Oplysninger om databeskyttelse til behandling af video-, billed- og lyddata som en del af Daimler Truck AG's testkørsler til forskning, udvikling og test af førerassistentsystemer, automatiseret kørsel, kørselsfunktioner og andre tjenester.

Beskyttelse af personlige data er en topprioritet for os og tages i betragtning i alle vores forretningsprocesser. De følgende oplysninger om databeskyttelse giver berørte parter en oversigt over behandlingen af personoplysninger fra Daimler Truck AG i forbindelse med behandlingen af video-, billed- og lyddata som en del af Mercedes-Benz forsknings-, udviklings- og testproesser til førerassistentsystemer, automatiseret kørsel, kørefunktioner og andre tjenester. "Personrelaterede data" betegner alle informationer, der henviser til en identificeret eller identificerbar, naturlig person. 

Med denne databeskyttelsesmeddelelse informerer vi berørte parter om typen, omfanget og formålet med behandlingen af personoplysninger, og hvordan vi håndterer disse data i forbindelse med ovennævnte forsknings-, udviklings- og testprocesser. Derudover oplyses de berørte parter om de rettigheder, de har med hensyn til behandling af personoplysninger.

 

 1. Målgruppen for disse oplysninger om databeskyttelse?
 2. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dataene, og hvem kan berørte parter kontakte, når det gælder databeskyttelse?
 3. Hvor kommer dataene fra, og hvilke data behandles?
 4. Hvad skal de data bruges til (formålet med behandlingen), og på hvilket grundlag (retsgrundlag) sker dette?
 5. Bliver dataene givet videre?
 6. Er der en automatiseret beslutningsproces?
 7. Hvor længe gemmes dataene?
 8. Hvilke rettigheder har berørte parter over for Daimler Truck AG?

Her informerer vi berørte parter om beskyttelsen af personlige data under indsamling, behandling og lagring af video-, billed- og lyddata i og fra offentlige trafikområder og – i det omfang, det er tilladt i henhold til anden lovgivning – på private fabriks-, test- og andre områder. Disse data registreres af specielt mærkede testkøretøjer fra Daimler Truck AG til at udføre forskning, udvikling og test inden for områderne førerassistentsystemer, automatiseret kørsel, kørefunktioner og andre tjenester. Alle, der er i nærheden af et af de markerede testkøretøjer under gennemførelsen af test, bliver potentielt berørt af denne databehandling.

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af de nedenfor beskrevne​personoplysninger (medmindre et andet organ udtrykkeligt navngives som det ansvarlige organ) er:
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tyskland
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com (Emne: Truck kørselstest)

HRB 762884

Kontaktpersonen til dine databeskyttelsesretlige spørgsmål er den databeskyttelsesansvarlige:
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(Emne: Truck kørselstest)

Som en del af ovennævnte forsknings-, udviklings- og testprocesser bevæger markerede testkøretøjer sig på områder med offentlige trafik og - i det omfang det er tilladt i henhold til anden lovgivning - på private fabriks-, test- og andre områder. Køretøjerne er udstyret med kamerasystemer med forskellige detektionsretninger, brændvidder og sensorteknologier, nogle endda med eksterne mikrofoner og yderligere sensorsystemer. Disse systemer indsamler, behandler og gemmer video-, billed- og lyddata fra køretøjets omgivelser til de formål, der er beskrevet i afsnit 4 i disse oplysninger om datasikkerhed.

Disse data kan – afhængigt af det enkelte tilfælde – også indeholde følgende personlige oplysninger: 

 • Ansigter, andre kendetegn, samt adfærd og omgivelser af trafikanter og andre mennesker i nærheden af testkøretøjerne
 • Nummerplader, andre kendetegn samt omgivelser af køretøjer og andre genstande i nærheden af testkøretøjerne
 • Akustisk information fra nærheden af testkøretøjerne
 • Yderligere data fra andre sensorsystemer (såsom radar, LIDAR) samt GPS-position og tidsstempel for dataindsamlingen

 

Formålet med denne databehandling er forskning, udvikling og test inden for førerassistentsystemer, automatiseret kørsel, kørselsfunktioner og andre tjenester, herunder dokumentation af disse processer og opfyldelse af andre efterfølgende forpligtelser.

