Πολιτική προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων βίντεο, εικόνας και ήχου στο πλαίσιο δοκιμαστικών διαδρομών της Daimler Truck AG για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές αναφορικά με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, αυτοματοποιημένη οδήγηση, λειτουργίες οδήγησης και άλλες υπηρεσίες.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς και τη λαμβάνουμε υπόψη σε όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες μας. Στην παρακάτω Πολιτική προστασίας δεδομένων, παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων μια επισκόπηση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Daimler Truck AG που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων βίντεο, εικόνας και ήχου στο πλαίσιο διαδικασιών της Daimler Truck AG για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές αναφορικά με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, αυτοματοποιημένη οδήγηση, λειτουργίες οδήγησης και άλλες υπηρεσίες. Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Με αυτή την Πολιτική προστασίας δεδομένων, ενημερώνουμε τα υποκείμενα των δεδομένων για το είδος, το εύρος και τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε αυτά τα δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διαδικασιών έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 1. Για ποιον ισχύει αυτή η Πολιτική προστασίας δεδομένων; 
 2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων και σε ποιον μπορούν να απευθύνονται τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με το θέμα Προστασία δεδομένων;
 3. Από πού προέρχονται τα δεδομένα και ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία;  
 4. Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται τα δεδομένα (σκοπός της επεξεργασίας) και σε ποια βάση (νομική βάση) συμβαίνει αυτό;
 5. Διαβιβάζονται τα δεδομένα;
 6. Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων;  
 7. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα;
 8. Ποια δικαιώματα έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων έναντι της Daimler Truck AG;

Εδώ ενημερώνουμε τα υποκείμενα των δεδομένων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων βίντεο, εικόνας και ήχου εντός και εκτός του δημόσιου χώρου κυκλοφορίας καθώς και – στο μέτρο που το επιτρέπει κάποιος άλλος νόμος – σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις εργοστασίων, δοκιμών και άλλες εγκαταστάσεις. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται από ειδικά επισημασμένα οχήματα δοκιμών της Daimler Truck AG για τη διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών στους τομείς των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, αυτοματοποιημένης οδήγησης, λειτουργιών οδήγησης και περαιτέρω υπηρεσιών. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων ενδεχομένως επηρεάζει όποιον βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον ενός από τα επισημασμένα οχήματα δοκιμών κατά τις δοκιμές.

Υπεύθυνος για την παρακάτω αναφερόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφόσον δεν κατονομάζεται ρητώς κάποιος άλλος ως υπεύθυνος επεξεργασίας) είναι:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Γερμανία
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Θέμα: Test drive φορτηγών)

HRB 762884

Για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ομίλου
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Γερμανία
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(Θέμα: Test drive φορτηγών)

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διαδικασιών έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών, τα επισημασμένα οχήματα δοκιμών κινούνται στον δημόσιο χώρο κυκλοφορίας καθώς και – στο μέτρο που το επιτρέπει κάποιος άλλος νόμος – σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις εργοστασίων, δοκιμών και άλλες εγκαταστάσεις. Τα οχήματα διαθέτουν συστήματα καμερών με διάφορες διατάξεις καταγραφής, εστιακές αποστάσεις και τεχνολογίες αισθητήρων, καθώς και, εν μέρει, εξωτερικά μικρόφωνα και επιπλέον συστήματα αισθητήρων. Αυτά τα συστήματα συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα βίντεο, εικόνας και ήχου από το περιβάλλον του οχήματος για τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα 4 της παρούσας Πολιτικής προστασίας δεδομένων.

Αυτά τα δεδομένα μπορούν – ανάλογα με την περίπτωση – να περιέχουν και τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες:

 • Πρόσωπα, άλλα χαρακτηριστικά, καθώς και συμπεριφορά και περιβάλλον των χρηστών του δρόμου και άλλων ατόμων στο άμεσο περιβάλλον των οχημάτων δοκιμών
 • Πινακίδες, άλλα χαρακτηριστικά καθώς και το περιβάλλον των οχημάτων και άλλων αντικειμένων στο άμεσο περιβάλλον των οχημάτων δοκιμών
 • Ηχητικές πληροφορίες από το άμεσο περιβάλλον των οχημάτων δοκιμών
 • Πρόσθετα δεδομένα άλλων συστημάτων αισθητήρων (όπως ραντάρ, LIDAR) καθώς και τη θέση GPS και τη χρονοσφραγίδα της συλλογής δεδομένων

Οι σκοποί της παρούσας επεξεργασίας δεδομένων είναι η διενέργεια έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών στους τομείς των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, αυτοματοποιημένης οδήγησης, λειτουργιών οδήγησης και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και τεκμηρίωση αυτών των διαδικασιών και η εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεων.

Τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και οι λειτουργίες οδήγησης χρησιμοποιούνται ήδη στα σημερινά οχήματα κυρίως για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την κυκλοφορία, αλλά και άνεση. Στα μελλοντικά αυτοματοποιημένα και αυτόνομα οχήματα, τα τεχνικά συστήματα για την αντίληψη και τη διαχείριση των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών συνθηκών επιτρέπουν σε αυτά τα οχήματα να συμμετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με σωστό και ασφαλή τρόπο. Περαιτέρω υπηρεσίες επιτρέπουν την ασφαλέστερη, αποδοτικότερη και πιο άνετη χρήση των μέσων κυκλοφορίας, της κυκλοφορίας και των συστημάτων κυκλοφορίας.

Η έρευνα, η ανάπτυξη και η δοκιμή τέτοιων συστημάτων απαιτεί τη χρήση τους σε οχήματα δοκιμών υπό πραγματικές περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες - και στον δημόσιο χώρο κυκλοφορίας - με τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση εγγραφών βίντεο, εικόνας και ήχου στη διάρκεια και μετά από αυτές τις διαδικασίες. Με τη χρήση αυτού του υλικού, πραγματοποιείται έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή τεχνικών συστημάτων για την αντίληψη και την κατηγοριοποίηση των χρηστών του δρόμου, των οχημάτων, της υποδομής και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται με τις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων, τα άτομα, οχήματα, λοιπά αντικείμενα, καθώς και οι πληροφορίες ήχου αναλύονται, κατηγοριοποιούνται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία μόνο ως «αντικείμενα» που σχετίζονται με τις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες, π.χ. ως «πεζός στη δεξιά πλευρά του δρόμου», «όχημα σε διασταύρωση», «σήμα σειρήνας πίσω από το όχημα». Η ονομαστική ή άλλη προσωπική ταυτοποίηση των ατόμων που εντοπίζονται ή η αντιστοίχηση των εντοπισμένων οχημάτων ή αντικειμένων σε ταυτοποιημένα άτομα δεν είναι απαραίτητη ούτε προβλέπεται στο πλαίσιο των επεξεργασιών που πραγματοποιούνται και, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι καν εφικτή. Ωστόσο, εφόσον τα ανεπεξέργαστα δεδομένα αποτελούνται από υλικό βίντεο, εικόνας και ήχου, δεν μπορεί να αποκλειστεί η δυνατότητα ταυτοποίησης και η ταυτοποίηση ατόμων.

Η πρωταρχική νομική βάση της επεξεργασίας είναι η «διασφάλιση έννομων συμφερόντων» σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Σε αυτή την περίπτωση, έννομο συμφέρον της Daimler Truck AG είναι η υλοποίηση έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών στους τομείς των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, αυτοματοποιημένης οδήγησης, λειτουργιών οδήγησης και άλλων υπηρεσιών.

Τα αντικρουόμενα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκείμενων των δεδομένων δεν υπερτερούν, εφόσον δεν απαιτείται, ούτε παρέχεται και, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καν εφικτή, η ονομαστική ή άλλου είδους προσωπική ταυτοποίηση μεμονωμένων υποκείμενων των δεδομένων. Επιπλέον, λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση της επεξεργασίας των συλλεχθέντων δεδομένων σύμφωνα με την προστασία δεδομένων.

Η Daimler Truck AG διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα σε συνεργάτες, υπεύθυνους επεξεργασίας εντολών ή τρίτους αποκλειστικά και μόνο για τους καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η διαβίβαση πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει νομοθεσίας ή/και επίσημης ή δικαστικής εντολής ή εάν το έννομο συμφέρον αφορά τον τρίτο.

Οι κατηγορίες παραληπτών, στους οποίους μπορεί να γίνει διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο της υφιστάμενης επεξεργασίας, κατά κύριο λόγο είναι:

 • Εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες της Daimler Truck AG στο πλαίσιο των διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης
 • Προμηθευτές στο πλαίσιο των διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης
 • Άλλοι υπεύθυνοι επεξεργασίας εντολών (ειδικότερα πάροχοι υπηρεσιών IT και πάροχοι για την προετοιμασία / αξιολόγηση δεδομένων)

Εφόσον γίνει διαβίβαση σε παραλήπτες σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο των διαδικασιών έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμής ή της επακόλουθης επεξεργασίας, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρχει απόφαση περί καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ ή επιτρέπεται από κάποιον νόμο.

