Informacije o varstvu podatkov za obdelavo videopodatkov, slikovnih podatkov in zvočnih podatkov v okviru poskusnih voženj s strani družbe Daimler Truck AG za raziskave, razvoj in testiranje asistenčnih sistemov za vožnjo, avtomatizirane vožnje, funkcij za vožnjo in drugih storitev.

Varstvo osebnih podatkov je za nas najpomembnejše in ga upoštevamo v vseh naših poslovnih postopkih. Naslednje informacije o varstvu podatkov osebam, na katere se nanaša obdelava podatkov, zagotavljajo pregled nad obdelavo osebnih podatkov s strani družbe Daimler Truck AG v povezavi z obdelavo videopodatkov, slikovnih podatkov in zvočnih podatkov v okviru postopkov raziskav, razvoja in testiranja asistenčnih sistemov za vožnjo, avtomatizirane vožnje, funkcij za vožnjo in drugih storitev družbe Daimler Truck. K osebnim podatkom sodijo vse informacije, ki se nanašajo na točno določeno fizično osebo ali fizično osebo, ki jo je mogoče identificirati.

S temi informacijami o varstvu podatkov osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, obveščamo o načinu, obsegu in namenu obdelave osebnih podatkov ter o tem, na kakšen način ravnamo s podatki v okviru zgoraj navedenih postopkov raziskav, razvoja in testiranja. Poleg tega bodo osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, obveščene o tem, katere pravice imajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 1. Za koga veljajo te informacije o varstvu podatkov? 
 2. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in na koga se lahko obrne oseba, na katero se nanaša obdelava osebnih podatkov, v zvezi z varstvom podatkov? 
 3. Od kod prejemamo podatke in katere podatke obdelujemo? 
 4. Za kaj uporabljamo podatke (namen obdelave) in na osnovi česa (pravna podlaga) jih uporabljamo? 
 5. Ali se podatki posredujejo? 
 6. Ali se uporablja avtomatiziran postopek odločanja? 
 7. Kako dolgo se podatki hranijo? 
 8. Katere pravice zoper družbo Daimler Truck AG imajo osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov?

Tukaj osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, obveščamo o varstvu osebnih podatkov pri zbiranju, obdelavi in shranjevanju videopodatkov, slikovnih podatkov in zvočnih podatkov v območju javnega prometa in iz njega ter, če to dovoljuje druga zakonodaja, v zasebnih obratih, na zasebnih preskusnih ozemljih in drugih ozemljih. Ti podatki se zbirajo v posebej označenih testnih vozilih družbe Daimler Truck AG za raziskave, razvoj in testiranje na področju asistenčnih sistemov za vožnjo, avtomatizirane vožnje, funkcij za vožnjo in drugih storitev. Ta obdelava podatkov potencialno zadeva osebe, ki se med testnim obratovanjem nahajajo v okolici označenega testnega vozila.

Odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov, opisano v nadaljevanju (če kot odgovorna oseba ni izrecno navedena druga oseba), je družba:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemčija
E-pošta: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com (zadeva: Testna vožnja tovornega vozila)

HRB 762884

Kontaktna oseba za vaša vprašanja o varstvu podatkov je kot pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

Pooblaščenec koncerna za varstvo podatkov
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Nemčija
E-pošta: dataprivacy@daimlertruck.com (zadeva: Testna vožnja tovornega vozila)

V okviru zgoraj navedenih postopkov raziskav, razvoja in testiranja se označena testna vozila premikajo v območju javnega prometa ter, če to dovoljuje druga zakonodaja, v zasebnih obratih, na zasebnih preskusnih ozemljih in drugih ozemljih. Vozila so opremljena s sistemi kamer z različnimi smermi snemanja, goriščnimi razdaljami in tehnologijami senzorjev ter delno z zunanjimi mikrofoni in drugimi sistemi senzorjev. Ti sistemi zbirajo, obdelujejo in shranjujejo videopodatke, slikovne podatke in zvočne podatke iz okolice vozila za namene, ki so opisani v 4. razdelku teh informacij o varstvu podatkov.

Ti podatki lahko v posameznih primerih vsebujejo tudi naslednje osebne podatke:

 • obraze, druge značilnosti, vedenje in okolico udeležencev v prometu in drugih oseb v okolici testnih vozil,
 • registrske številke, druge značilnosti in okolico vozil in drugih predmetov v okolici testnih vozil,
 • zvočne informacije iz okolice testnih vozil,
 • dodatne podatke drugih sistemov senzorjev (kot sta radar, LIDAR) ter položaj GPS in časovni žig zbiranja podatkov.