Førerassistentsystemer og kørefunktioner anvendes allerede i nutidens køretøjer især til at øge trafiksikkerheden, men også til at øge komforten. I fremtidige automatiserede og autonome køretøjer giver tekniske systemer til registrering og styring af trafik- og omgivelsessituationer køretøjer af denne type mulighed for at deltage sikkert og i overensstemmelse med reglerne i offentlig transport. Andre tjenester gør det muligt at gøre transportmidler, trafikken og trafiksystemer mere sikre, effektive og komfortable.

Forskning, udvikling og test af sådanne systemer kræver, at de anvendes i testkøretøjer under faktiske omgivelses- og trafikforhold - herunder i den offentlige trafik - hvilket omfatter indsamling, behandling og lagring af video-, billed- og lydoptagelser under og efter disse procedurer. Ved hjælp af disse materialer undersøges, udvikles og testes tekniske systemer til registrering og klassificering af trafikanter, køretøjer, infrastruktur og andre objekter i forbindelse med trafik- og omgivelsessituationer.

Personer, køretøjer, andre objekter og lydoplysninger analyseres, klassificeres og behandles kun yderligere som "objekter", der indgår i databehandlingen, i forbindelse med trafik- og omgivelsessituationer, fx som "fodgænger i højre side af kørebanen", "bil i vejkryds", "sirene bag køretøjet". En identifikation ved navn eller andre personlige kendetegn af registrerede personer eller en tildeling af registrerede køretøjer eller genstande til personer, der er identificeret på denne måde, er derfor hverken nødvendig eller tilsigtet og i de fleste tilfælde heller ikke mulig i forbindelse med den udførte behandling. Men da de krævede rådata består af video-, billed- og lydmateriale, kan det heller ikke udelukkes, at personer kan og vil blive identificeret.

Det primære juridiske grundlag for behandling er "sikring af legitime interesser" i henhold til art. 6, punkt 1, stk. 1, lit. f GDPR. Den legitime interesse for Daimler Truck AG er i denne forbindelse implementeringen af forskning, udvikling og test af førerassistentsystemer, automatiseret kørsel, kørefunktioner og andre tjenester.

De modstridende interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende friheder for de berørte parter opvejes ikke af dette, da et navn eller anden personlig identifikation af berørte enkeltpersoner hverken er nødvendig eller tilsigtet og i de fleste tilfælde heller ikke mulig. Der træffes derudover tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre behandling af de registrerede data, der opfylder krav til databeskyttelse.

Daimler Truck AG videregiver disse data udelukkende til samarbejdspartnere, eksterne behandlere eller tredjeparter inden for rammerne af databeskyttelsesformålet. Dataene videregives kun, hvis det er tilladt i henhold til lov og/eller en kendelse fra en myndighed eller domstol, eller hvis legitim interesse involverer tredjeparten.

Kategorier af modtagere, data kan videregives til i forbindelse med den nuværende behandling, er især:

 • Daimler Truck AG's interne og eksterne samarbejdspartnere som en del af forsknings- og udviklingsprocesserne
 • Leverandører inden for rammerne af forsknings- og udviklingsprocesserne
 • Andre eksterne behandlere (især it-tjenesteudbydere samt tjenesteudbydere af dataforberedelse/dataevaluering)

Hvis en overførsel til modtagere i tredjelande finder sted inden for rammerne af forsknings-, udviklings- og testprocesser eller senere behandling, finder dette kun sted, hvis der foreligger en beslutning om dens rimelighed i henhold til artikel 45 GDPR på grundlag af passende garantier i henhold til art. 46 GDPR, eller hvis det er tilladt iht. anden lov.

En automatiseret beslutning i individuelle sager eller en profilering i henhold til art. 22 GDPR finder ikke sted.

