Указания за защита на данните при обработването на видео данни, данни от изображения и аудио данни в рамките на изпитателните пътувания на Daimler Truck AG с цел научни изследвания, разработване и изпитвания в областта на асистиращите системи за водача, автоматизираното шофиране, функциите за движение и други услуги. 

Защитата на личните данни е от първостепенно значение за нас и се взема под внимание при всички бизнес процеси в нашата компания. В настоящите указания за защита на данните субектите на данни ще получат кратка информация за обработването на лични данни от Daimler Truck AG в контекста на обработването на видео данни, данни от изображения и аудио данни в рамките на научноизследователските, развойни и изпитателни процеси на Daimler Truck в областта на асистиращите системи за водача, автоматизираното шофиране, функциите за движение и други услуги. Понятието „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано.

В тези Указания за защита на данните ние информираме субектите да данни за вида, обхвата и целта на обработването на лични данни и за това как ние боравим с тези данни в рамките на горепосочените изследователски, развойни и изпитателни процеси. Освен това информираме субектите на данни какви са законовите им права по отношение на обработването на лични данни.

 1. За кого са валидни тези Указания за защита на данните?
 2. Кой е отговорен за обработването на данните и към кого могат да се обърнат субектите на данни при въпроси относно защитата на данните?
 3. Откъде се събират данните и какви данни се обработват?
 4. За какво се използват данните (цел на обработването) и на какво основание (правно основание) се извършва това?
 5. Данните предават ли се на други?
 6. Извършва ли се автоматизирано вземане на решения?
 7. За какъв период се съхраняват данните?
 8. Какви права имат субектите на данните спрямо Daimler Truck AG?

Тук ние информираме субектите на данни за защитата на лични данни при събирането, обработването и запаметяването на видео данни, данни от изображения и аудио данни при движението по обществени пътища и извън тях, както и – ако това е допустимо съгласно други разпоредби – в рамките на частни фабрични, тестови и други терени. Тези данни се събират от специално обозначени изпитателни автомобили на Daimler Truck AG с цел провеждане на научни изследвания, разработване и изпитвания в областта на асистиращите системи за водача, автоматизираното шофиране, функциите за движение и други услуги. Потенциални субекти на тези обработвани данни са лицата, които по време на процеса на изпитване се намират в обсега на обозначен изпитателен автомобил.

Администратор за долуописаната обработка на лични данни (ако изрично не е посочен друг като отговорен орган) е:
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen

Германия
Ел. поща: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(относно: изпитване на движението на камиони)

HRB 762884

Лице за контакт при правни въпроси относно защита на данните в качеството си на длъжностно лице по защита на данните е:
Длъжностно лице по защита на данните в концерна
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Германия
Ел. поща: dataprivacy@daimlertruck.com
(Относно: изпитване на движението на камиони)

В рамките на горепосочените научноизследователски, развойни и изпитателни процеси обозначените изпитателни автомобили се движат по обществени пътища, както и – ако това е допустимо съгласно други разпоредби – по частни заводски, тестови и други терени. Автомобилите са оборудвани със системи от камери с различни посоки на обхват, фокусни разстояния и сензорни технологии, както и отчасти с външни микрофони и други сензорни системи. Тези системи събират, обработват и запаметяват видео данни, данни от изображения и аудио данни от пространството около автомобила за целите, описани в точка 4 на настоящите Указания за защита на данните

Тези данни могат – в зависимост от конкретния случай – да съдържат и следната лична информация:

 • лица, други характеристики, както и поведение и обкръжение на участници в пътното движение и на други лица в обхвата на изпитателните автомобили
 • регистрационни номера, други характеристики, както и обкръжение на автомобили и други обекти около изпитателните автомобили
 • акустични данни от обкръжението на изпитателните автомобили
 • допълнителни данни от други сензорни системи (напр. радар, ЛИДАР), както и GPS позиция и времеви печат на събирането на данните

Целите на настоящото обработване на данни са научни изследвания, разработване и провеждане на изпитвания в областта на асистиращите системи за водача, автоматизираното шофиране, пътните функции и други услуги, включително документирането на тези процеси и изпълнението на други последващи задължения.

