Autoriõigus

Autoriõigus 2022 Daimler Truck AG. Kõik õigused kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafika, audio-/video- ja animatsioonifailid ning nende paigutus on kaitstud autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi kaitse õigusaktidega. Neid ei tohi kasutada kaubanduslikel eesmärkidel ega kopeerida ega muuta muudel veebilehtedel kasutamiseks. Mõned Daimler Truck AG veebilehed sisaldavad ka materjale, mis on kaitstud nende autoriõigusega, kes tegid materjalid kättesaadavaks.

Tooted ja hinnad

Alates üksikute veebilehtede avamise ajast võib toodetele ja teenustele olla tehtud muudatusi. Tootja jätab endale õiguse muuta tarneperioodi jooksul toote disaini, kuju, värvust ja tehnilisi andmeid või teenuste mahtu, tingimusel et neid muudatusi, võttes arvesse Daimleri Truck huve, saab pidada ostja suhtes mõistlikuks. Joonistel võib olla kujutatud lisa- ja valikvarustust või muid funktsioone, mis ei kuulu põhivarustuse ega -teenuste hulka. Tehniliste piirangute tõttu võivad värvused veebilehel näidatust veidi erineda. Üksikud veebilehed võivad sisaldada mudeleid ja teenuseid, mis ei ole mõnes riigis saadaval. Õigusaktide, õigusaktidega kehtestatud nõuete ja maksustamise kohta esitatud teave kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi kohta. Kui meie müügi- ja tarnetingimustes ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse tarnekuupäeval kehtivaid hindu. Hinnad on meie volitatud müügiesinduste soovitatud jaehinnad. Lõplike andmete saamiseks pöörduge ettevõtte filiaali või volitatud müügiesinduse poole.

Kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, kohaldatakse kõigile Daimleri Truck veebilehtedel näidatud kaubamärkidele Daimleri Truck kaubamärgiõigusi. See kehtib eelkõige mudelite nimetuste ning ettevõtte logode ja embleemide kohta.

Rechtliche Hinweise  ja Mercedes-Benz on Mercedes-Benz Group AG kaubamärgid.

Litsentsiõigused

Daimler Truck on püüdnud luua uuendusliku ja informatiivse veebilehe. Loodame, et jagate meie vaimustust selle loomingulise saavutuse üle. Ent loodetavasti mõistate ka seda, et Daimler Truck peab oma intellektuaalomandit, sealhulgas selle patente, kaubamärke ja autoriõigusi kaitsma. Seega soovime rõhutada, et see veebileht ega sellel sisalduvad materjalid ei anna mingit litsentsi Daimleri Truck intellektuaalomandile ning seda litsentsi ei tohi anda mistahes isikule.

Rechtliche Hinweise  ja Mercedes-Benz on kaitstud Mercedes-Benz Group AG intellektuaalomandina. Neid kasutab Daimler Truck AG vastavalt litsentsile.

Märkus tulevikku suunatud avalduste kohta

Veebilehed, investorisuhete pressiteated, aasta- ja vahearuanded, väljavaated, esitlused, audio- ja videofailid üritustest (otseülekanne või salvestatud) ning muud sellel veebilehel olevad dokumendid sisaldavad muu hulgas tulevikku suunatud avaldusi, mis kajastavad juhtkonna praegusi vaateid tulevikusündmuste kohta. Tulevikku suunatud avaldusi tähistavad sõnad „ennetama“, „eeldama“, „uskuma“, „hindama“, „ootama“, „kavatsema“, „võima“, „plaanima“, „kavandama“, „pidama“ ja muud sarnased väljendid. Sellised avaldused on seotud riskide ja ebakindlusega. Need võivad olla näiteks: Euroopa või Põhja-Ameerika majanduslangus; valuutakursside, intressimäärade ja tooraine hinna muutus; konkureerivate toodete kasutuselevõtmine; suurenenud müügistiimulid; smarti uue ärimudeli edukas rakendamine; tootmismaterjali tarne hilinemine tarneraskuste, streigi või tarnija maksejõuetuse tõttu; kasutatud sõidukite edasimüügihindade langus. Mõne sellise ebakindluse või muu raskuse tekkimise korral (mõnda neist on kirjeldatud Daimleri Truck praeguses aastaaruandes peatükis „Riskiaruanne“ ja peatüki „Riskitegurid“ vormil 20-F, mis esitati USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile) või kui avaldustel põhinevad eeldused osutuvad valeks, võivad tegelikud tulemused nendes avaldustes esitatud või kaudselt väljendatud tulemustest olulisel määral erineda. Me ei kavatse ega võta mingit kohustust pidevalt ajakohastada mistahes tulevikku suunatud avaldust, mis kajastab ainult selle avaldamise kuupäeval kehtivaid asjaolusid.

Vastutus

Nendel veebilehtedel esitatud teave ja kirjeldused ei anna mingit otsest ega kaudset tagatist või garantiid. Eelkõige ei anna need mingit kaudset tagatist ega garantiid seisukorra, müügikõlblikkuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ega seaduste ja patentide mitterikkumise kohta.

Meie veebileht sisaldab linke välistele veebilehtedele, mis ei ole Daimleri Truck kontrolli all. Seega pidage meeles, et me ei vastuta mistahes lingitud veebilehe sisu eest. Sellest tulenevalt ei saa me ka tagada, et välisel veebilehel esitatud teave on ajakohane, õige, täielik või terviklik. Eelnevat arvesse võttes ütleme lahti kogu nendel veebilehtedel esitatud sisust. See avaldus kehtib kõigi meie veebilehel olevate väliste veebilehtede linkide ja nende sisu kohta.

Teatis vastab Saksamaa tarbijavaidluste lahendamise seaduse (VSBG) §-le 36. Järgmine kehtib Saksa kasutajate kohta: Daimler Truck AG ei osale VSBG tingimuste kohaselt vaidluste lahendamise menetluses tarbija lepitusnõukogu ees ega ole kohustatud seda tegema.

Teave vaidluste veebipõhise lahendamise kohta: Euroopa Komisjon on loonud vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi (tuntud kui OS-platvorm). OS-platvorm toimib kontaktpunktina, mille kaudu lahendatakse kohtuväliseid vaidlusi seoses internetist ostetud kauba ostulepingutest tulenevate lepinguliste kohustustega. OS-platvormiga tutvumiseks külastage veebilehte:

http://ec.europa.eu/consumers/odr