Video-, billed- og lyddataene behandles og opbevares så længe det er nødvendigt for ovennævnte forsknings-, udviklings- og testprocesser. Hvis der er et yderligere juridisk grundlag for eller en yderligere legitim interesse i yderligere lagring og behandling (fx til korrekt dokumentation af de nævnte processer på grund af juridiske forpligtelser angående tilrådighedsstillelse eller andre juridiske krav), lagres dataene tilsvarende længere.

Som en del af behandlingen af personoplysninger har de berørte parter følgende rettigheder. Bemærk også de respektive særlige oplysninger om udøvelse og begrænsninger af disse rettigheder i forbindelse med den behandling, der er beskrevet her.

Særlige bemærkninger om udøvelse af berørtes rettigheder: 
I det foreliggende tilfælde drejer det sig om "behandling, til hvilken identifikation af den berørte person ikke er nødvendig" i henhold til art. 11 GDPR. Bortset fra de optagede video-, billed- og lyddata behandles ingen yderligere identifikationskendetegn for berørte parter.

Opfattelse og opfyldelse af berørtes rettigheder vil derfor - afhængigt af det enkelte tilfælde - ofte kræve yderligere information fra den registrerede, især information om STEDET og TIDEN, hvor han muligvis blev påvirket af behandlingen (dvs. information om hvornår og hvor du specifikt har opholdt dig i nærheden af et af testkøretøjerne). Disse yderligere oplysninger kan være nødvendige for at afgøre, om en bestemt person overhovedet er påvirket af behandlingen, og for rent faktisk at kunne opfylde nedenstående rettigheder, såsom information, sletning osv.

 • Oplysningsret: Berørte parter har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt vi behandler personoplysninger, der vedrører dem. Hvis data behandles, har berørte parter ret til information om disse data og til oplysninger om behandlingsmetoder i overensstemmelse med art. 15 GDPR. 
 • Ret til berigtigelse af ukorrekte data: Berørte parter har ret til at forlange, at vi sletter deres personlige data. I tilfælde af video-, billed- og lyddata kan denne ret normalt kun realiseres ved sletning.
 • Ret til sletning: Berørte parter har ret til at forlange, at vi sletter deres personlige data.
 • Ret til begrænsning af bearbejdningen: Berørte parter har ret til at forlange en begrænsning af bearbejdningen af deres data.
 • Ret til at klage til en tilsynsmyndighed: Berørte parter har ret til at klage til en tilsynsmyndighed, fx til databeskyttelsesmyndigheden, der er ansvarlig for deres opholdssted, deres arbejdssted eller for stedet for den mulige databeskyttelsesovertrædelse.
 • Ret til at gøre indsigelse: Berørte parter har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af deres personlige data.

Særlige bemærkninger om begrænsning af berørtes rettigheder: 
Vi påpeger, at de registreredes rettigheder fra art. 15 GDPR (ret til information), art. 16 GDPR (ret til korrektion), art. 17 GDPR (ret til sletning), art. 18 (ret til begrænsning af behandling) såvel som fra art. 21 i GDPR (ret til indsigelse) kan være underlagt særlige yderligere begrænsninger i forbindelse med den foreliggende behandling. Disse særlige begrænsninger gælder, hvis udøvelsen og opfyldelsen af disse rettigheder i et specifikt tilfælde sandsynligvis vil gøre det umuligt at realisere forskningsformål eller alvorligt forringe dem, og begrænsningen er derfor nødvendig for at opfylde disse forskningsformål. Denne særlige begrænsningsmulighed og dens forudsætninger skyldes især art. 89 GDPR i forbindelse med § 27 i den tyske lov om databeskyttelse (BDSG) samt art. 17 i GDPR.

Hvis du er berørt af den databehandling, der er beskrevet her, og ønsker at hævde en af dine rettigheder eller modtage flere oplysninger om dette, bedes du kontakte:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-Mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com (Emne: Truck kørselstest)