Nameni zadevne obdelave podatkov so raziskave, razvoj in testiranje na področjih asistenčnih sistemov za vožnjo, avtomatizirane vožnje, funkcij za vožnjo in drugih storitev, vključno z dokumentacijo teh postopkov in izpolnjevanjem drugih nadaljnjih obveznosti.

Asistenčni sistemi za vožnjo in funkcije za vožnjo že v današnjih vozilih služijo predvsem za večjo varnost v prometu, pa tudi za večje udobje. Tehnični sistemi za zaznavanje in obvladovanje prometnih in okoljskih razmer bodo v prihodnjih avtomatiziranih in avtonomnih vozilih omogočali, da bodo takšna vozila lahko udeležena v javnem prometu na varen in ustrezen način. Druge storitve omogočajo varnejšo, učinkovitejšo in udobnejšo ureditev prevoznih sredstev, prometa in prometnih sistemov.

Za raziskave, razvoj in testiranje takšnih vrst sistemov je potrebna njihova uporaba v testnih vozilih v realnih okoljskih in prometnih razmerah, tudi v območju javnega prometa, vključno z zbiranjem, obdelavo in shranjevanjem videoposnetkov, slikovnih posnetkov in zvočnih posnetkov med uporabo in po njej. S tem gradivom je mogoče raziskovati, razvijati in testirati tehnične sisteme za zaznavanje in uvrščanje udeležencev v prometu, vozil, infrastrukture in drugih predmetov glede na prometne in okoljske razmere.

Osebe, vozila, drugi predmeti in zvočne informacije se analizirajo, razvrščajo in naknadno obdelujejo v okviru obdelave podatkov samo kot „predmeti“ glede na prometne in okoljske razmere; torej na primer kot „pešec na desnem robu voznega pasu“, „osebni avtomobil na križišču“, „signal za sireno za vozilom“. Poimenska ali druga osebna identifikacija zbranih oseb ali dodelitev zbranih vozil ali predmetov na ta način identificiranim osebam v okviru izvedenih obdelav ni niti obvezna niti predvidena in praviloma tudi ni mogoča. Ker zahtevani grobi podatki vključujejo videogradivo, slikovno gradivo in zvočno gradivo, pri tem prav tako ni mogoče izključiti možnosti identifikacije in identifikacije oseb.

Primarna pravna podlaga za obdelavo je „zaščita upravičenih interesov“ v skladu s točko f 1. stavka 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravičeni interes družbe Daimler Truck AG je izvajanje postopkov raziskav, razvoja in testiranja asistenčnih sistemov za vožnjo, avtomatizirane vožnje, funkcij za vožnjo in drugih storitev.

Nasprotujoči si interesi, osnovne pravice in osnovne svoboščine oseb, na katere se nanaša obdelava podatkov, pri tem ne prevladajo, saj poimenska ali drugačna osebna identifikacija posameznih oseb, na katere se nanaša obdelava podatkov, ni niti obvezna niti predvidena in praviloma tudi ni mogoča. Prav tako izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo obdelavo zbranih podatkov v skladu z varstvom podatkov.

Družba Daimler Truck AG te podatke posreduje sodelujočim partnerjem, obdelovalcem naročil ali tretjim osebam izključno ob upoštevanju omejitve namena v skladu z varstvom podatkov. Podatki se posredujejo samo, če je to dovoljeno na podlagi zakonskih predpisov in/ali upravne ali sodne odločbe ali če je pri tem vključen upravičeni interes tretje osebe.

Kategorije prejemnikov, katerim se lahko posredujejo podatki v okviru te obdelave, so še posebej:

 • sodelujoči partnerji znotraj koncerna in zunanji sodelujoči partnerji družbe Daimler Truck AG v okviru postopkov raziskav in razvoja,
 • dobavitelji v okviru postopkov raziskav in razvoja,
 • drugi obdelovalci naročil (še posebej ponudniki storitev IT in ponudniki storitev za pripravo podatkov/vrednotenje podatkov).

Če se podatki v okviru postopkov raziskav, razvoja in testiranja ali nadaljnje obdelave posredujejo prejemnikom v tretjih državah, se to izvede le, če je prisoten sklep o ustreznosti v skladu s 45. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, na podlagi ustreznih jamstev v skladu s 46. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov ali če to dovoljuje druga zakonodaja.

