Dataskyddsinformation för bearbetningen av video-, bild- och ljuddata i samband med Daimler Truck AG:s testkörningar för forskning, utveckling och testning av körhjälpssystem, automatiserad körning, körfunktioner och andra tjänster.

Skyddet av personuppgifter har högsta prioritet för oss och beaktas i alla våra affärsprocesser. I den efterföljande dataskyddsinformationen ges berörda personer en översikt över den behandling av personuppgifter som genomförs av Daimler Truck AG i samband med bearbetning av video-, bild- och ljuddata inom ramen för Daimler Trucks forsknings-, utvecklings- och testprocesser för körhjälpssystem, automatiserad körning, körfunktioner och andra tjänster. Med ”personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Med denna dataskyddsinformation informerar vi berörda personer om typ, omfattning och ändamål med behandlingen av personuppgifter och hur vi inom ramen för ovanstående forsknings-, utvecklings- och testprocesser hanterar dessa uppgifter. Dessutom får berörda personer reda på vilka rättigheter de har beträffande behandlingen av personuppgifter.

 1. För vem gäller denna dataskyddsinformation?
 2. Vem är ansvarig för databearbetningen och vem kan berörda personer vända sig till när det gäller frågor kring dataskydd?
 3. Vilka data bearbetas och varifrån kommer de?
 4. Vad används insamlade data för (ändamål med bearbetningen) och på vilken rättslig grund sker detta?
 5. Överförs registrerade data? 
 6. Sker automatiserat individuellt beslutsfattande?
 7. Hur länge lagras registrerade data?
 8. Vilka rättigheter har berörda personer gentemot Daimler Truck AG?

Här informerar vi berörda personer om skyddet av personuppgifter vid registrering, bearbetning och lagring av video-, bild- och ljuddata i och från det offentliga trafikrummet samt – i den utsträckning övriga lagar tillåter det – på privata fabriks-, test- och andra områden. Dessa data registreras av särskilt uppmärkta testfordon från Daimler Truck AG för forskning, utveckling och testning på områdena körhjälpssystem, automatiserad körning, körfunktioner och andra tjänster. Personer som potentiellt kan beröras av denna databearbetning är personer som befinner sig i närheten av något av de uppmärkta testfordonen i samband med testverksamhet.

Ansvarig för nedan beskrivna behandling av personuppgifter (om inte någon annan uttryckligen anges som ansvarig) är:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Ämne: Lastbil testkörning)

HRB 762884

Kontaktperson för dina dataskyddsrättsliga frågor är i egenskap av dataskyddsansvarig:

Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: dataprivacy@daimlertruck.com
(Ämne: Lastbil testkörning)

Inom ramen för ovanstående forsknings-, utvecklings- och testprocesser rullar uppmärkta testfordon i det offentliga trafikrummet samt – i den utsträckning övriga lagar tillåter det – på privata fabriks- och testområden, samt på och andra områden. Fordonen är utrustade med kamerasystem med olika täckningsområden, brännvidder och sensorteknik samt delvis med utvändiga mikrofoner och andra sensorsystem. Dessa system registrerar, bearbetar och lagrar video-, bild- och ljuddata från fordonens omgivning för de ändamål som beskrivs i avsnitt 4 i denna dataskyddsinformation.

Dessa data kan – beroende på det enskilda fallet – även innehålla följande personrelaterade information:

 • Ansikten, andra kännetecken samt uppträdande och omgivning med koppling till trafikanter och andra personer kring testfordonen
 • Registreringsnummer, andra kännetecken samt omgivning med koppling till fordon och andra objekt kring testfordonen
 • Ljudinformation från området kring testfordonen
 • Ytterligare data från fler sensorsystem (som radar, LIDAR) samt GPS-position och tidsstämpel för dataregistreringen

 

Ändamålen med den aktuella databearbetningen är forskning, utveckling och testning på områdena körhjälpsystem, automatiserad körning, körfunktioner och andra tjänster, inklusive dokumentation av dessa processer och uppfyllelse av eventuella efterföljande skyldigheter.

Körhjälpsystem och körfunktioner används redan i dagens fordon för att öka framför allt trafiksäkerheten, men även komforten. I framtidens automatiserade och autonoma fordon gör tekniska system för registrering och hantering av trafik- och omgivningssituationer det möjligt för sådana fordon att lagligen användas i allmän trafik. Med hjälp av andra tjänster blir det möjligt att göra transportmedel, trafik och trafiksystem säkrare, effektivare och bekvämare.

Forskning, utveckling och testning av sådana system kräver att de används i testfordon under realistiska omgivnings- och trafikförhållanden – även i det offentliga trafikrummet – och dessutom att video-, bild- och ljudinspelningar görs, bearbetas och lagras under och efter denna användning. Med hjälp av detta material kan forskning, utveckling och testning ske av tekniska system för registrering och inordning av trafikanter, fordon, infrastruktur och andra objekt i olika trafik- och omgivningssituationer.

Inom ramen för databearbetningen analyseras, klassificeras och vidarebehandlas personer, fordon, andra objekt samt ljudinformation i olika trafik- och omgivningssituationer enbart som ”objekt”, alltså exempelvis som ”fotgängare vid högra vägkanten”, ”personbil i korsning”, ”siren ljuder bakom fordonet”. Någon identifiering av registrerade personer genom namn eller annan personlig egenskap, eller koppling av registrerade fordon eller objekt till sådana personer, är inom ramen för de bearbetningar som genomförs varken nödvändig eller avsiktlig och i de flesta fall inte heller möjlig. Eftersom erforderliga rådata består av video-, bild- och ljudmaterial, går det emellertid inte att utesluta att personer är identifierbara och kan bli identifierade.