Асистиращите системи за водача и функциите за движение в съвременните автомобили служат по-специално за повишаване на безопасността на пътното движение, но също така и на комфорта. Техническите системи за разпознаване и овладяване на ситуациите на пътя и в обкръжението на автомобила в бъдещите автоматизирани и автономни автомобили ще позволят безопасното участие на тези автомобили в общественото пътно движение съобразно правилата за движение. Допълнителни услуги предоставят възможност транспортните средства, движението по пътищата и пътните системи да се направят по-безопасни, по-ефективни и по-комфортни.

За научните изследвания, разработването и изпитването на такъв вид системи е необходима експлоатацията им в изпитателни автомобили при реални условия на заобикалящата среда и на пътното движение – също и по обществените пътища – като това включва събирането, обработването и запаметяването на видео данни, данни от изображения и аудио данни при тази експлоатация. С помощта на тези материали се проучват, разработват и изпитват технически системи за разпознаване, анализиране и систематизиране на участници в пътното движение, автомобили, инфраструктура и други обекти в контекста на пътни ситуации и ситуации в обкръжението на автомобила.

Лица, автомобили, други обекти, както и аудио информация се анализират, класифицират и обработват в рамките на обработването на данни само като „обекти“ в контекста на пътни ситуации и ситуации в обкръжението на автомобила; например като „пешеходец в десния край на пътното платно“, „лек автомобил на кръстовище“, „сигнал от сирена зад автомобила“. Затова поименното или друго личностно идентифициране на лицата, от които са събрани данни, или съотнасянето на автомобили или обекти, от които са събрани данни, към идентифицирани по този начин лица нито е необходимо, нито е предвидено, а в повечето случаи дори не е възможно в рамките на извършваното обработване на данни. Но тъй като необходимите сурови данни се състоят от видео материали, изображения и аудио материали, възможността за идентифициране и идентифицирането на лица не могат също така да бъдат изключени.

Първично правно основание за обработването е „защитата на легитимни интереси“ съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е) от ОРЗД. Тук легитимен интерес на Daimler Truck AG е извършването на научни изследвания, разработване и изпитвания в областта на асистиращите системи за водача, автоматизираното шофиране, функциите за движение и други услуги.

При това противоречащи интереси, основни права и свободи на субектите на данни нямат приоритет, тъй като поименното и друго личностно идентифициране на отделни субекти на данни не е нито необходимо, нито предвидено, а в повечето случаи дори не е възможно. Освен това се предприемат технически и организационни мерки, за да се осигури законосъобразно обработване на събраните данни.

Daimler Truck AG предава тези данни на партньори за сътрудничество, на обработващи данни по поръчка на администратора или на трети страни, единствено до степента, до която е необходимо за изпълнение на целите съгласно разпоредбите за защита на данните. Предаването се извършва само ако е допустимо въз основа на законови разпоредби и/или разпореждане на официален орган или съдебна заповед, или ако легитимният интерес включва и третата страна.

Категории получатели, на които могат да бъдат предадени данни в рамките на настоящото обработване са по-специално:

 • вътрешни и външни кооперационни партньори на концерна Daimler Truck AG в рамките на научноизследователски и развойни процеси
 • доставчици в рамките на научноизследователски и развойни процеси
 • други изпълнители, обработващи данни по поръчение на администратора (по-специално доставчици на ИТ услуги, както и доставчици на услуги за подготовка/анализ на данни)

Ако в рамките на научноизследователските, развойни и изпитателни процеси или последващото обработване на данни се извърши прехвърляне на данни към получатели в трети държави, това се извършва само ако е налице решение относно адекватното ниво на защита съгласно чл. 45 от ОРЗД, въз основа на подходящи гаранции по смисъла на чл. 46 от ОРЗД или ако е допустимо съгласно други правни разпоредби.

Не се извършва автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране по смисъла на чл. 22 от ОРЗД.

