Andmekaitsepõhimõtted video-, pildi- ja audioandmete töötlemisel katsesõitude raames seoses Daimler Truck AG teadus- ja arendustegevuse ning katsetustega juhiabisüsteemide, automatiseeritud sõidu, sõidufunktsioonide ja muude teenuste valdkonnas. 

Isikuandmete kaitse on meie jaoks kõige olulisem ning sellega arvestatakse kõigis meie äriprotsessides. Järgnevad andmekaitsepõhimõtted sisaldavad ülevaadet sellest, kuidas Daimler Truck AG töötleb isikuandmeid video-, pildi- ja audioandmete töötlemisel katsesõitude raames seoses Daimler Truck AG teadus- ja arendustegevuse ning katsetustega juhiabisüsteemide, automatiseeritud sõidu, sõidufunktsioonide ja muude teenuste valdkonnas. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Nendes andmekaitsepõhimõtetes teavitatakse andmesubjekte sellest, kuidas, millises mahus ja mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse, ning kuidas käiakse nende andmetega ümber seoses eespool nimetatud teadus- ja arendustegevuse ning katsetustega. Lisaks teavitame andmesubjekte sellest, millised on nende õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

 1. Kellele need andmekaitsepõhimõtted kohalduvad?
 2. Kes vastutab andmete töötlemise eest ja kelle poole saab andmesubjekt andmekaitse küsimustes pöörduda?
 3. Kust andmeid saadakse ja milliseid andmeid töödeldakse?
 4. Milleks andmeid kasutatakse (töötlemise eesmärk) ning millisel alusel (õiguslik alus) seda tehakse?
 5. Kas andmeid edastatakse kellelegi?
 6. Kas otsuseid tehakse automatiseeritud töötlemise alusel?  
 7. Kui kaua andmeid säilitatakse?
 8. Millised õigused on andmesubjektil Daimler Truck AG suhtes?

Käesolevaga teavitatakse isikuandmete kaitsest video-, pildi- ja audioandmete ning avalikust liiklusruumist ja õigusaktides lubatud ulatuses eraterritooriumil, nagu tehase-, katse- ja muudel aladel kogutavate andmete töötlemisel ja säilitamisel andmesubjekte. Neid andmeid kogutakse Daimler Truck AG erimärgistusega katsesõidukites teadus- ja arendustegevuse ning katsetuste eesmärgil juhiabisüsteemide, automatiseeritud sõidu, sõidufunktsioonide ja muude teenuste valdkonnas. Selline andmetöötlus võib puudutada isikuid, kes viibivad katsetegevuse ajal märgistatud katsesõiduki läheduses.

Isikuandmete järgnevalt kirjeldatud töötlemise eest vastutab (välja arvatud juhul, kui selgesõnaliselt on öeldud teisiti):
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Saksamaa
E-post: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Teema: Trucki katsesõit)

HRB 762884

Andmekaitseküsimuste kontaktisik on andmekaitsevolinik:
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Saksamaa
E-post dataprivacy@daimlertruck.com
 (Teema: Trucki katsesõit)

Eespool nimetatud teadus- ja arendustegevuse ning katsesõitude raames liiguvad märgistatud katsesõidukid avalikus liiklusruumis ja õigusaktides lubatud ulatuses eraterritooriumil, nagu tehase-, katse- ja muudel aladel. Nendel sõidukitel on eri võttenurkade, fookuskauguste ja anduritehnoloogiatega kaamerasüsteemid, mõnel juhul ka välismikrofonid ja muud andurisüsteemid. Need süsteemid koguvad, töötlevad ja salvestavad sõiduki ümbrusest pärit video-, pildi- ja audioandmeid nende andmekaitsepõhimõtete jaotises 4 kirjeldatud eesmärkidel.

Need andmed võivad sõltuvalt olukorrast sisaldada ka järgmisi isikuandmeid:

 • liiklejate ning teiste katsesõidukite läheduses viibijate näod ja muud tunnused, samuti käitumine ja ümbrus;
 • katsesõidukite ja nende läheduses olevate muude objektide numbrimärgid, muud tunnused ja keskkond;
 • akustiline teave katsesõidukite ümbrusest;
 • teiste andurisüsteemide (nt radar, LIDAR) lisaandmed ning GPS-asukoht ja andmete kogumise ajatempel. 

