Upphovsrätt.
©Copyright Daimler Truck AG. Alla rättigheter förbehållna.

Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt annan lagstiftning till skydd av immateriell egendom. De får inte kopieras i handelssyfte eller för överlåtelse. De får inte ändras för användning på andra webbsidor. Vissa internetsidor från Daimler Truck AG innehåller även material som lyder under den upphovsrätt som gäller för den som tillhandahållit materialet.

Produkter och priser.
Efter sista redigering av enskilda sidor kan det ha skett förändringar av produkter (inklusive förändringar i konstruktion eller form, skillnader i färg) och tjänster. Illustrationerna kan visa tillbehör, tillval eller andra funktioner som inte ingår i standard specifikation eller serviceomfattning. Färgavvikelser beror på tekniska skäl. Enskilda sidor kan också innehålla typer och tjänster som inte erbjuds i enskilda länder. Uttalanden om lagstadgade, rättsliga och skattemässiga bestämmelser och effekter är endast giltiga för Förbundsrepubliken Tyskland. Om inget annat anges i försäljnings- eller leveransvillkoren gäller priserna som är giltiga på leveransdagen. För våra kontraktsparter är priserna en icke-bindande rekommenderat pris. Vänligen fråga en återförsäljare eller avtalspartner för den senaste versionen. 

Varumärken.
Om ingenting annat anges är alla varumärken som nämns på Daimler Truck AG:s webbsidor rättsligt skyddade av Daimler Truck AG. Detta gäller i synnerhet modellnamn samt alla logotyper och emblem som tillhör företaget.

Mercedec-Benz logotyp och Mercedes-Benz är varumärken som tillhör Mercedes-Benz Group AG.

Licensrättigheter.
Daimler Truck AG strävar efter att erbjuda ett innovativt och informativt webbinnehåll. Vi hoppas därför att du uppskattar vår kreativa utformning lika mycket som vi själva. Vi ber dock om förståelse för att Daimler Truck AG måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa webbsidor inte ger någon licensrätt till Daimler Truck AG:s immateriella egendom.

Mercedec-Benz logotyp och Mercedes-Benz omfattas och skyddas av Mercedes-Benz Group AG:s immateriella rättigheter. De används under licens av Daimler Truck AG.

Information om framåtblickande uttalanden.
Webbsidor, Investor Relations-releaser, affärsrapporter och preliminära rapporter, prognoser, presentationer, ljud- och videoöverföringar av evenemang (live eller som inspelning) och övriga dokument på denna webbplats innehåller bland annat framåtblickande uttalanden om framtida utveckling som baseras på ledningens aktuella bedömning. Ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/skulle kunna”, ”planera”, ”projicera”, ”bör/skall” och liknande begrepp utmärker sådana framåtblickande uttalanden. Sådana uttalanden omfattas av vissa risker och osäkerhetsmoment. Några exempel på detta är:

 • en ogynnsam utveckling av den globala ekonomiska situationen, särskilt en nedgång i efterfrågan på våra viktigaste försäljningsmarknader,
 • en försämring av våra finansieringsmöjligheter på kredit- och finansmarknaderna,
 • oundvikliga händelser av force majeure, såsom naturkatastrofer, pandemier, terrordåd, politisk oro, militära konflikter, industriolyckor och deras följdeffekter på vår försäljning, inköp, produktion eller finansieringsaktiviteter,
 • förändringar i valutakurser, tullar och utrikeshandel regler,
 • en förändring i konsumentbeteende,
 • en möjlig förlust av acceptans för våra produkter och tjänster vilket leder till en försämring av prisernas genomdrivande och användning av produktionskapacitet,
 • prisökningar för bränslen och råvaror,
 • avbrott i produktionen på grund av brist på material, arbetsnedläggningar eller leverantörs konkurs,
 • en nedgång i återförsäljningspriserna på begagnade fordon,
 • den framgångsrika genomförandet av kostnadsminsknings- och effektivitetsförbättringsåtgärder,
 • företagsutsikterna för de företag där vi har betydande intressen,
 • den framgångsrika genomförandet av strategiska samarbeten och joint ventures,
 • förändringar av lagar, förordningar och officiella riktlinjer, särskilt vad gäller fordon utsläpp, bränsleförbrukning och säkerhet,
 • samt slutförandet av pågående officiella eller regeringsinitierade utredningar och utfallet av pågående eller hotade framtida rättsliga förfaranden och andra risker och osäkerheter, varav vissa beskrivs i vår nuvarande årsrapport eller i den aktuella delårsrapporten under rubriken "Risk- och möjlighetsrapport".

Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa, eller om antagandena som ligger till grund för de framtidsinriktade uttalandena visar sig vara felaktiga, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds av dessa uttalanden.

Vi har varken för avsikt eller förutsätter någon skyldighet att kontinuerligt uppdatera framtidsinriktade uttalanden eftersom de enbart är baserade på omständigheterna vid publiceringsdatumet.

Information om tvistlösning online.
EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online (den s.k. ”ODR-plattformen”). ODR-plattformen fungerar som instans för utomrättslig tvistlösning i fråga om avtalsmässiga skyldigheter sprungna ur köpeavtal som slutits online. Du kommer till ODR-plattformen genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvar.
Information och uppgifter på dessa sidor gäller inte som försäkran eller garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti med avseende på beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller inte som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent.

Om råd eller rekommendationer ges på Daimler Truck AG:s webbplatser ska Daimler Truck AG inte vara skyldig att kompensera eventuella skador som uppstår till följd av efterlevnad av råd eller rekommendationer, utan att detta påverkar ansvar som uppstår från ett kontraktsförhållande, ett skadeståndsansvar eller annan laglig bestämmelse.

Dessutom undantar Daimler Truck AG ansvar för lättvindiga försummelser av skyldigheter vid nedladdning av filer som gjorts tillgängliga av Daimler Truck AG på Daimler Truck AG:s internetsidor, under förutsättning att dessa inte rör väsentliga kontraktsenliga förpliktelser samt liv, hälsa eller kropp eller anspråk enligt produktsäkerhetslagen.  Samma gäller för försummelser av skyldigheter av ställföreträdande agenter.

På våra webbsidor finns länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan därför inte heller ansvara för att informationen som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller håller en viss kvalitet. Mot denna bakgrund tar vi härmed avstånd från allt innehåll på dessa sidor. Denna förklaring gäller alla länkar till externa sidor och deras innehåll som vi länkar till på våra webbsidor.

Sociala insticksprogram.
Daimler Truck använder s.k. sociala insticksprogram (hädanefter kallade knappar) i sociala nätverk som Facebook, Google+ och Twitter. När du besöker våra webbsidor är dessa knappar som standard avaktiverade. Det innebär att de inte skickar några uppgifter till tredje part utan att du själv gör något. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knapparna förblir aktiva tills du avaktiverar dem eller raderar dina cookies (se Cookies). Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse till det sociala nätverkets server. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan. Observera att vi inte kan påverka omfattningen av data som de sociala nätverken samlar in med hjälp av sina knappar. I det sociala nätverkets information om personuppgifter kan du läsa mer om datainsamlingens syfte och omfattning, om hur respektive socialt nätverk hanterar och använder data, samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet i detta hänseende. När en knapp har aktiverats kan det sociala nätverket samla in data oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan detta koppla ditt besök på denna webbsida till ditt användarkonto. Besök på andra Daimler Truck-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta sammankopplar insamlade data med dina sparade medlemsuppgifter när du besöker våra webbsidor, måste du logga ut från aktuellt socialt nätverk innan du aktiverar knapparna.

Rangordning.
Användarvillkoren för ett digitalt erbjudande har företräde framför dessa lagliga meddelanden.