eMobility

eConsulting

Steg för steg mot e-mobilitet.

Det nyutvecklade eConsulting är ett rådgivningserbjudande i tre steg, vilket tillhandahåller alla nödvändiga lösningar för eActros: från det första rådgivningstillfället till idrifttagningen. Ett lag av nationella specialister och internationella experter vägleder dig helt och hållet på din väg till eMobility och steg för steg till en CO2-fri framtid.

I detta syfte tas ett koncept fram, som är anpassat till din depå. Med hjälp av de åtgärder som då identifieras, analyseras alla kostnader, som är förbundna med detta. Därpå följer slutligen genomförandet i form av integrering i verksamhetsprocesserna.

E consulting content step 01

Körsträcksanalys.

Utgångspunkten för ett elektrifieringskoncept för din depå är körsträcksanalysen för din flotta. Den utgör grunden för alla vidare beslut och åtgärder i eMobility-rådgivningsprocessen. Du kan prova hur eTruck Ready passar dig redan i förväg med hjälp av appen med samma namn. Via denna kan du på ett helt okomplicerat sätt stämma av körsträckorna för dina konventionella lastbilar med de insamlade uppgifterna för batterielektriska fordon från Mercedes-Benz Trucks. Här kan du ställa in viktiga parametrar enskilt såsom påbyggnad, lastnings- och urlastningstider, nyttolast eller omgivningstemperatur för varje rutt. Därur kan du härleda, huruvida en eTruck kan uppfylla dina krav.

Om du redan har fått en idé i stora drag om användningsmöjligheterna för en eTruck eller om du skulle vilja planera nya rutter för en eTruck, står våra eConsultants på din sida och stöder dig. Dessa konsulter kan utvärdera dina i förväg analyserade rutter och elektrifieringspotentialen för nya rutter med hjälp av vårt egenutvecklade verktyg för detta.

E consulting content route analysis

Laddningsinfrastruktur.

Användningen av dina fordon bestämmer det optimala laddningsförhållandet och den därför nödvändiga laddningsinfrastrukturen samt program- och maskinvarulösningar. Under hela processen stödjer Mercedes-Benz Trucks dig med sin expertis och de nödvändiga verktygen - från anslutning till det allmänna elnätet via laddningsplaneringen till laddningsförvaltningen.

För insats i tung distributionstrafik i stadsmiljö lämpar sig "Depot Charging" särskilt bra, alltså laddning på den egna depån. Ett fordon får därvid optimalt köra ut under ett skift och laddas upp långsamt och fullständigt under natten, när det är tillbaka i depån och det inte längre är i tjänst.

Om din eTruck är drift dygnet runt, måste du ta till andra laddningssätt. Vid "Opportunity Charging" laddar du din lastbil vid dina olika verksamhetsplatser, nära denna är parkerad, t.ex. för avlastning. Laddningstiden uppgår här till mellan 30 och 90 minuter. För användningar av detta slag måste den nödvändiga laddningsinfrastrukturen stå till förfogande på flera depåer eller på lastnings- och avlastningsställena.

E consulting content step 02

Med hjälp av de identifierade åtgärderna analyseras och optimeras alla därmed förbundna kostnader och möjliga transporter och delas upp på ett genomskinligt sätt tillsammans med eConsulting-experter.

Med hjälp av vår egen Daimler-programvara kan möjliga sporrar respektive fördelar för din omställning identifieras i hela Europa. Vid elektriska fordon och en motsvarande laddningsinfrastruktur utgörs dessa konkreta fördelar av subventioner, skattenedsättningar/skattebefrielse och lån. Härtill kommer företräden som lägre vägavgifter, lägre kostnader för fordonsregistrering eller undantag från körförbud i stadskärnor. Vid bedömningen av det aktuella kostnads-nytto-förhållandet och en utförlig ansökan står våra specialister på din sida med råd och dåd.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Nu kan den gå in genomförandefasen. Här integreras alla nödvändiga processer i den operativa verksamheten. För att omställningen skall löpa friktionsfritt, råder och utbildar vi dig och dina medarbetare om integrerade programvarulösningar, såsom till exempel vårt intelligenta laddningsförvaltningssystem samt energieffektiv körning och står även för övrigt vid din sida med råd och dåd. Vår omfattande utbildningsportfölj riktar sig både till förare och vagnparkschefer.

Förare görs förtrogna med all relevant användarinformation. Till detta hör laddning av eActros, miljövänlig körning, vilket kan bidra till en längre räckvidd, batterivänlig körning, vilket kan förlänga batteriets ekonomiska livslängd, samt optimerad laddning för maximalt utnyttjande av laddningsinfrastrukturen.

Vagnparkschefer utbildas om tekniska egenheter hos eActros och om arbete med högspänning, för maximering av dess effektivitet samt de organisatoriska följderna. Dessutom får de en inblick i förarnas perspektiv.

Uppåt