Siin kirjeldatava andmetöötluse eesmärk on teadus- ja arendustegevus ning katsetamine juhiabisüsteemide, automatiseeritud sõidu, sõidufunktsioonide ja muude teenuste valdkonnas, sealhulgas nende protsesside dokumenteerimine ja muude edaspidi kirjeldatavate kohustuste täitmine.

Juhiabisüsteemid ja sõidufunktsioonid suurendavad juba praegustes sõidukites eelkõige liiklusohutust, kuid ka mugavust. Tulevastes automatiseeritud ja autonoomsetes sõidukites tuvastavad ja lahendavad tehnilised süsteemid liiklus- ja keskkonnaolukordi, võimaldades sellistel sõidukitel avalikus liikluses nõuetekohaselt ja turvaliselt osaleda. Teised teenused võimaldavad sõiduvahendeid, liiklust ja liiklussüsteeme turvalisemaks, efektiivsemaks ja mugavamaks muuta.

Selliste süsteemide uurimine, arendamine ja katsetamine nõuab katsesõidukite kasutamist tegelikes keskkonna- ja liiklusoludes, sh avalikus liikluses, ning video-, pildi- ja helisalvestiste kogumist, töötlemist ja salvestamist nii katsesõidu ajal kui ka pärast seda. Nende materjalide põhjal arendatakse ja katsetatakse tehnilisi süsteeme, mille abil tuvastatakse ja liigitatakse liiklus- ja keskkonnaolukordade kontekstis liiklejaid, sõidukeid, taristut ja muid objekte.

Isikuid, sõidukeid ja muid objekte, samuti heliteavet analüüsitakse, klassifitseeritakse ja töödeldakse andmetöötluse raames üksnes liiklus- ja keskkonnaolukordade objektidena, näiteks „jalakäija parempoolse sõidutee ääres“, „sõiduauto rismikul“, „Alarmsõiduki signaal sõiduki taga“. Isikute nimeline või muul viisil tuvastamine, samuti sõidukite või muude objektide seostamine sellisel viisil tuvastatud isikutega ei ole läbiviidava töötluse raames vajalik ega ette nähtud, enamasti pole see ka võimalik. Et vajalikud toorandmed koosnevad siiski video-, pildi- ja helimaterjalist, ei ole isikute tuvastatavus ja tuvastamine aga ka välistatud.

Andmete töötlemise peamine õiguslik alus on õigustatud huvi isikuandmete töötlemise üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f järgi. Daimler Truck AG õigustatud huvi tähendab siin teadus- ja arendustegevust ning katsetamist juhiabisüsteemide, automatiseeritud sõidu, sõidufunktsioonide ja muude teenuste valdkonnas.

Andmesubjekti huvid ei kaalu seda huvi üles, sest andmesubjektide nimeline ega muu isikutuvastus pole vajalik, ette nähtud ja enamasti ka võimalik. Lisaks võetakse kogutud andmete korrektseks töötlemiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

Daimler Truck AG edastab neid andmeid koostööpartneritele, lepingulistele töötlejatele ja kolmandatele isikutele üksnes andmete töötlemise eesmärgi raames. Andmeid edastatakse üksnes siis, kui see õigusaktides ja/või ametiasutuste või kohtu otsusel lubatud või kui see on kolmandate isikute õigustatud huvides.

Andmeid võidakse siin kirjeldatud töötlemise raames edasi saata eelkõige järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele saatjatele:

 • dus- ja arendustegevuses kasutatavad Daimler Truck AG kontsernisisesed ja -välised koostööpartnerid
 • teadus- ja arendustegevuses kasutatavad tarnijad
 • muud lepingulised andmetöötlejad (eelkõige IT-teenuse pakkujad ning andmete ettevalmistamise/analüüsimise teenuse pakkujad) 

Kui andmeid edastatakse teadus- ja arendustegevuse ning katsetamise käigus või sellele järgneva töötlemise raames kolmandates riikides asuvatele saajatele, järgitakse selle juures isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 45 sätestatud kaitse piisavuse otsuse nõuet sama määruse artiklis 46 sätestatud asjakohaste kaitsemeetmete olemasolul või kui see on lubatud muu õigusakti alusel.