Avtomatizirano odločanje v posameznih primerih ali profiliranje v skladu z 22. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov se ne uporablja.

Videopodatki, slikovni podatki in zvočni podatki se obdelujejo in hranijo toliko časa, kot je potrebno za zgoraj navedene postopke raziskav, razvoja in testiranja. Če v posameznem primeru obstaja nadaljnja pravna podlaga ali nadaljujoč upravičeni interes za nadaljnje shranjevanje in obdelavo (na primer za ustrezno dokumentacijo navedenega postopka, na podlagi zakonskih obveznosti shranjevanja ali drugih zakonskih predpisov), se podatki hranijo ustrezno dalj časa.

V okviru obdelave osebnih podatkov imajo osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, naslednje pravice. Upoštevajte tudi zadevne posebne napotke v zvezi z izvajanjem in omejitvami teh pravic v okviru tukaj opisane obdelave.

Posebni napotki za izvajanje pravic oseb, na katere se nanaša obdelava podatkov:
v trenutnem primeru gre za „obdelavo, za katero identifikacija osebe, na katero se nanaša obdelava podatkov, ni potrebna“ v skladu z 11. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov. Poleg zajetih videopodatkov, slikovnih podatkov in zvočnih podatkov se dodatne značilnosti za identifikacijo oseb, na katere se nanaša obdelava podatkov, praviloma ne obdelujejo.

Za izvajanje in uveljavljanje pravic oseb, na katere se nanaša obdelava podatkov, so zato, odvisno od posameznega primera, pogosto potrebni nadaljnji podatki osebe, na katero se nanaša obdelava podatkov, še posebej podatki o KRAJU in ČASU, ko je potekala obdelava podatkov te osebe (t. j. podatki o tem, kdaj in kje ste se točno nahajali v okolici enega od testnih vozil). Ti dodatni podatki so morda potrebni, da se ugotovi, ali sploh poteka obdelava podatkov konkretne osebe, in da se lahko dejansko uveljavijo pravice, ki so navedene v nadaljevanju, kot je pravica do pridobivanja informacij, izbrisa itd.

 • Pravica do pridobivanja informacij: Osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, imajo pravico do pridobivanja informacij o tem, ali obdelujemo njihove osebne podatke. Če obdelujemo podatke, imajo osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, pravico do pridobivanja informacij o teh podatkih in o spremembah obdelave v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Pravica do popravka nepravilnih podatkov: Osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, imajo pravico, da od nas zahtevajo popravek osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ta pravica se lahko v primeru videopodatkov, slikovnih podatkov in zvočnih podatkov izvede le z izbrisom.
 • Pravica do izbrisa: Osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, imajo pravico, da od nas zahtevajo izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
 • Pravica do omejitve obdelave: Osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, imajo pravico zahtevati omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo nanje.
 • Pravica do pritožbe pri nadzornem organu: Osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, imajo pravico do pritožbe pri nadzornem organu, na primer pri organu za varstvo podatkov, ki je pristojen za kraj njihovega prebivališča, delovnega mesta ali morebitne kršitve varstva podatkov.
 • Pravica do ugovora: Osebe, na katere se nanaša obdelava podatkov, imajo pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Posebni napotki za možnost omejitve pravic oseb, na katere se nanaša obdelava podatkov: Ugotavljamo, da lahko v okviru te obdelave za pravice oseb, na katere se nanaša obdelava podatkov, iz 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (pravica do pridobivanja informacij), 16. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (pravica do popravka), 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (pravica do izbrisa), 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (pravica do omejitve obdelave) in iz 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (pravica do ugovora) veljajo posebne dodatne omejitve. Te posebne omejitve veljajo, če je zaradi izvajanja in uveljavljanja teh pravic v konkretnem primeru realizacija namenov raziskav predvidoma onemogočena ali resno okrnjena in je zato omejitev potrebna za izpolnjevanje teh namenov raziskovanja. Ta posebna možnost omejitve in pogoji zanjo izhajajo še posebej iz 89. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 27. členom nemškega Zveznega zakona o varovanju podatkov (BDSG) in iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če ste oseba, na katero se nanaša tukaj opisana obdelava podatkov, in uveljavljate eno svojih pravic ali pa želite prejeti dodatne informacije o tem, nam pišite na naslednji naslov:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemčija
E-pošta: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com (zadeva: Testna vožnja tovornega vozila)