Авторски права.
Защитено с авторски права. Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, файловете с анимация, видео файловете и тяхното подреждане на интернет сайтовете ни са обект на авторско право и на защита по силата на други права за интелектуална собственост. Тези обекти не могат да бъдат копирани с търговска цел или за разпространение, както не се допуска тези обекти да бъдат променяни или публикувани на други страници. Някои интернет-сайтовете освен това съдържат материали, които са защитени с авторски права на лицата, които са ги предоставили.

Варианти на изделията.
Част от информацията за изделията, илюстрациите и изображенията на тази интернет страница може да е била подготвена като основна за интернет сайтовете на производителя Daimler Truck AG, поддържани в различни страни по света. Затова част от информацията и/или принадлежностите, които не могат да бъдат доставени в някои страни или които, с цел да бъде посрещнато търсенето на местния пазар или за да бъдат удовлетворени нормативните изисквания в отделни страни, могат да бъдат предложени само с различни спецификации или конфигурации от посочените.

Ако се интересувате от който и да било модел автомобил, цвят, опция или принадлежности, които са показани на интернет сайта, и не сте сигурни дали те се предлагат или с какви спецификации се предлагат там, където се намирате, свържете се с Вашия дилър за актуална информация.

Цени.
Всички посочени цени представляват препоръчителни цени. Цените са валидни към момента на публикуване и са обект на промени без предизвестие.

Търговски марки.
Освен в случаите, когато е посочено друго, всички марки, показани на интернет сайтовете, са обект на защита съгласно правото за защита на интелектуалната собственост върху търговските марки, чиито притежател е Даймлер АГ като това важи конкретно за надписите с наименованието на различните модели, корпоративното лого и емблеми.

Rechtliche Hinweise  и Mercedes-Benz са марки на Mercedes-Benz Group AG.

Без право на лиценз.
Идеята е да създадем иновативен и съдържащ изчерпателна информация интернет сайт като нашето очакване е, че вие ще проявите ентусиазъм и подкрепа към нашите творчески усилия. С настоящото ви информираме, че нито този интернет сайт, нито който и да било материал, публикуван на него, по никакъв начин не предоставя и по никакъв начин не трябва да се приема, че предоставя, на което и да било лице право върху интелектуалната собственост върху кое да е изображение или идея.

Rechtliche Hinweise  и Mercedes-Benz подлежат на защита на интелектуалната собственост на Mercedes-Benz Group AG. Те се използват от Daimler Truck AG под лиценз.

Предупреждение за съдържанието на прогнозните изявления.
Интернет страниците, съобщенията за пресата, съобщения до инвеститорите, годишните и междинните отчети, прогнозите, презентациите, аудио и видео файловете от събития (било то излъчвани на живо или на запис), както и други документи на този интернет сайт съдържат, между другото, прогнозни изявления, които отразяват сегашните възгледи на ръководството на компанията във връзка с бъдещи събития. Думи като „очаквам”, „приемам“, „вярвам“, „оценявам“, „очаквам“, „възнамерявам“, „мога“, „планирам“, „предвиждам“, „би трябвало“, както и сходни изрази идентифицират прогнозния характер на дадено изявление. Тези изявления не отчитат рискове и несигурност, в това число – но не само – вследствие на: неблагоприятни икономически процеси в Европа и Северна Америка, промени в обменни курсове, лихви и цени на суровини; въвеждането на конкурентни продукти; увеличени стимули в сектора „Продажби”, успешното внедряване на нови бизнес модели; намаляване на цените на автомобили втора употреба. Ако възникнат такива или други рискове и неопределености или ако предположенията, направени във връзка с някое от тези изявления, се окажат неверни, тогава реалните резултати могат съществено да се отличават от съдържащите се в изявленията или които се подразбират от текста им. Ние не поемаме задължението да осъвременяваме което и да било прогнозно изявление, което по принцип се смята за валидно само към датата, на която е направено.

Без гаранции или претенции.
Информацията на настоящия интернет сайт се предоставя от нас "такава, каквато е" и в степен, допустима по закон, освен това се предоставя без гаранция от какъвто и да било вид, било то изрична или подразбираща се, в това число - но не само – подразбиращи се гаранции за търговска стойност, пригодност за конкретна цел или ненарушаване на други права. Макар, че се смята, че предоставената информация е точна, в нея може да има грешки или неточности.

Този интернет сайт съдържа връзки към външни сайтове, които не са под наш контрол. Затова ние не носим отговорност за съдържанието на който и да било сайт, към който е дадена връзка или има външна препратка. Silver Star ви предоставя тези сайтове само като удобство, а включването към външна връзка не предполага, че Silver Star гарантира под каквато и да била форма за съответния свързан сайт.

Mercedes-Benz – начална страница