Copyrights.
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Daimler Truck Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69861935. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Daimler Truck worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internetsites van Daimler Truck bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Productvariaties.
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internetsite kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Daimler Truck websites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is het mogelijk dat sommige informatie en/of accessoires in sommige landen niet leverbaar zijn of, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, alleen beschikbaar zijn in andere specificaties of configuraties.

Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Daimler Truck  en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

Prijzen.
Alle prijzen van voertuigen zijn consumentenadviesprijzen. Deze prijzen bestaan uit de netto catalogusprijs, geadviseerde kosten rijklaar maken, BPM, 21% BTW, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,06 (over de leges wordt geen BTW berekend). In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor CO2-uitstoot. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken.
Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven in Daimler Truck internetsites onder de handelsmerkrechten van Daimler Truck. Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo's en emblemen.

Rechtliche Hinweise  en Mercedes-Benz zijn merken van Mercedes-Benz Group AG.

Geen licenties.
Daimler Truck heeft een innovatief en informatieve internetsite willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Daimler Truck haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internetsite, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Daimler Truck geeft of zal worden beschouwd te geven.

Rechtliche Hinweise  en Mercedes-Benz vallen onder de bescherming van de intellectuele eigendom van Mercedes-Benz Group AG. Ze worden door Daimler Truck AG onder licentie gebruikt.

Aansprakelijkheid.
De informatie op de pagina's van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

U zal op onze webpagina's links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de vorm of de inhoud van pagina's die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Wij kunnen de nieuwswaarde, de correctheid, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie op die sites niet garanderen. Wij distantiëren ons in het licht hiervan van de inhoud op deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe webpagina's en hun inhoud die op onze webpagina‘s voorkomen.

Informatie over online geschillenbeslechting.
De Europese Commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (zgn. Online Dispute Resolution (ODR) platform) gelanceerd. Het ODR-platform fungeert als centraal punt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. U komt op het ODR-platform via de link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Toekomstgerichte verklaringen.
Deze internetsite bevat toekomstgerichte verklaringen (´forward-looking statements´) die  onze huidige opvattingen over toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. De woorden "anticiperen", "veronderstellen", "geloven", "schatten", "verwachten", "voornemen", "kunnen", "zouden kunnen", "plannen", "projecteren", "zouden moeten" en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt om op de toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen zijn onderhevig aan vele risico's en onzekerheden, waaronder een ongunstige ontwikkeling van de wereldwijde economische omstandigheden, in het bijzonder een daling van de vraag op onze belangrijkste markten; een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden op de krediet- en financiële markten; gebeurtenissen van overmacht, waaronder natuurrampen, terroristische daden, politieke onrust, gewapende conflicten, arbeidsongevallen en de gevolgen daarvan voor onze verkoop-, inkoop-, productie- of financiële dienstverleningsactiviteiten; veranderingen in wisselkoersen en tariefvoorschriften; een verschuiving in de voorkeur van de consument naar kleinere voertuigen met een lagere marge; een mogelijk gebrek aan aanvaarding van onze producten of diensten waardoor wij beperkt worden in onze mogelijkheden om prijzen te realiseren en onze productiecapaciteiten adequaat te benutten; prijsstijgingen voor brandstof of grondstoffen onderbreking van de productie als gevolg van materiaaltekorten, stakingen of insolventie van leveranciers; een daling van de wederverkoopprijzen van gebruikte voertuigen; de effectieve implementatie van kostenbesparende en efficiëntie-optimaliserende maatregelen; de zakelijke vooruitzichten voor bedrijven waarin wij een aanzienlijk aandelenbelang hebben; de succesvolle implementatie van strategische samenwerkingsverbanden en joint ventures; veranderingen in wetten, voorschriften en overheidsbeleid, met name op het gebied van voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid; de afwikkeling van lopende overheidsonderzoeken of van onderzoeken op verzoek van overheden en de afloop van lopende of dreigende toekomstige juridische procedures; en andere risico's en onzekerheden, waarvan wij er enkele beschrijven onder het kopje "Risico- en kansenverslag" in het huidige jaarverslag. Indien een van deze risico's en onzekerheden zich voordoet of indien de veronderstellingen die aan onze toekomstgerichte verklaringen ten grondslag liggen onjuist blijken te zijn, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke wij met dergelijke verklaringen tot uitdrukking brengen of suggereren. Wij zijn niet van plan of verplicht om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, aangezien zij uitsluitend gebaseerd zijn op de omstandigheden op de datum van publicatie.

Geen garanties of verklaringen.
De informatie op deze website wordt door Daimler Truck verstrekt “zoals het is” en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Hoewel de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Ons Digitaal Aanbod kan voorzien in links naar websites van derden die niet onder de zeggenschap van Daimler Truck staan. Daardoor zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site. Daimler Truck AG biedt deze links uitsluitend aan voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Daimler Truck AG van de gelinkte site.

Gelinkte sites.

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Daimler Truck kunnen voorzien in links naar websites van derden die niet onder de zeggenschap van Daimler Truck staan. Daardoor zijn wij niet verantwoordelijk voor de  inhoud van enige gelinkte site. Daimler Truck biedt deze links uitsluitend aan voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Daimler Truck van de gelinkte site. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

 

Versie: januari 2019

Omhoog