Privatumo politika susijusi su vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenų tvarkymu atliekant bandomuosius važiavimus, skirtus Daimler Truck AG pagalbinių vairavimo sistemų, automatizuoto vairavimo, vairavimo funkcijų ir kitų paslaugų tyrimams, plėtrai ir bandymams užtikrinti.

Asmens duomenų apsauga mums yra svarbiausias prioritetas ir į tai yra atsižvelgiama visuose mūsų verslo procesuose. Toliau pateikiamuose duomenų apsaugos pranešimuose duomenų subjektai bus supažindinami su Daimler Truck AG vykdomu asmens duomenų apdorojimu, kuris apima vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenų tvarkymą, vykdant Daimler Truck mokslinių tyrimų, plėtros ir bandymų procesus, susijusius su pagalbinėmis vairavimo sistemomis, automatizuotu vairavimu, vairavimo funkcijomis ir kitomis paslaugomis. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gaunama iš identifikuoto arba įmanomo identifikuoti juridinio asmens.

Šiuo duomenų apsaugos pranešimu informuojame duomenų subjektus apie asmens duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį ir tikslą, taip pat apie tai, kaip tvarkome šiuos duomenis vykdydami pirmiau minėtus mokslinių tyrimų, plėtros ir bandymų procesus. Papildomai duomenų subjektai bus informuojami apie jų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu. 

1. Kam taikomas šis privatumo pareiškimas? 
2. Kas atsakingas už duomenų tvarkymą ir su kuo duomenų subjektai gali susisiekti dėl duomenų apsaugos? 
3. Iš kur gaunami duomenys ir kokie duomenys yra tvarkomi? 
4. Kokiam tikslui naudojami duomenys (duomenų tvarkymo tikslas) ir kokiu pagrindu (teisinis pagrindas) tai yra daroma? 
5. Ar duomenys bus perduodami? 
6. Ar vyksta automatizuotas sprendimų priėmimas? 
7. Kiek laiko bus saugomi duomenys? 
8. Kokias teises duomenų subjektai turi Daimler Truck AG atžvilgiu? 

Šioje vietoje informuojame duomenų subjektus apie asmens duomenų apsaugą renkant, tvarkant ir saugant vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenis viešose eismo vietose ir už jų ribų, taip pat, kiek leidžia kiti teisės aktai, privačiose gamyklų, bandymų vietovėse ir kitose patalpose. Šie duomenys renkami specialiai tam skirtomis Daimler Truck AG bandomosiomis transporto priemonėmis, siekiant atlikti mokslinius tyrimus, plėtrą ir bandymus pagalbinių vairavimo sistemų, automatizuoto vairavimo, vairavimo funkcijų ir kitų paslaugų srityse. Šis duomenų tvarkymas gali turėti įtakos asmenims, kurie bandymų metu yra šalia vienos iš pažymėtų bandomųjų transporto priemonių.

Toliau aprašytų asmens duomenų tvarkymo valdytojas (išskyrus atvejus, kai duomenų valdytoju aiškiai nurodoma kita institucija) yra:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Vokietija
El.paštas: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(tema: Truck bandomasis važiavimas)

HRB 762884

Kontaktinis asmuo, į kurį galite kreiptis duomenų apsaugos klausimais, yra duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas:

Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Vokietija
El.paštas: dataprivacy@daimlertruck.com
(tema: Truck bandomasis važiavimas)

Vykdant pirmiau minėtus mokslinių tyrimų, plėtros ir bandymų procesus, pažymėtos bandomosios transporto priemonės važinėja viešose eismo vietose, taip pat, kiek leidžia kiti teisės aktai, privačiose gamyklų, bandymų vietovėse ir kitose patalpose. Transporto priemonėse įrengtos skirtingų aptikimo krypčių, židinio nuotolių ir jutiklių technologijų kamerų sistemos, kai kuriose transporto priemonėse naudojami išoriniai mikrofonai ir kitos jutiklių sistemos. Šios sistemos renka, apdoroja ir saugo vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenis gautus iš transporto priemonės aplinkos šios privatumo politikos 4 skyriuje aprašytais tikslais.

