Privatumo politika susijusi su vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenų tvarkymu atliekant bandomuosius važiavimus, skirtus Daimler Truck AG pagalbinių vairavimo sistemų, automatizuoto vairavimo, vairavimo funkcijų ir kitų paslaugų tyrimams, plėtrai ir bandymams užtikrinti.

Asmens duomenų apsauga mums yra svarbiausias prioritetas ir į tai yra atsižvelgiama visuose mūsų verslo procesuose. Toliau pateikiamuose duomenų apsaugos pranešimuose duomenų subjektai bus supažindinami su Daimler Truck AG vykdomu asmens duomenų apdorojimu, kuris apima vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenų tvarkymą, vykdant Daimler Truck mokslinių tyrimų, plėtros ir bandymų procesus, susijusius su pagalbinėmis vairavimo sistemomis, automatizuotu vairavimu, vairavimo funkcijomis ir kitomis paslaugomis. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gaunama iš identifikuoto arba įmanomo identifikuoti juridinio asmens.

Šiuo duomenų apsaugos pranešimu informuojame duomenų subjektus apie asmens duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį ir tikslą, taip pat apie tai, kaip tvarkome šiuos duomenis vykdydami pirmiau minėtus mokslinių tyrimų, plėtros ir bandymų procesus. Papildomai duomenų subjektai bus informuojami apie jų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu. 

1. Kam taikomas šis privatumo pareiškimas? 
2. Kas atsakingas už duomenų tvarkymą ir su kuo duomenų subjektai gali susisiekti dėl duomenų apsaugos? 
3. Iš kur gaunami duomenys ir kokie duomenys yra tvarkomi? 
4. Kokiam tikslui naudojami duomenys (duomenų tvarkymo tikslas) ir kokiu pagrindu (teisinis pagrindas) tai yra daroma? 
5. Ar duomenys bus perduodami? 
6. Ar vyksta automatizuotas sprendimų priėmimas? 
7. Kiek laiko bus saugomi duomenys? 
8. Kokias teises duomenų subjektai turi Daimler Truck AG atžvilgiu? 

Šioje vietoje informuojame duomenų subjektus apie asmens duomenų apsaugą renkant, tvarkant ir saugant vaizdo įrašų, nuotraukų ir garso duomenis viešose eismo vietose ir už jų ribų, taip pat, kiek leidžia kiti teisės aktai, privačiose gamyklų, bandymų vietovėse ir kitose patalpose. Šie duomenys renkami specialiai tam skirtomis Daimler Truck AG bandomosiomis transporto priemonėmis, siekiant atlikti mokslinius tyrimus, plėtrą ir bandymus pagalbinių vairavimo sistemų, automatizuoto vairavimo, vairavimo funkcijų ir kitų paslaugų srityse. Šis duomenų tvarkymas gali turėti įtakos asmenims, kurie bandymų metu yra šalia vienos iš pažymėtų bandomųjų transporto priemonių.

Toliau aprašytų asmens duomenų tvarkymo valdytojas (išskyrus atvejus, kai duomenų valdytoju aiškiai nurodoma kita institucija) yra:

Daimler Truck AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Vokietija
El.paštas: privacy-trial-trucks@daimler.com
(tema: Truck bandomasis važiavimas)

HRB 762884

Kontaktinis asmuo, į kurį galite kreiptis duomenų apsaugos klausimais, yra duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas:

Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler AG
HPC E600
70546 Stuttgart
Vokietija
El.paštas: data.protection@daimler.com
(tema: Truck bandomasis važiavimas)

V rámci výše uvedených výzkumných, vývojových a zkušebních procesů se označená zkušební vozidla pohybují ve veřejném provozu a – v rozsahu povoleném dalšími zákony – v prostorách soukromých provozoven, zkušeben a jiných areálů. Vozidla jsou vybavena kamerovými systémy s různými směry snímání, s různou ohniskovou vzdáleností a technologií senzorů a některá s externími mikrofony a dalšími senzory. Tyto systémy shromažďují, zpracovávají a ukládají videonahrávky, obrazová data a audionahrávky z okolí vozidla pro účely popsané v části 4 těchto zásad ochrany osobních údajů.

