist);
3) Ostja on sõidukit ebasihipäraselt kasutanud või üle koormanud (näiteks osalemisega
mootorispordivõistlustel või sõidukoolitustel, kandevõime või teljekoormsue ületamisega või tootja poolt
heakskiitmata muudatustega nagu "chip-tuuning" jms);
4) Ostja on paigaldanud sõidukile osi või teinud seda viisil, milleks puudub sõiduki valmistaja luba;
5) õnnetuse tagajärjel;
6) Ostja on sõiduki ehitust ilma selle valmistaja heakskiiduta muutnud;
7) Ostja ei ole järginud valmistaja ettekirjutusi auto kasutamiseks, hooldamiseks, transpordiks ja
korrashoiuks, mis on ära toodud näiteks sõiduki kasutusjuhendis. Siia alla kuulub ka selleks mitte ette
nähtud määrdeainete ja töövedelike kasutamine;
8) sõidukit on selle valmistaja poolt volitamata töökojas oskamatult remonditud;
9) varuosade kasutamise tagajärjel, mis ei ole Mercedes-Benzi originaalosad;
10) nõuetele mittevastava mootorikütuse kasutamisel;
11) sõiduki hooldamise, tehnilise teenindamise, remondi ja hoiustamise nõuetest mittekinnipidamisel;
12) muudetud on jõuallikate võimsust või sõiduki tüübinäitajaid,
13) looduslike tegurite mõjul nagu rahe, kiviöögid, linnusõnnik, tööstuslikku päritolu gaasid ja tolm,
õie- ja metallitolm, üleujutused, merevee toime jms.

Üles