Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ"):

Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε. («Εμείς»)
Θηβαϊδος 20
145 64 Νέα Κηφισιά
Ελλάδα

privacy_mbhellas@daimler.com

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων:

Daimler Truck AG
Mercedesstr. 120
D-70372 Stuttgart

Γερμανία
dialog.dt@daimler.com

 

1. Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με μεγάλη σοβαρότητα. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική προστασίας δεδομένων της Daimler:  

Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Daimler 

Η Πολιτική Απορρήτου μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Πολιτική προστασίας δεδομένων της Daimler AG δεν ισχύ-ουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Ενημέρωση σχετικά με τους δικούς τους όρους προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των εν λόγω παρόχων.

2. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

α. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμέ-να στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουρ-γικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επί-σκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσε-λίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ο-νομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομέ-νων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πε-δίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και του παραθύρου) του προ-γράμματος περιήγησής σας στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανί-χνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, η Εταιρεία μας θα αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και το όνομα του πα-ρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.

β. Αποθηκεύουμε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται παρακάτω, στην ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

γ. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μη διάθεση ή την περιορισμένη διάθεση των λειτουργιών.

3. Σκοποί χρήσης 

α. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

β. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για τους αναφερόμενους σκοπούς, για σκοπούς διαχείρισης πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για σκοπούς διεκπεραίωσης και τακτοποίησης εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, social plugins, χρήση από παρόχους υπηρεσιών

α. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ σε μία τέτοια προσφορά, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού).

β. Όταν εγκαθιστούμε τα λεγόμενα «social plugins» κοινωνικών δι-κτύων, όπως Facebook και Twitter, τα ενσωματώνουμε ως εξής:
Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα social plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους παρόχους αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο social plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.
Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του social plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του social plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Daimler δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο social plugin.

Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα social plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.

Το social plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας.

Πολιτική χρήσης cookies

γ. Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα social plugin, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να ανακατευθυνθούν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα social plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

δ. Για τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και την ασφάλεια των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε, εκτός των άλλων, αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών (παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, διαφημιστικές εταιρείες) Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς τους παρόχους μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη διάθεση και τη χρήση των ιστοσελίδων και των λειτουργιών τους, για την παρακολούθηση έννομων συμφερόντων ή στο βαθμό που έχετε συναινέσει στη διαβίβαση (δείτε παρακάτω την ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»). Κατάλογος των παρόχων υπηρεσιών που λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Matomo Web Analytics, Matomo Heatmaps.

5. Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προ-στατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διαχειριζόμαστε έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

6. Νομική βάση της επεξεργασίας

α. Εάν μας έχετε παράσχει συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αυτή αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

β. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ.

γ. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, απαιτείται για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας εξουσιοδοτείται να το πράττει σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. γ του ΓΚΠΔ.

δ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η (άμεση) προώθηση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων, καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έν-νομα συμφέροντα. Στο πλαίσιο της εκάστοτε απαιτούμενης εξισορ-ρόπησης συμφερόντων, λαμβάνουμε ειδικότερα υπόψη το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σκοπό επεξεργασίας, τις συνθήκες επεξεργασίας και το συμφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

7. Διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόλις αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμαστε ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις σε τρίτες χώρες, εάν εκεί υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας δεδομένων. Εφόσον σε κάποια περίπτωση δεν είναι εφικτή η διαγραφή, τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α. Ως υποκείμενο επεξεργασίας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

β. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έως την ανάκληση, δεν θίγεται αναδρομικά κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (δείτε ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

γ. Δικαίωμα αντίρρησης Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφέροντος). Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μόνο εφόσον καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμά-των βάσει υπέρτερων έννομων συμφερόντων μας, έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να κατονομάζετε τους λόγους.

δ. Παρακαλούμε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις απαιτήσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση επικοινωνίας: privacy_mbhellas@daimler.com

ε. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

9. Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Αν αποκτήσετε συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας κατάργησης της εγγραφής (unsubscribe) που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

10. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG

Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG μπορείτε να εγ-γραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Daimler και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι ισχύοντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να βρίσκετε αυτούς τους όρους χρήσης στις εκάστοτε σελίδες σύνδεσης των σχετιζόμενων ιστοσελίδων και εφαρμογών.

11. Διαβίβαση δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

α. Σε περίπτωση χρήσης παρόχων υπηρεσιών (δείτε την ενότητα «Χρή-ση παρόχων υπηρεσιών») είναι δυνατή η διαβίβαση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορ-βηγίας (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, ΕΟΧ), ειδικότερα ΗΠΑ, Ινδία .

β. Από την πλευρά της ΕΕ, στις ακόλουθες χώρες παρέχεται «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («απόφαση περί επάρκειας»): Ανδόρρα, Αργεντινή, Καναδάς (με περιορισμούς), Νήσοι Φερόες, Γκέρνσεϊ, Ισραήλ, Νήσος Μαν, Ιαπωνία, Τζέρσεϊ, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Ουρουγουάη. Με αποδέκτες σε άλλες χώρες, η εταιρεία μας έχει συμφωνήσει την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, δεσμευτικών εταιρικών κανονισμών ή άλλων επιτρεπόμενων μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων».

12. Cookies

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις λειτουργίες τους μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική χρήσης cookies.

Πολιτική χρήσης cookie

 

Έκδοση: Οκτώβριος 2020