Tyto údaje mohou – dle konkrétní situace – obsahovat i následující osobní údaje:

 • obličeje a další poznávací prvky, jakož i chování a okolí účastníků silničního provozu a dalších osob nacházejících se v blízkosti zkušebních vozidel
 • SPZ, další poznávací prvky a okolí vozidel a jiných předmětů v blízkosti zkušebních vozidel
 • akustické informace z okolí zkušebních vozidel
 • další údaje shromážděné jinými systémy senzorů (jako je radar, LIDAR) a také poloha GPS a časový údaj týkající se shromáždění údajů

Účelem tohoto zpracování údajů je výzkum, vývoj a zkoušení asistenčních systémů řidiče, automatizovaných jízd, jízdních funkcí a dalších služeb, včetně dokumentace těchto procesů a plnění dalších následných povinností.

Asistenční systémy řidiče a jízdní funkce se používají již v dnešních vozidlech za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a pohodlí. V budoucích automatizovaných a autonomních vozidlech umožní technické systémy pro sledování a řízení dopravních a okolních situací bezpečnou účast těchto vozidel na veřejném provozu v souladu s pravidly silničního provozu. Další služby umožňují zvýšit bezpečnost, efektivitu a pohodlí dopravních prostředků, provozu a dopravních systémů.

Výzkum, vývoj a zkoušení těchto systémů vyžaduje jejich použití ve zkušebních vozidlech v reálných podmínkách prostředí a provozu – tedy i v rámci veřejné dopravy – včetně shromažďování, zpracování a ukládání videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek během těchto procesů a po nich. Pomocí těchto materiálů jsou zkoumány, vyvíjeny a zkoušeny technické systémy pro sledování a klasifikaci účastníků silničního provozu, vozidel, infrastruktury a dalších objektů v rámci dopravy a jejího prostředí.

Osoby, vozidla, jiné objekty a audionahrávky jsou analyzovány, klasifikovány a dále zpracovávány v rámci zpracování osobních údajů pouze jako „objekty“ dopravních a okolních situací; například jako „chodec na pravém okraji vozovky“, „vozidlo na křižovatce“, „policejní siréna za vozidlem“. Pojmenování nebo jiná osobní identifikace zaznamenaných osob nebo přiřazení zaznamenaných vozidel nebo objektů k takto identifikovaným osobám proto není v souvislosti s prováděným zpracováním nutné ani zamýšlené, a obvykle není ani možné. Jelikož však nutné a nezpracované údaje sestávají z videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek, nelze vyloučit identifikovatelnost a identifikaci osob.

Primárním právním základem pro zpracování údajů je „ochrana oprávněných zájmů“ podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem společnosti Daimler Truck AG je v tomto případě provádění výzkumu, vývoje a zkoušení asistenčních systémů řidiče, automatizovaného řízení, jízdních funkcí a dalších služeb.

Protichůdné zájmy, základní práva a základní svobody dotčených osob zde nepřevažují, protože jmenná či jiná osobní identifikace dotčených osob není nutná, zamýšlená a většinou ani možná. Navíc jsou přijímána technická a organizační opatření k zajištění toho, aby shromážděné údaje byly zpracovávány v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Společnost Daimler Truck AG předává tyto údaje pouze spolupracujícím partnerům, smluvním partnerům nebo třetím stranám v rámci ochrany osobních údajů. Údaje jsou předány pouze v případě, že je to povoleno zákonem a/nebo úředním či soudním příkazem, nebo pokud jde o oprávněný zájem třetí strany.

Kategorie příjemců, kterým mohou být údaje předávány v rámci tohoto zpracování, jsou zejména:

 • koncernoví i externí partneři společnosti Daimler Truck AG v rámci spolupráce při výzkumu a vývoji
 • dodavatelé v rámci spolupráce při výzkumu a vývoji
 • ostatní smluvní partneři (zejména poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé služeb pro přípravu/vyhodnocení dat)

Pokud dojde v rámci výzkumu, vývoje a zkoušení nebo následného zpracování k předání osobních údajů příjemcům ve třetích zemích, stane se tak pouze v případě, že se bude jednat o přípustné předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR na základě vhodných záruk ve smyslu čl. 46 GDPR nebo jiných zákonů.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech nebo profilování ve smyslu čl. 22 GDPR se neprovádí.

