Odgovorno lice u pogledu Opšte uredbe o zaštiti podataka („DSGVO“) je:

Daimler AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Deutschland

E-mail: dialog@daimler.com

Br. HRB-a: 19360
koga zastupa Izvršni odbor: Dr. Dieter Zetsche, Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska i Bodo Uebber

Lice nadležno za zaštitu podataka:

Daimler AG
CDP
HPC G353
70546 Stuttgart
Deutschland

E-mail: data.protection@daimler.com

1. Zaštita podataka
Radujemo se što ste posetili naše veb-stranice i što se interesujete za naše ponude. Zaštita Vaših ličnih podataka je za nas veoma važna. U ovim Napomenama o zaštiti podataka ćemo objasniti kako mi sakupljamo Vaše lične podatke, šta sa njima radimo, u koje svrhe i po kojim pravnim osnovima se to radi, kao i koja prava i zahteve Vi imate vezano za to. Pored toga vas upućujemo na Daimler Smernicu o zaštiti podataka:

> Daimler Smernica o zaštiti podataka

Naše Napomene o zaštiti podataka za korišćenje naših veb-stranica i Smernica o zaštiti podataka kompanije Daimler AG ne važe za Vaše aktivnosti na veb-stranicama društvenih mreža ili drugih provajdera, do kojih možete da dođete preko veza na našim veb-stranicama. Informišite se na veb-stranicama tih provajdera o njihovim Odredbama o zaštiti podataka.

2. Prikupljanje i obrada Vaših ličnih podataka

a. Kada posetite naše veb-stranice, mi memorišemo određene podatke o pregledaču koji koristite i o operativnom sistemu, datum i vreme posete, status pristupa (npr. da li ste mogli da otvorite veb-stranicu ili ste dobili upozorenje usled greške), korišćenje funkcija veb-stranice, pojmove za pretraživanje koje ste možda unosili, učestalost Vašeg otvaranja nekih veb-stranica, oznaku pozvanih datoteka, prenetu količinu podataka, veb-stranicu preko koje ste došli na naše veb-stranice i veb-stranicu koju posećujete preko naših veb-stranica, ako na primer kliknete na veze na našim veb-stranicama ili ako direktno unesete domen u polje za unos iste registarske kartice (odn. istog prozora) Vašeg pregledača, u kom ste otvorili naše veb-stranice. Pored toga, mi iz bezbednosnih razloga, a naročito da bismo izbegli i prepoznali napade na naše veb-stranice ili pokušaje prevare, memorišemo Vašu IP adresu i naziv Vašeg provajdera internet usluga u trajanju od sedam dana.

b. Ostale lične podatke memorišemo samo ako nam te podatke saopštite npr. u okviru registracije, kontakt formulara, upitnika, nagradne igre ili radi realizacije ugovora, i u tim slučajevima samo ako ste nam za to dali saglasnost ili ako je to u skladu sa važećim pravnim propisima (ostale informacije o tome možete pronaći u odeljku „Pravni osnovi obrade“).

c. Vi niste ni zakonski, ni prema ugovoru obavezni da otkrivate svoje lične podatke. Moguće je da neke funkcije naših veb-stranica zavise od saopštavanja ličnih podataka. Ako u tim slučajevima nećete da saopštite Vaše lične podatke, može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne ili budu dostupne samo ograničeno.

3. Svrhe korišćenja

a. Lične podatke koje dobijemo tokom posete našim veb-stranicama koristimo samo da bi veb-stranice napravili da budu što komfornije za vas, kao i da bismo zaštitili naše IT sisteme od napada i drugih nezakonitih radnji.

b. Ako nam ostale lične podatke saopštite npr. u okviru registracije, kontakt formulara, upitnika, nagradne igre ili radi realizacije ugovora, mi ćemo te podatke koristiti u navedene svrhe, u svrhe servisa kupaca i – ako je potrebno – u svrhe razvoja i obračuna nekih poslovnih procesa, u obimu koji je za to potreban.