Priklausomai nuo konkretaus atvejo, renkant šiuos duomenis:

 • Gali būti įrašomi kelių eismo dalyvių ir kitų asmenų, esančių šalia bandomųjų transporto priemonių, veidai, kitos charakteristikos, elgesys ir aplinka
 • Gali būti įrašomi transporto priemonių valstybiniai numeriai, kitos transporto priemonių ir kitų šalia bandomųjų transporto priemonių esančių objektų charakteristikos ir aplinka
 • Gali būti įrašoma netoli bandomųjų transporto priemonių sklindanti garsinė informacija
 • Gali būti įrašomi papildomi duomenys iš kitų jutiklių sistemų (pvz., radaro, lidaro), taip pat GPS padėtis ir duomenų kaupimo laiko žyma

Šio duomenų tvarkymo tikslai yra moksliniai tyrimai, plėtra ir bandymai pagalbinių vairavimo sistemų, automatizuoto vairavimo, vairavimo funkcijų ir kitų paslaugų srityse, įskaitant šių procesų dokumentavimą ir kitų tolesnių įsipareigojimų vykdymą.

Pagalbinės vairavimo sistemos ir vairavimo funkcijos šiuolaikinėse transporto priemonėse jau dabar gerina ne tik eismo saugumą, bet ir komfortą. Ateities automatizuotose ir autonominėse transporto priemonėse techninės eismo ir aplinkos situacijų atpažinimo bei valdymo sistemos suteiks galimybę tokioms transporto priemonėms tinkamai ir saugiai dalyvauti eisme. Kitos papildomos paslaugos leidžia transporto priemones, eismą ir eismo sistemas padaryti saugesnėmis, veiksmingesnėmis ir patogesnėmis.

Tokių sistemų moksliniams tyrimams, kūrimui ir bandymams atlikti, įranga yra naudojama bandomosiose transporto priemonėse realiomis aplinkos ir eismo sąlygomis, taip pat ir viešojo transporto vietovėse. Šis procesas apima vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso įrašų rinkimą, tvarkymą bei saugojimą šių operacijų metu ir po jų. Naudojant šias priemones tiriamos, kuriamos ir bandomos techninės sistemos, skirtos eismo dalyviams, transporto priemonėms, infrastruktūrai ir kitiems objektams atpažinti ir klasifikuoti eismo bei aplinkos situacijose.

Asmenys, transporto priemonės, kiti objektai ir garsinė informacija duomenų apdorojimo sistemoje analizuojami, klasifikuojami ir apdorojami tik kaip „objektai“ eismo ir aplinkos situacijų kontekste, pavyzdžiui, „pėsčiasis dešinėje kelio pusėje“, „automobilis sankryžoje“, „sirenos signalas už transporto priemonės“. Todėl atliekant duomenų tvarkymą nėra būtina ir neįmanoma nustatyti užfiksuoto asmenų vardų, pavardžių ar kitų asmenų tapatybės arba priskirti užfiksuotas transporto priemones ar objektus tokiems identifikuotiems asmenims. Tačiau, kadangi reikalingus pirminius duomenis sudaro vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso medžiaga, negalima atmesti asmenų identifikavimo ir atpažinimo galimybės.

Pagrindinis duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra „teisėtų interesų apsauga“ pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį. Bendrovė Daimler Truck AG turi teisėtą interesą vykdyti pagalbinių vairavimo sistemų, automatizuoto vairavimo, vairavimo funkcijų ir kitų paslaugų mokslinius tyrimus, plėtrą ir bandymus.

Prieštaringi interesai nevaržo atitinkamų asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, nes nėra numatyta siekti atskirų duomenų subjektų vardų, pavardžių ar kitokio asmens tapatybės nustatymo, o daugeliu atvejų tai padaryti yra neįmanoma. Papildomai imamasi techninių ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas duomenų apsaugos reikalavimus atitinkantis surinktų duomenų tvarkymas.

Daimler Truck AG perduoda šiuos duomenis tik bendradarbiavimo partneriams, duomenų tvarkytojams ar tretiesiems asmenims, laikydamasi duomenų apsaugos įstatyme nustatyto tikslo apribojimo. Duomenys perduodami tik tuo atveju, jei tai leidžiama pagal įstatymą ir (arba) oficialų ar teisminį nurodymą, arba jei trečioji šalis turi teisėtą interesą.

Duomenų gavėjų kategorijos, kuriems duomenys gali būti atskleisti juos tvarkant:

 • Daimler Truck AG vidiniai ir išoriniai bendradarbiavimo partneriai, susiję su mokslinių tyrimų ir plėtros procesais
 • Tiekėjai, dalyvaujantys mokslinių tyrimų ir plėtros procesuose
 • Kiti duomenų tvarkytojai (visų pirma IT paslaugų teikėjai ir duomenų rengimo / duomenų analizės paslaugų teikėjai).

Jei vykdant mokslinių tyrimų, plėtros ir bandymų procesus arba tolesnį duomenų tvarkymą duomenys perduodami gavėjams trečiosiose šalyse, jie perduodami tik priėmus sprendimą dėl tinkamumo pagal BDAR 45 straipsnį, remiantis atitinkamomis garantijomis, kaip apibrėžta BDAR 46 straipsnyje, arba jei tai leidžiama pagal kitus teisės aktus.