Видео данните, данните от изображения и аудио данните се обработват и съхраняват дотогава, докато това е необходимо за горепосочените научноизследователски, развойни и изпитателни процеси. Ако в отделни случаи има допълнително правно основание или допълнителен легитимен интерес за по-нататъшно съхранение или обработване (например правилното и законосъобразно документиране на посочените процеси на основание законови задължения за представяне при поискване или други законови разпоредби), данните се съхраняват съответно за по-дълъг период.

В рамките на обработването на лични данни субектите на данните имат следните законови права. Относно упражняването и ограниченията на тези права в рамките на описаното в този документ обработване на данни, моля, вземете предвид и съответните специални указания в тази връзка.

Специални указания за упражняването на правата на субектите на данни:
Този документ се отнася за „обработване, за което не се изисква идентифициране на субекта на данните“ по смисъла на чл. 11 от ОРЗД. Освен събраните видео данни, данни от изображения и аудио данни по правило не се обработват допълнителни идентифициращи характеристики на субекта на данните.

Затова подаването на искане за упражняване на права и упражняването на правата на субекта на данните често ще изискват– в зависимост от конкретния случай – предоставянето на допълнителна информация за субекта на данните, по-специално информация за МЯСТОТО и ВРЕМЕВИЯ МОМЕНТ, в който той е бил евентуално засегнат от обработването (т.е. кога и къде сте се намирали конкретно в обсега на някой от изпитателните автомобили). Тези допълнителни данни може да се изискват, за да се установи дали конкретно лице е изобщо засегнато от обработването на данни и за да могат действително да се упражнят долупосочените права, напр. право на информация, изтриване и т.н.

 • Право на информация: Субектите на данни имат право да поискат информация за това дали при нас се обработват лични данни, свързани с тях. Ако се обработват данни, субектите на данните имат право да получат информация за тези данни, както и информация за начина и условията на обработването съгласно чл. 15 от ОРЗД.
 • Право на коригиране на неверни данни: Субектите на данните имат право да поискат от нас да коригираме лични данни, свързани с тях. При видео данни, данни от изображения и аудио данни това право по принцип може да бъде упражнено само чрез изтриване на данните.
 • Право на изтриване: Субектите на данните имат право да поискат от нас изтриването на лични данни, свързани с тях.
 • Право на ограничаване на обработването: Субектите на данни имат право да поискат ограничаване на обработването на техните лични данни.
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган: Субектите на данните имат право да подадат жалба до надзорен орган, например до компетентния орган по защита на данните по местопребиваването, на работното им място или на мястото на евентуалното нарушение на защитата на данните.
 • Право на възражение: Субектите на данни имат право на възражение срещу обработването на техните лични данни.

Специални указания за възможността за ограничаване на правата на субектите на данни:
Ние Ви информираме, че в рамките на обработването на данни, описано в този документ, правата на субектите на данните, произтичащи от чл. 15 на ОРЗД (право на информация), чл. 16 на ОРЗД (право на коригиране), чл. 17 на ОРЗД (право на изтриване), чл. 18 на ОРЗД (право на ограничаване на обработването), както и от чл. 21 на ОРЗД (право на възражение), могат да подлежат на специални допълнителни ограничения. Тези специални ограничения са валидни, ако в конкретния случай е предвидимо, че подаването на искане за упражняване на права и упражняването на правата на субекта на данните биха могли да направят невъзможно осъществяването на научноизследователските цели или сериозно да им попречат и поради това ограничението е необходимо за изпълнението на тези научноизследователски цели. Тази специална възможност за ограничаване и условията за прилагането ѝ произтичат по-специално от чл. 89 на ОРЗД в комбинация с § 27 от Федералния закон за защита на данните (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), както и от чл. 17 на ОРЗД.

Ако сте субект на данни в рамките на обработването на данни, описано в този документ, и желаете да упражните някои от своите права или да получите по-подробна информация по този въпрос, моля, обърнете се към:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Германия
Ел. поща: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(относно: изпитване на движението на камиони)