Automatiseeritud töötlemise alusel ei tehta ühelgi üksikjuhul otsuseid ega profiilianalüüsi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 22 tähenduses.

Video-, pildi- ja videoandmeid töödeldakse ja säilitatakse seni, kuni see on vajalik eespool nimetatud teadus- ja arendustegevuseks ning katsetamiseks. Kui konkreetsel juhul on sellest väljapoole jääv õiguslik alus või laiahaardelisem õigustatud huvi edasiseks säilitamiseks ja töötlemiseks (nt nimetatud protsesside nõuetekohaseks dokumenteerimiseks lähtuvalt õigusaktides ette nähtud säilituskohustusest või muudest õigusnõuetest), säilitatakse andmeid selle võrra kauem.

Isikuandmete töötlemise raames on andmesubjektil järgmised õigused. Järgige nende õiguste teostamise ja piiramise kohta siin kirjeldatud töötlemise raames ka vastavaid erimärkusi.

Erimärkused andmesubjekti õiguste teostamise kohta: 
Praegusel juhul on tegemist töötlemisega, mille käigus ei nõuta isiku tuvastamist, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 11. Lisaks kogutud video-, pildi- ja audioandmetele ei töödelda regulaarselt asjaomaste isikute täiendavaid identifitseerimistunnuseid.

Andmesubjekti õiguste teostamiseks ja täitmiseks on seetõttu sõltuvalt konkreetsest juhust tihtipeale vaja andmesubjekti kohta muud teavet, eelkõige töötlemise ASUKOHA ja AJA kohta (st andmed selle kohta, millal ja kus te katsesõidukite läheduses viibisite). Need täiendavad andmed võivad olla vajalikud selleks, et teha kindlaks, kas töötlemine konkreetset isikut üldse puudutab, ning selleks, et allpool kirjeldatud õigusi, näiteks õigust andmetega tutvuda, õigust nõuda andmete kustutamist jne oleks võimalik teostada.

 • Õigus tutvuda andmetega: Andmesubjektil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas me töötleme tema isikuandmeid. Andmete töötlemise korral on andmesubjektil õigus saada teavet nende andmete ning andmete töötlemise viisi kohta, nagu on kirjeldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15.
 • Õigus andmete parandamisele: Andmesubjektil on õigus nõuda meilt enda isikuandmete parandamist. Seda õigust saab video-, pildi- ja audioandmete puhul kasutada ainult kustutamiseks.
 • Õigus andmete kustutamisele: Andmesubjektil on õigus nõuda meilt enda isikuandmete kustutamist.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: Andmesubjektil on õigus nõuda oma andmete töötlemise piiramist.
 • Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus: Andmesubjektil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, näiteks oma viibimiskoha, töökoha või võimaliku andmekaitserikkumise koha pädevale andmekaitseasutusele.
 • Õigus esitada vastuväiteid: Andmesubjektil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid.  

Erimärkused andmesubjekti õiguste piiramise kohta:
Juhime tähelepanu sellele, et siin kirjeldatud andmetöötluse raames võidakse kohaldada täiendavaid piiranguid andmesubjekti õigustele, mis põhinevad isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 15 (õigus saada teavet), artiklil 16 (õigus andmete parandamisele), artiklil 17 (õigus andmete kustutamisele), artiklil 18 (õigus andmete töötlemise piiramisele) ning artiklil 21 (õigus esitada vastuväiteid). Need eripiirangud kehtivad juhul, kui nende õiguste teostamine ja täitmine konkreetsel juhul muudaks teaduseesmärgi täitmise võimatuks või kahjustaks seda olulisel määral, mistõttu tuleb vastavat õigust selliste teaduseesmärkide täitmiseks piirata. Selline piiramine ja selle eeldused tulenevad eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 89 koosmõjus Saksa andmekaitseseaduse §-ga 27 ning isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 17.

Kui olete siin kirjeldatud andmetöötluse andmesubjekt ning soovite oma õigusi teostada või saada nende kohta lisateavet, pöörduge järgmistel andmetel:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Saksamaa
E-post: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com (Teema: Trucki katsesõit)