4. Prenos ličnih podataka trećim stranama; Social Plug-insa.

Naše veb-stranice mogu da sadrže i ponude trećih strana. Ako kliknete na neku takvu ponudu, mi ćemo u potrebnom obimu proslediti podatke dotičnom provajderu (npr. podatak da ste tu ponudu pronašli kod nas i eventualno ostale informacije koje ste za to već otkrili na našim veb-stranicama).b. Ako se na našim veb-stranicama koriste takozvani „Social Plug-ins“ društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter i Google+, mi ih integrišemo na sledeći način:
Ako posetite naše veb-stranice, Social Plug-in-ovi su deaktivirani, tj. ne vrši se prenos bilo kakvih podataka operateru te mreže. Ako želite da koristite neku od mreža, kliknite na dotični Social Plug-in, da biste uspostavili direktnu vezu sa serverom dotične mreže.

Ako na mreži imate korisnički nalog i ako ste u trenutku aktiviranja Social Plug-in-ova tamo prijavljeni, mreža može Vašu posetu našim veb-stranicama da dodeli Vašem korisničkom nalogu. Ako hoćete to da izbegnete, pre aktiviranja Social Plug-in-a se izlogujte sa mreže. Posetu drugih Daimler veb-stranica društvena mreža ne može da dodeli, ako niste aktivirali Social Plug-in koji tamo postoji.
Ako aktivirate Social Plug-in, mreža prenosi sadržaje koji tako postaju dostupni direktno Vašem pregledaču, koji ih integriše u naše veb-stranice. U toj situaciji mogu da se izvrše prenosi podataka, koje je inicirala i kojim upravlja društvena mreža. Za Vaše povezivanje na neku društvenu mrežu, za prenose podataka koji se odvijaju između društvene mreže i Vašeg sistema i za njihovu interakciju na ovoj platformi, važe isključivo Odredbe o zaštiti podataka dotične mreže.

Social Plug-in ostaje aktivan, dok ga ne deaktivirate ili ne obrišete njegove kolačiće.

Napomene za kolačiće
c. Ako kliknete na vezu ka nekoj ponudi ili ako aktivirate Social Plug-in, može da se desi da lični podaci dođu do provajdera u zemljama van Evropskog ekonomskog prostora, koji sa stanovišta Evropske unije („EU“) ne garantuju „odgovarajući nivo zaštite“ za obradu ličnih podataka, koji je po standardima EU. Imajte to na umu pre nego što kliknete na vezu ili aktivirate Social Plug-in i tako aktivirate prenos Vaših podataka.

5. Šifriranje

U okviru posete veb-stranici koristimo popularnu metodu SSL (Secure Socket Layer) zajedno sa najvišim nivoom šifriranja koji podržava Vaš pregledač. U principu, radi se o 256-bitnoj enkripciji. Ako Vaš pregledač ne podržava 256-bitnu enkripciju, umesto toga ćemo koristiti 128-bitnu v3 tehnologiju. Da li je neka stranica unutar naše veb-stranice šifrirana, prepoznaje se na osnovu zatvorenog prikaza ikone ključa, odnosno zaključavanja na donjoj statusnoj traci Vašeg pregledača.

Takođe preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bismo zaštitili Vaše podatke od slučajnog ili namernog manipulisanja, delimičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili protiv neovlašćenog pristupa trećih strana. Naše bezbednosne mere kontinuirano poboljšavamo u skladu sa tehnološkim razvojem.

6. Kolačići

Informacije o kolačićima koje koristimo i njihovim funkcijama možete pronaći u našim Napomenama o kolačićima.

7. Obrada podataka o korišćenju

Koristimo Matomo da bismo identifikovali preferencije posetilaca i naročito popularne oblasti naše internet ponude. To nam omogućava ciljano prilagođavanje sadržaja naših internet strana Vašim potrebama, a time i poboljšanje naše ponude.

Ako niste saglasni da Daimler prikuplja i analizira informacije o Vašim posetama, uvek možete odabrati buduće izuzeće (Opt-Out). Za tehničko sprovođenje Vaše odluke, u Vaš pregledač se postavlja Opt-Out kolačić. Ovaj kolačić služi samo da bi se dodelilo Vaše izuzeće. Molimo Vas da uzmete u obzir da se kolačić Opt-Out iz tehničkih razloga može koristiti samo za pregledač iz kojeg je instaliran. Ako izbrišete kolačiće ili koristite drugi pregledač, odnosno drugi krajnji uređaj, moraćete ponovo instalirati kolačić Opt-Out.