Huvudsaklig rättslig grund för behandlingen är ”ändamål som rör berättigade intressen” enligt artikel 6 avs. 1 f GDPR. Berättigade intressen för Daimler Truck AG är här genomförandet av forskning, utveckling och testning av körhjälpssystem, automatiserad körning, körfunktioner och andra tjänster.

I detta fall väger de berörda personernas intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte tyngre, eftersom identifiering av enskilda berörda personer genom namn eller annan personlig egenskap varken är nödvändig eller avsiktlig och i de flesta fall inte heller möjlig. Dessutom vidtas tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all bearbetning av registrerade data sker på ett dataskyddsrättsligt korrekt sätt.

Daimler Truck AG överför dessa data enbart till samarbetspartners, personuppgiftsbiträden eller tredje part i enlighet med den dataskyddsrättsliga ändamålsbegränsningen. Överföring sker endast om den är tillåten enligt lagbestämmelser och/eller beslut från myndighet eller domstol, eller om berättigade intressen kräver överföring till tredje part.

Kategorier av mottagare som data kan komma att överföras till inom ramen för den aktuella bearbetningen är i synnerhet:

 • Koncerninterna samt externa samarbetspartners till Daimler Truck AG inom ramen för forsknings- och utvecklingsprocesserna
 • Leverantörer och operatörer inom ramen för forsknings- och utvecklingsprocesserna
 • Andra personuppgiftsbiträden (särskilt IT-tjänsteföretag samt tjänsteföretag för bered-ning/utvärdering av data)

Om det inom ramen för forsknings-, utvecklings- och testprocesserna eller efterföljande behandling sker en överföring till mottagare i tredjeländer, görs detta endast om det finns ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45 GDPR, på grundval av lämpliga garantier enligt definitionen i artikel 46 GDPR eller om det är tillåtet enligt övrig lagstiftning.

Automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering enligt definitionen i artikel 22 GDPR sker inte.

Video-, bild- och ljuddata bearbetas och lagras så länge som de krävs för genomförandet av ovanstående forsknings-, utvecklings- och testprocesser. Om det i enskilda fall föreligger en längre gående rättslig grund eller ett vidare berättigat intresse av fortsatt lagring och bearbetning (exempelvis för föreskriftsenlig dokumentation av nämnda processer, på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter eller andra lagstadgade regler), lagras sådana data motsvarande längre tid.

Inom ramen för behandlingen av personuppgifter har berörda personer nedanstående rättigheter. Observera även den särskilda informationen när det gäller utövande och begränsning av dessa rättigheter inom ramen för behandlingen som beskrivs här.

Särskild information om utövandet av berörda personers rättigheter:
Det handlar i det aktuella fallet om en ”behandling som inte kräver någon identifiering av den berörda personen” enligt artikel 11 GDPR. Utöver registrerade video-, bild- och ljuddata sker ingen regelbunden bearbetning av andra identifikationsfaktorer för berörda personer.

Uppfyllelse av berörda personers rättigheter kommer därför – beroende på det enskilda fallet – ofta kräva ytterligare uppgifter om den berörda personen, i synnerhet information om PLATS och TIDPUNKT vid vilken denna person eventuellt berördes av bearbetningen (dvs. uppgifter om när och var du konkret har uppehållit dig i närheten av ett testfordon). Dessa ytterligare uppgifter kan krävas för att det skall kunna fastställas huruvida en viss person över huvud taget berörs av bearbetningen och för att nedanstående rättigheter som information, radering etc. faktiskt skall kunna uppfyllas.

 • Rätt till tillgång: Berörda personer har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas. Om behandling av uppgifter sker, har berörda personer rätt till tillgång till dessa uppgifter samt information om villkoren för behandlingen i enlighet med artikel 15 GDPR.
 • Rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter: Berörda personer har rätt att av oss begära rättelse av personuppgifter som rör honom eller henne. När det gäller video-, bild- och ljuddata kan denna rätt normalt endast tillämpas genom att data raderas.
 • Rätt till radering: Berörda personer har rätt att av oss begära radering av personuppgifter som rör honom eller henne.
 • Rätt till begränsning av behandlingen: Berörda personer har rätt att begära en begränsning av behandlingen av deras uppgifter.
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet: Berörda personer har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, exempelvis den dataskyddsmyndighet som ansvarar för hans eller hennes hemvist, arbetsplats eller den ort där den möjliga överträdelsen mot dataskyddet har skett.
 • Rätt att göra invändningar: Berörda personer har rätt att invända mot behandlingen av deras personliga uppgifter.

Särskild information om begränsning av berörda personers rättigheter:
Vi vill påpeka att det inom ramen för den aktuella bearbetningen kan hända att berörda personers rättigheter i artikel 15 GDPR (Rätt till tillgång), artikel 16 GDPR (Rätt till rättelse), artikel 17 GDPR (Rätt till radering), artikel 18 GDPR (Rätt till begränsning av behandling) samt artikel 21 GDPR (Rätt att göra invändningar) påverkas av särskilda ytterligare begränsningar. Dessa särskilda begränsningar gäller om utövandet och uppfyllandet av dessa rättigheter i det konkreta fallet kan förväntas omöjliggöra eller allvarligt försvåra förverkligandet av forskningssyften, och begränsningen därför är nödvändig för att dessa forskningssyften skall kunna uppfyllas. Denna särskilda begränsningsbarhet och dess förutsättningar framgår framför allt av artikel 89 GDPR i kombination med § 27 BDSG (tysk dataskyddslag) samt av artikel 17 GDPR.

Om du berörs av den databearbetning som beskrivs här och vill göra gällande någon av dina rättigheter eller vill ha närmare information om detta, skall du vända dig till:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Ämne: Lastbil testkörning)