Tietosuojaohjeita video-, kuva- ja audiotietojen käsittelyä varten Daimler Truck AG -yhtiön testiajojen puitteissa koskien tutkimusta, kehitystä ja ajoavustinjärjestelmien, automatisoidun ajamisen, ajotoimintojen ja muiden palvelujen testausta.

Henkilötietojen suoja on meille keskeistä ja huomioidaan kaikessa liiketoiminnassa. Seuraavista tietosuojaohjeista asiaosaiset saavat tietoja siitä, kuinka Daimler Truck AG käsittelee heidän henkilötietojaan video-, kuva- ja audiotietojen yhteydessä Daimler Truck -yhtiön tutkimus-, kehitys ja testausprosessien puitteissa ajoavustinjärjestelmiä, automatisoitua ajamista, ajotoimintoja ja muita palveluita varten. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät yksilöityyn tai tunnistettavaan luonnolliseen henkilöön.

Näillä tietosuojailmoituksilla tiedotamme asianosaisia henkilötietojen käsittelyn tavoista, laajuudesta ja tarkoituksesta ja siitä miten käsittelemme näitä tietoja yllä mainittujen tutkimus-, kehitys- ja testausprosessien puitteissa. Lisäksi asianosaisille tarjotaan tietoja heidän oikeuksistaan henkilötietojen käsittelyn.

 1. Ketä tämä tietosuojailmoitus koskee?
 2. Kuka vastaa tietojen käsittelystä ja keneen asianosaiset voivat ottaa yhteyttä tietosuojan osalta?
 3. Mistä tiedot ovat peräisin ja mitä tietoja käsitellään?
 4. Mihin tietoja käytetään (käsittelytarkoitus) ja millä perusteella se tapahtuu (oikeusperuste)?
 5. Luovutetaanko tietoja?
 6. Tehdäänkö päätökset automatisoidusti?
 7. Kuinka pitkäksi aikaa tiedot tallennetaan?
 8. Mitä oikeuksia asianosaisilla on Daimler Truck AG -yhtiöön nähden? 

Tarjoamme tässä tietoja henkilötietojen suojasta video-, kuva- ja audiotietojen keräämisen, työstämisen ja tallentamisen aikana julkisessa liikenteessä ja – lain sallimassa määrin – yksityisillä tehdas- ja testausalueilla ja muilla yksityisillä alueilla. Nämä tiedot kerätään Daimler Truck AG -yhtiön erityisesti merkityillä testausautoilla ajoavustinjärjestelmien, automatisoidun ajamisen, ajotoimintojen ja muiden palvelujen tutkimusta, kehitystä ja testausta varten. Tämä tietojenkäsittely voi mahdollisesti koskea henkilöitä, jotka ovat testauskäytön aikana merkityn testausauton lähistöllä.

Seuraavassa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä vastaa (ellei muuta tahoa erikseen ilmoiteta vastaavaksi):

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen

Saksa
Sähköposti: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com 
(Aihe: Truck kuljettajatestaus)

HRB 762884

Yhteyshenkilö tietosuojaoikeuksiin liittyviä kysymyksiäsi varten on tietosuojavaltuutettuna:

Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Saksa
Sähköposti: dataprivacy@daimlertruck.com
(Aihe: Truck kuljettajatestaus)

Yllä mainittujen tutkimus-, kehitys- ja testausprosessien puitteissa merkityt testausautot liikkuvat julkisella liikennealueella ja – lain sallimassa määrin – yksityisillä tehdas- ja testausalueilla ja muilla yksityisalueilla. Autot on varustettu kamerajärjestelmillä, joiden tunnistuslaitteet, polttoväli ja tunnistinteknologia vaihtelevat ja joilla voi lisäksi olla ulkomikrofoni ja muita tunnistinjärjestelmiä. Nämä järjestelmät keräävät, työstävät ja tallentavat video-, kuva- ja audiotietoja auton ympäristöstä tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin.

Nämä tiedot voivat – tilanteesta riippuen – sisältää myös seuraavia henkilötietoja:

 • Tielläliikkujien ja muiden testausautojen lähistöllä olevien henkilöiden kasvot, muut tunnusmerkit ja käyttäytyminen ja ympäristö
 • Testausautojen lähistöllä olevien autojen ja muiden esineiden rekisterikilvet, muut tunnusmerkit ja ympäristö
 • Akustisia tietoja testausautojen ympäristöstä
 • Muiden tunnistinjärjestelmien (kuten tutka, Lidar) lisätietoja sekä tiedonkeruun GPS-sijainti ja aikaleima

Tässä tarkoitetun tiedonkäsittelyn tarkoitukset ovat ajoavustinjärjestelmien, automatisoidun ajamisen, ajotoimintojen ja muiden palvelujen tutkimus, kehitys ja testaus, mukaan lukien näiden prosessien dokumentointi ja muiden jatkovelvotteiden täyttäminen.

