Praca i kariera
Świat pojazdów ciężarowych

Praca i kariera

Mercedes-Benz jako pracodawca.

Marka "Mercedes-Benz" jest w koncernie Daimler Truck synonimem produkcji wysokiej jakości, innowacyjnych samochodów. Na całym świecie w ponad 50 zakładach produkcyjnych i montażowniach, a także 6300 punktach serwisowych i sprzedaży samochodów osobowych i użytkowych pracuje 280 000 ludzi bezpośrednio związanych z pojazdami. Zapraszamy do rozmowy z nami o Państwa możliwościach w Mercedes-Benz!

Daimler Truck Polska Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Polska
e-mail: pracatrucks@daimler.com

Content career 01

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Państwa danych osobowych jest Daimler Truck Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000740228, kapitał zakładowy w wysokości 330.800,00 zł, NIP: 522-31-31-109, REGON: 380758952, numer BDO 000108923 („Administrator”).

Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do:

a. pracy na stanowisku na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 221 i następne Kodeksu pracy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych niewymienionych w art. 221 i następne Kodeksu pracy) lub

b. zawarcia i wykonywania umowy cywilno-prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte dokumentach aplikacyjnych oraz w toku rekrutacji w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Jakie dane możemy zbierać ze źródeł publicznie dostępnych:

W ramach rekrutacji możemy zbierać Państwa publicznie dostępne dane z portali zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn). Są to upublicznione przez Państwa na tych portalach informacje dotyczące m.in. doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji oraz znajomości języków obcych.

Komu przekazywane są Państwa dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

- świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratorowa,  

- świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze dla Administratora,

- świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

- podmiotom powiązanych z Administratorem w kraju i za granicą,

- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 9 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie usuwane.

Jakie mają Państwo prawa?

Jako Administrator Państwa danych zapewniamy:

-  prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

-  prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),

-  prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),

-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

-  prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO),

-  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

-  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com

Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nie podanie przez Państwa danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

W górę