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή κατάρτιση προφίλ κατά την έννοια του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα βίντεο, εικόνας και ήχου υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται για τις προαναφερόμενες διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών. Εάν σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχει κάποια άλλη νομική βάση ή έννομο συμφέρον για περαιτέρω αποθήκευση και επεξεργασία (π.χ. για τη σωστή τεκμηρίωση των αναφερόμενων διαδικασιών, λόγω νομικών υποχρεώσεων διατήρησης ή άλλων νομικών απαιτήσεων), τα δεδομένα θα αποθηκευθούν αντίστοιχα για μεγαλύτερο διάστημα.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα παρακάτω δικαιώματα. Λάβετε υπόψη τις σχετικές ειδικές οδηγίες αναφορικά με την άσκηση και τους περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται εδώ.

Ειδικές σημειώσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων:
Στην παρούσα περίπτωση, πρόκειται για «επεξεργασία, για την οποία δεν απαιτείται ταυτοποίηση του εν λόγω ατόμου» σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΓΚΠΔ. Εκτός από τα καταγεγραμμένα δεδομένα βίντεο, εικόνας και ήχου, γενικά δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία επιπλέον χαρακτηριστικά ταυτοποίησης των συγκεκριμένων ατόμων.

Η άσκηση και πλήρωση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων απαιτεί συχνά - ανάλογα με την περίπτωση - περισσότερα στοιχεία από το υποκείμενο των δεδομένων, ειδικότερα πληροφορίες σχετικά την ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ και την ΏΡΑ, κατά την οποία το υποκείμενο των δεδομένων ενδεχομένως επηρεάστηκε από την επεξεργασία (π.χ. πληροφορίες για το πότε και πού ακριβώς ήσασταν στο άμεσο περιβάλλον ενός από τα οχήματα δοκιμών).Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να είναι απαραίτητες, για να διαπιστωθεί εάν ένα συγκεκριμένο άτομο επηρεάζεται από την επεξεργασία και για να μπορεί να ασκήσει ουσιαστικά τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιώματα, όπως πληροφόρηση, διαγραφή, κ.λπ.

 • Δικαίωμα πληροφόρησης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να απαιτούν πληροφόρηση, εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Εφόσον γίνεται επεξεργασία δεδομένων, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πληροφόρησης σχετικά με αυτά τα δεδομένα, καθώς και ενημέρωσης για τους όρους επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. 
 • Δικαίωμα για διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να απαιτούν από εμάς τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Συνήθως, στην περίπτωση δεδομένων βίντεο, εικόνας και ήχου, αυτό το δικαίωμα μπορεί να εκπληρωθεί μόνο μέσω διαγραφής. 
 • Δικαίωμα διαγραφής: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να απαιτούν από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. 
 • Δικαίωμα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους. 
 • Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, για παράδειγμα, στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων που είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής τους, τον τόπο εργασίας τους ή τον τόπο της πιθανής παραβίασης του νόμου περί προστασίας δεδομένων. 
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Ειδικές σημειώσεις για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των υποκείμενων των δεδομένων:

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, στο πλαίσιο της παρούσας επεξεργασίας, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων βάσει του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ (δικαίωμα ενημέρωσης), του άρθρου 16 του ΓΚΠΔ (δικαίωμα διόρθωσης), του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ (δικαίωμα διαγραφής), του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας) και του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ (δικαίωμα εναντίωσης), ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους περιορισμούς. Αυτοί οι συγκεκριμένοι περιορισμοί ισχύουν εάν, σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, η άσκηση και η εκπλήρωση αυτών των δικαιωμάτων ενδέχεται να αποτρέπουν ή να παρεμποδίσουν σημαντικά την υλοποίηση των ερευνητικών σκοπών, συνεπώς, είναι απαραίτητος ο περιορισμός για τη εκπλήρωση αυτών των ερευνητικών σκοπών. Αυτός ο ειδικός περιορισμός και οι όροι του προκύπτουν κυρίως από το άρθρο 89 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την παράγραφο 27 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων, καθώς και από το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

Εάν είστε υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο της προαναφερόμενης επεξεργασίας δεδομένων και επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή να λάβετε περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Γερμανία
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Θέμα: Test drive φορτηγών)