Ajoavustinjärjestelmät ja ajotoiminnot tarjoavat jo nykyisissä ajoneuvoissa parempaa liikenneturvallisuutta ja myös mukavuutta. Tulevissa automatisoiduissa ja autonomisissa autoissa tekniset järjestelmät liikenne- ja ympäristötilanteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi mahdollistavat tällaisten autojen sääntöjenmukaisen ja turvallisen osallistumisen julkiseen liikenteeseen. Muut palvelut mahdollistavat liikennevälineiden, liikenteen ja liikennejärjestelmien muokkaamisen turvallisemmiksi, tehokkaammiksi ja mukavammiksi.

Tällaisten järjestelmien tutkimus, kehitys ja testaus vaativat niiden käyttöä testausautoissa aidoissa ympäristö- ja liikenneolosuhteissa – myös julkisella liikennealueella – ja video-, kuva- ja audiotallenteiden keräämistä, käsittelyä ja tallentamista näiden ajojen aikana ja jälkeen. Tämän materiaalin perusteella tutkitaan, kehitetään ja testataan teknisiä järjestelmiä tielläliikkujien, ajoneuvojen, infrastruktuurin ja muiden esineiden havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi liikenne- ja ympäristötilanteiden kontekstissa.

Henkilöt, ajoneuvot, muut esineet ja audiotiedot analysoidaan, luokitellaan ja työstetään tämän tiedonkäsittelyn puitteissa vain "objekteina" liikenne- ja ympäristötilanteen kontekstissa: esimerkiksi "jalankulkija ajoradan oikealla reunalla", "Henkilöauto risteyksessä", "Hälytysajoneuvon äänimerkki auton takana". Nimeen tai muuhun henkilön ominaisuuteen liittyvää tunnistusta tai autojen liittämistä henkilöihin ei sen vuoksi tarvita käsittelyä varten, se ei ole tarkoituksen mukaista eikä useimmissa tapauksissa edes mahdollista. Koska tarvittava raakadata koostuu video, kuva- ja audiomateriaalista, henkilöiden tunnistettavuutta ja tunnistamista ei voida sulkea pois.

Käsittelyn pääasiallinen oikeusperuste on "oikeutettujen etujen turvaaminen" Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan. 1 kohdan 1 alakohdan mukaisesti. Tässä Daimler Truck AG -yhtiön oikeutettu etu on ajoavustinjärjestelmien, automatisoidun ajamisen, ajotoimintojen ja muiden palvelujen tutkiminen, kehitys ja testaus.

Asianomaisten vastakkaiset edut, perusoikeuden ja -vapaudet eivät asetu niiden edelle, koska yksittäisten asianosaisten tunnistaminen ei ole tarpeen, tarkoituksen mukaista, eikä useimmiten edes mahdollista. Lisäksi suoritetaan teknisiä ja organisatorisia toimia takaamaan kerättyjen tietojen tietosuojasäännösten mukaisen käsittelyn takaamiseksi.

Daimler Truck AG välittää näitä tietoja ainoastaan tietosuojamääräysten mukaisen tarkoituksen sisällä yhteistyökumppaneille, henkilötietojen käsittelijöille tai kolmansille. Tietojen välittäminen tapahtuu vain mikäli se on lakisääteisten määräysten ja/tai viranomaisen tai oikeuden määräyksen vuoksi tai kolmansien osapuolten oikeutetun edun huomioon ottaen sallittua.

Tämän käsittelyn puitteissa mahdollisesti tietojen vastaanottajan kuuluvat erityisesti seuraaviin luokkiin:

 • Daimler Truck AG -yhtiön konsernin sisäiset ja ulkoiset yhteistyökumppanit tutkimus- ja kehitysprosessien puitteissa
 • Alihankkijat tutkimus- ja kehitysprosessien puitteissa
 • Muut henkilötietojen käsittelijät (erityisesti IT-palveluntarjoajat ja tietojen käsittelyn / analysoinnin palveluntarjoajat)

Mikäli tutkimus-, kehitys- ja testausprosessien puitteissa tai jatkokäsittelyssä tietoja välitetään vastaanottajille kolmansiin maihin, tehdään se vain, kun olemassa on tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös Yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan perusteella ja sopivat takuudet. Yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisesti tai se on muiden lakien mukaan sallittua.