Automatizuotas sprendimų priėmimas atskirais atvejais arba profiliavimas, kaip apibrėžta BDAR 22 straipsnyje, nevykdomas.

Vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenys bus tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek reikės pirmiau minėtiems tyrimams, plėtrai ir bandymams atlikti. Jei kiekvienu konkrečiu atveju atsiranda kitas teisinis pagrindas arba kitas teisėtas interesas toliau saugoti ir tvarkyti duomenis (pavyzdžiui, siekiant tinkamai dokumentuoti minėtus procesus, dėl teisinių saugojimo prievolių ar kitų teisinių reikalavimų), duomenys atitinkamai bus saugomi ilgiau.

Duomenų subjektai turi šias teises susijusias su asmens duomenų tvarkymu. Dėl naudojimosi šiomis teisėmis ir jų apribojimų, susijusių su čia aprašytu duomenų tvarkymu, taip pat atkreipkite dėmesį į atitinkamas specialias pastabas.

Konkreti informacija apie naudojimąsi duomenų subjektų teisėmis:
Pagal BDAR 11 straipsnį tai yra „duomenų tvarkymas, kur nėra būtina nustatyti duomenų subjekto tapatybės“. Be surinktų vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenų, jokie papildomi duomenų subjektų identifikavimo duomenys reguliariai netvarkomi.

Todėl norint pasinaudoti duomenų subjektų teisėmis ir jas įgyvendinti, priklausomai nuo konkretaus atvejo, dažnai bus reikalinga papildoma duomenų subjekto informacija, visų pirma informacija apie VIETĄ ir LAIKOTARPĮ, dėl kurių duomenų tvarkymas galėjo turėti įtakos asmeniui (t. y. informacija apie tai, kada ir kur konkrečiai buvote šalia vienos iš bandomųjų transporto priemonių). Šios papildomos informacijos gali prireikti norint nustatyti, ar duomenų tvarkymas apskritai daro poveikį konkrečiam asmeniui, ir tam, kad būtų galima faktiškai įgyvendinti šias teises, pavyzdžiui, teisę į informaciją, ištrynimą ir t. t.

 • Teisė į informaciją: duomenų subjektai turi teisę prašyti informacijos apie tai, ar tvarkome jų asmens duomenis. Jei duomenys yra tvarkomi, duomenų subjektai turi teisę gauti informaciją apie šiuos duomenis, taip pat informaciją apie duomenų tvarkymo būdus pagal BDAR 15 straipsnį.
 • Teisė ištaisyti netikslius duomenis: duomenų subjektai turi teisę prašyti mūsų ištaisyti su jais susijusius asmens duomenis. Vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenų atveju ši teisė paprastai gali būti įgyvendinta tik panaikinus duomenis.
 • Ištrynimo teisė: duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad ištrintume su jais susijusius asmens duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: duomenų subjektai turi teisę prašyti apriboti jų duomenų tvarkymą.
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, pavyzdžiui, duomenų apsaugos institucijai, atsakingai už jų gyvenamąją vietą, darbovietę arba vietą, kurioje galimas duomenų pažeidimas.
 • Teisė nesutikti: duomenų subjektai turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Specialios pastabos dėl duomenų subjektų teisių apribojimo:
Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad šio duomenų tvarkymo kontekste duomenų subjektų teisėms pagal BDAR 15 straipsnį (teisė į informaciją), BDAR 16 straipsnį (teisė į ištaisymą), BDAR 17 straipsnį (teisė į ištrynimą), BDAR 18 straipsnį (teisė apriboti duomenų tvarkymą) ir BDAR 21 straipsnį (teisė nesutikti) gali būti taikomi specialūs papildomi apribojimai. Šie konkretūs apribojimai taikomi, kai konkrečiu atveju naudojimasis tomis teisėmis ir jų įgyvendinimas gali padaryti neįmanomą arba labai apsunkinti mokslinių tyrimų tikslų įgyvendinimą, todėl taikomas apribojimas yra būtinas pateiktiems mokslinių tyrimų tikslams pasiekti. Šis specialus apribojimas ir jo sąlygos visų pirma yra susijusios su BDAR 89 straipsniu ir su BDSG 27 straipsniu bei BDAR 17 straipsniu.

Jei esate pirmiau minėto duomenų tvarkymo duomenų subjektas ir norite pasinaudoti kuria nors savo teise arba gauti daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, kreipkitės į:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo
El.paštas: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(tema: Truck bandomasis važiavimas)