Videonahrávky, obrazová data a audionahrávky budou zpracovávány a uloženy tak dlouho, jak dlouho to bude nutné pro účely uvedeného výzkumu, vývoje a zkoušení. Vyvstane-li nějaký další právní základ nebo oprávněný zájem na dalším uložení a zpracování (například pro řádnou dokumentaci zmíněných procesů, z důvodu zákonných povinností uchovávání nebo jiných zákonných požadavků), budou údaje odpovídajícím způsobem uloženy déle.

V rámci zpracování osobních údajů mají dotčené osoby následující práva. Z hlediska uplatnění a omezení těchto práv v souvislosti se zde popsaným zpracováním vezměte prosím na vědomí také příslušná zvláštní upozornění.

Zvláštní upozornění ohledně uplatnění práv dotčených osob:
Jedná se o „zpracování, u kterého není vyžadována identifikace dotčených osob“ podle čl. 11 GDPR. K zaznamenaným videonahrávkám, obrazovým datům a audionahrávkám nejsou zpravidla zpracovávány žádné další identifikační údaje dotčených osob.

Uznání a uplatnění práv dotčených osob bude proto – v závislosti na konkrétním případě – často vyžadovat od těchto dotčených osob další informace, zejména informace o MÍSTĚ a ČASU, kdy byla osoba zpracováním údajů dotčena (tj. informace o tom, kdy a kde se konkrétně nacházela v blízkosti jednoho ze zkušebních vozidel). Tyto dodatečné informace mohou být požadovány k určení, zda je konkrétní osoba zpracováním vůbec dotčena, a k uplatnění níže uvedených práv, např. na informace, výmaz atd.

 • Právo na informace: Dotčené osoby mají právo na informaci, zda u nás zpracováváme jejich osobní údaje. Pokud jsou údaje zpracovávány, mají dotčené osoby právo na informace o těchto údajích a na informace o způsobech jejich zpracování v souladu s čl. 15 GDPR.
 • Právo na opravu nesprávných údajů: Dotčené osoby mají právo požadovat opravu svých osobních údajů. Toto právo může být zpravidla uplatněno jen vymazáním videonahrávek, obrazových dat a audionahrávek.
 • Právo na výmaz: Dotčené osoby mají právo požadovat výmaz svých osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Dotčené osoby mají právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na podání stížnosti u dozorujícího úřadu: Dotčené osoby mají právo podat stížnost u dozorujícího úřadu, například u orgánu pro ochranu údajů v místě bydliště, místě výkonu práce nebo v místě možného porušení ochrany osobních údajů.
 • Právo vznést námitku: Dotčené osoby mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Zvláštní upozornění ohledně omezení práv dotčených osob:
Zdůrazňujeme, že v rámci tohoto zpracování mohou práva dotčených osob podléhat zvláštním omezením dle čl. 15 GDPR (právo na informace), čl. 16 GDPR (právo na opravu), čl. 17 GDPR (právo na výmaz), čl. 18 GDPR (právo na omezení zpracování) a také článku 21 GDPR (právo vznést námitku). Tato zvláštní omezení platí tehdy, je-li pravděpodobné, že uznání a uplatnění těchto práv v daném případě znemožní realizaci výzkumných účelů nebo ji vážně naruší, a proto je toto omezení nutné pro splnění těchto výzkumných účelů. Toto konkrétní omezení a jeho předpoklady vyplývají zejména z článku 89 GDPR ve spojení s § 27 německého federálního zákona o ochraně údajů a také z čl. 17 GDPR.

Pokud jste dotčenou osobou zde popsaného zpracování údajů a chcete-li uplatnit některé ze svých práv nebo získat další informace, kontaktujte prosím:
Daimler Truck AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Německo
E-mail: privacy-trial-trucks@daimler.com
(Předmět: Testování zkušební jízdou Truck)