Automatisoituja yksittäispäätöksiä tai profilointia yleisen tietosuoja-asetuksen art. 22 mukaan ei tapahdu.

Video-, kuva- ja audiotietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen yllä mainittuja tutkimus-, kehitys- ja testausprosesseja varten. Mikäli tapauskohtaisesti olemassa on tämän ylittävä oikeusperuste tai laajempi oikeutettu etu tietojen jatkotallennukseen tai käsittelyyn (esim. mainittujen prosessien asianmukaista dokumentointia varten, lakisääteisten säilyttämisvelvotteiden tai muiden lakisääteisten vaatimusten vuoksi) tietoja tallennetaan vastaavasti pidempään.

Henkilötietojen käsittelyn puitteissa asianosaisilla on seuraavat oikeudet. Ota huomioon tässä kuvattuun tietojenkäsittelyyn liittyvien oikeuksien käytön ja rajoitusten osalta myös niiden erityiset huomautukset.

Erityisiä huomauksia asianosaisten oikeuksien käytöstä:
Tässä on kysymys "käsittelystä, joka ei edellytä tunnistamista" Yleisen tietosuoja-asetuksen 11 artiklan mukaisesti. Kerättyjen video-, kuva- ja audiotietojen lisäksi ei työstetä säännöllisesti mitään muita asianosaisten tunnistustietoja.

Oikeuksien käyttämistä varten tarvitaan siksi – tapauskohtaisesti – usein muita tietoja asianosaiselta, erityisesti tietoja mahdollisen tietojenkeräyksen PAIKASTA ja AJASTA, (siis tietoja siitä, milloin ja missä olet ollut testausauton lähistöllä). Nämä lisätiedot voivat olla tarpeen, jotta voidaan tarkistaa, onko tietoja määrätystä henkilöstä ylipäänsä käsitelty, ja jotta jatkossa mainittavat oikeudet, kuten tiedonsaanti, poistaminen jne, voidaan täyttää.

 • Oikeus tietoihin: Asianosaisilla on oikeus saada tietoja siitä, käsittelemmekö häneen liittyviä henkilötietoja. Mikäli tietoja käsitellään, asianosaisilla on oikeus saada tietoja näistä tiedoista ja tietoja käsittelyn modaliteeteista Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.
 • Oikeus virheellisten tietojen oikaisuun: Asianosaisilla on oikeus vaatia heitä koskevien henkilötietojen oikaisua. Tämä oikeus voidaan toteuttaa video-, kuva- ja audiotietojen osalta yleensä vain poistamalla.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: Asianosaisilla on oikeus vaatia heitä koskevien henkilötietojen poistamista.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Asianosaisilla on oikeus vaatia tietojen käsittelyyn liittyviä rajoituksia.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Asianosaisilla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, esimerkiksi asuinpaikkansa, työpaikkansa tai mahdollisen tietosuojarikkeen tapahtumapaikan toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.
 • Vastustamisoikeus: Asianosaisilla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Erityisiä huomauksia asianosaisten oikeuksien rajoitettavuudesta:
Viittaamme siihen, että kyseessä olevan käsittelyn puitteissa asianosaisten oikeuksiin Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan (oikeus tietoihin), 16 artiklan (oikeus virheellisten tietojen oikaisuun), 17 artiklan (oikeus tietojen poistamiseen), 18 artiklan (oikeus käsittelyn rajoittamiseen) ja 21 artiklan (vastustamisoikeus) mukaan voidaan soveltaa erityisiä lisärajoituksia. Näitä erityisiä rajoituksia sovelletaan, jos näiden oikeuksien käyttäminen ja täyttäminen konkreettisessa tilanteessa oletettavasti tekisi tutkimustarkoitusten täyttämisestä mahdotonta tai vaikuttaisi niihin vakavasti ja rajoitus on tämän vuoksi ehdoton tutkimustarkoitusten täyttämistä varten. Tämä erityinen rajoitettavuus ja sen edellytykset perustuvat Yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklasta luettuna yhdessä. BDSG:n  27 §:n ja Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan kanssa.

Jos olet tämän tietojenkäsittelyn asianosainen ja haluat käyttää jotakin oikeuksistasi tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Saksa
Sähköposti: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Aihe: Truck kuljettajatestaus)