> Kliknite ovde da biste postavili Opt-Out kolačić.

8. Bezbednost

Koristimo tehničke i organizacione mere bezbednosti da bismo Vaše podatke kojima upravljamo zaštitili od manipulacije, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlašćenih lica. Naše bezbednosne mere kontinuirano poboljšavamo u skladu sa tehnološkim razvojem.

9. Pravni osnovi obrade

a. Ako ste nam dali saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, to predstavlja pravni osnov za obradu (član 6 stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka).

b. Za obradu ličnih podataka u svrhu sklapanja ili realizaciju ugovora sa Vama, pravni osnov predstavlja član 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka.

c. Ukoliko je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje naših zakonskih obaveza (npr. za čuvanje podataka), mi na to imamo pravo prema članu 6 stav 1 tačka c Opšte uredbe o zaštiti podataka.

d. Osim toga, mi obrađujemo lične podatke u svrhe ostvarenja naših legitimnih interesa, kao i legitimnih interesa trećih strana prema članu 6 stav 1 tačka f Opšte uredbe o zaštiti podataka. Očuvanje funkcionalnosti naših IT sistema, ali i marketing naših sopstvenih i stranih proizvoda i usluga i potrebna zakonska dokumentacija poslovnih kontakata, predstavljaju te legitimne interese.

10. Brisanje Vaših ličnih podataka

Vašu IP adresu i naziv Vašeg internet provajdera, koje mi memorišemo samo iz bezbednosnih razloga, brišemo posle sedam dana. Uostalom, mi brišemo Vaše lične podatke čim više ne postoji svrha u koju smo prikupljali i obrađivali podatke. Nakon ovog vremena, memorisanje se vrši samo ako je to neophodno u skladu sa zakonima, odredbama ili ostalim pravnim propisima Evropske unije ili države članice Evropske unije kojima smo podložni.

11. Prava osoba na koje se odnosi

a. Vi, kao osoba na koju se obrada podataka odnosi, imate pravo na obaveštenje (član 15 DSGVO-a), ispravku (član 16 DSGVO-a), brisanje podataka (član 17 DSGVO-a), ograničenje obrade (član 18 DSGVO-a) kao i prosleđivanje podataka (član 20 DSGVO-a).

b. Ako ste nam dali saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo da u svakom trenutku opozovete tu saglasnost. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade Vaših ličnih podataka do trenutka opoziva. Takođe, ne utiče se na dalju obradu ovih podataka na osnovu drugog pravnog osnova, kao npr. za ispunjenje zakonskih obaveza (vidite odeljak „Pravni osnovi obrade“).

c. P R A V O  N A  P R I G O V O R
Imate pravo da, iz razloga koji su nastali iz Vaše posebne situacije, u svakom trenutku uložite prigovor na obradu ličnih podataka koji se tiču Vas, a koja se vrši na osnovu člana 6 stav 1 e) DSGVO-a (obrada podataka u javnom interesu) ili član 6 stav 1 f) DSGVO-a (obrada podataka na osnovu procene interesa). Ukoliko uložite prigovor, Vaše lične podatke ćemo dalje obrađivati samo ako za to budu postojali obavezujući zakonski osnovi koji su iznad Vaših interesa, prava i sloboda, ili ukoliko obrada bude služila za pravosnažnost, sprovođenje ili odbranu zakonskih zahteva.

d. Molimo Vas da svoje zahteve ili izjave po mogućstvu pošaljete na sledeću kontakt adresu: data.protection@daimler.com

e. Ako mislite da je obrada Vaših ličnih podataka u suprotnosti sa zakonskim propisima, imate pravo žalbe organu nadležnom za zaštitu podataka (član 77 DSGVO-a).

12. Kolačići

Informacije o kolačićima koje koristimo i njihovim funkcijama možete pronaći u našim Napomenama o kolačićima.Napomene za kolačiće

Izdanje: maj 2018. godine

Predstavnik grupe za zaštitu podataka

Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Deutschland

Prema gore