Nový Actros NGT
Nový Actros

Nový Actros NGT

Inovatívny, efektívny a trvalo udržateľný.

Ekologický: Zemný plyn má spomedzi všetkých fosílnych palív najlepší pomer medzi vyprodukovanou energiou a vylúčeným množstvom škodlivých látok. Môže prispieť k zmierneniu smogu a skleníkového efektu.

Bezpečný: Tankovanie je rovnako jednoduché ako v prípade iných, tradičných palív. Zemný plyn je navyše ľahší ako vzduch a v prípade úniku tak vyprchá.

Hospodárny: Vďaka nízkym nákladom na CNG v celej Európe a štátnej podpore v mnohých krajinách sú prevádzkové náklady nižšie ako pri dieselových motoroch.

Komfortný: Tankovanie prebieha rýchlo a sieť čerpacích staníc pre CNG je najhustejšia v celej Európe. Na vozidlá spaľujúce CNG sa okrem toho často nevzťahujú dopravné obmedzenia.

Čo je CNG?

 • Stlačený zemný plyn (CNG, Compressed Natural Gas) je fosílne palivo, ktoré sa získava stlačením zemného plynu a pozostáva hlavne z metánu a iných ľahkých uhľovodíkov, akými sú propán a bután.
 • Možno ho získať aj prostredníctvom fermentácie organických zvyškov s využitím 100 % ekologickej metódy (biometán).
 • Skladuje sa v plynnom skupenstve pri teplote okolia a čerpá sa z pevných nádrží pod tlakom cca 200 barov.
 • Netreba si ho zamieňať so skvapalneným zemným plynom (LNG, Liquefied Natural Gas), pretože v tomto prípade je zemný plyn skladovaný v kvapalnej forme pri teplotách okolo –160 °C.
Content the new Actros ngt 01
Content the new Actros ngt 04

Cieľová skupina vozidla Actros NGT.

 • Ekologicky uvedomelé prepravné spoločnosti so „zelenou filozofiou“.
 • Podniky, ktoré sú aktívne v oblasti ekológie a prepravy odpadu.
 • Špecializované firmy na prepravu tovaru, ktoré zabezpečujú dodávanie na stredné vzdialenosti.
 • Ideálne pre dodávanie v noci a v zónach s obmedzenou dopravou.
 • Nový Actros NGT (Natural Gas Technology) môže prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia a života.
 • K dispozícii v 18-tonovej alebo 26-tonovej verzii.
 • 100 % dojazd do 650 km.
 • Vďaka biometánu až o 95 % nižšie emisie CO2.
 • Výrazne nižšia hlučnosť ako pri dieselovom motore1011.
 • Automatická prevodovka Allison.
Content the new Actros ngt 02