Informasjon om personvernerklæring for behandling av video-, bilde- og audiodata som en del av testkjøringer fra Daimler Truck AG for forskning, utvikling og testing av førerassistentsystemer, automatisert kjøring, kjørefunksjoner og andre tjenester.

Beskyttelse av personopplysninger er topp prioritet for oss og blir tatt hensyn til i alle våre forretningsprosesser. I den følgende personvernerklæringen får de berørte en oversikt over behandlingen av personopplysninger fra Daimler Truck AG i forbindelse med behandlingen av video-, bilde- og audiodata som en del av Daimler Truck forsknings-, utviklings- og testprosesser for førerassistentsystemer, automatisk kjøring, kjørefunksjoner og andre tjenester. Med personopplysninger menes all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Med denne personvernerklæringen informerer vi de berørte om type, omfang og formål med behandlingen av personopplysninger og hvordan vi håndterer disse dataene som en del av forsknings-, utviklings- og testprosessene nevnt ovenfor. I tillegg lærer de berørte hvilke rettigheter de har med hensyn til behandling av personopplysninger.

 1. Hvem gjelder denne personvernerklæringen for? 
 2. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dataene og hvem kan berørte kontakte om personvern?
 3. Hvor kommer dataene fra og hvilke data behandles?  
 4. Hva blir dataene brukt til (formålet med behandlingen) og på hvilket grunnlag (hjemmel) skjer dette?
 5. Videresendes dataene?
 6. Skjer det noen automatisert beslutningsprosess?  
 7. Hvor lenge lagres dataene?
 8. Hvilke rettigheter har registrerte overfor Daimler Truck AG?

Her informerer vi de berørte om beskyttelse av personopplysninger når vi samler inn, behandler og lagrer video-, bilde- og audiodata i og fra offentlige trafikkområder og - i den utstrekning loven tillater det - på private fabrikk-, test- og andre områder. Disse dataene blir registrert av spesielt merkede testbiler fra Daimler Truck AG for å utføre forskning, utvikling og testing innen førerassistentsystemer, automatisert kjøring, kjørefunksjoner og andre tjenester. Alle som er i nærheten av en av de merkede testkjøretøyene under testoperasjonen, blir potensielt berørt av denne databehandlingen.

Hvem som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene beskrevet nedenfor (med mindre et annet organ er uttrykkelig angitt som det ansvarlige organet) er:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Gjelder: Lastebil førerprøve)

HRB 762884

Kontaktperson for dine spørsmål om personvern, er som personvernansvarlig:

Konzernbeauftragter für den Datenschutz
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: dataprivacy@daimlertruck.com
(Gjelder: Lastebil førerprøve)

Som en del av de ovennevnte forsknings-, utviklings- og testprosessene brukes merkede testkjøretøy i offentlige trafikkområder og - i den utstrekning loven tillater det - på private fabrikk-, test- og andre områder. Kjøretøyene er utstyrt med kamerasystemer med forskjellige registreringsretninger, brennvidder og sensorteknologier, og noen med eksterne mikrofoner og andre sensorsystemer. Disse systemene samler inn, behandler og lagrer video-, bilde- og audiodata fra kjøretøymiljøet for formålene beskrevet i avsnitt 4 i denne personvernerklæringen.

Disse dataene kan - avhengig av det enkelte tilfellet - også inneholde følgende personopplysninger:

 • Ansikter, andre kjennetegn samt atferd og omgivelser til trafikanter og andre mennesker i nærheten av testkjøretøyene
 • Bilskilt, andre kjennetegn og omgivelser til kjøretøy og andre gjenstander i nærheten av testkjøretøyene
 • Akustisk informasjon i nærheten av testkjøretøyene
 • Tilleggsdata fra andre sensorsystemer (som radar, LIDAR) samt GPS-posisjon og tidsstempel for datainnsamlingen

Formålet med denne databehandlingen er forskning, utvikling og testing innen driverassistentsystemer, automatisert kjøring, kjørefunksjoner og andre tjenester, inkludert dokumentasjon av disse prosessene og oppfyllelse av andre etterfølgende forpliktelser.

Førerassistentsystemer og kjørefunksjoner er allerede brukt i dagens kjøretøy for å øke trafikksikkerheten spesielt, men også for å øke komforten. I fremtidige automatiserte og autonome kjøretøyer gjør tekniske systemer for oppfatning og styring av trafikk- og miljøsituasjoner slike kjøretøy i stand til å delta trygt i offentlig transport i samsvar med reglene. Andre tjenester gjør det mulig å gjøre transportmidler, trafikk og trafikksystemer tryggere, mer effektive og mer komfortable.

Forskning, utvikling og testing av slike systemer krever bruk i testbiler under reelle miljø- og trafikkforhold - inkludert i offentlige trafikkområder - inkludert registrering, prosessering og lagring av video-, bilde- og audioopptak under og etter disse operasjonene. Ved å bruke dette materialet blir tekniske systemer for registrering og klassifisering av trafikanter, kjøretøy, infrastruktur og andre objekter i sammenheng med trafikk- og miljøsituasjoner undersøkt, utviklet og testet.

Personer, kjøretøy, andre objekter og audioinformasjon blir bare analysert, klassifisert og behandlet videre som en del av databehandlingen som "objekter" i sammenheng med trafikk- og miljøsituasjoner, for eksempel som en "fotgjenger på kjørefeltets høyre kant", "bil i kryss", "sirenesignal bak kjøretøyet". Navngivelse eller annen personlig identifikasjon av registrerte personer eller tildeling av registrerte kjøretøyer eller gjenstander til personer som er identifisert på denne måten, er derfor verken nødvendig eller tiltenkt, og vanligvis heller ikke mulig i forbindelse med den utførte behandlingen. Men siden de nødvendige rådataene består av video, bilde og audiomateriale, kan ikke identifiserbarhet og identifikasjon av personer utelukkes.

Det primære rettsgrunnlaget for behandling er "sikring av legitime interesser" i henhold til art. 6 avsn. 1 s. 1 punkt f GDPR. Den legitime interessen til Daimler Truck AG her er implementering av forskning, utvikling og testing av førerassistentsystemer, automatisert kjøring, kjørefunksjoner og andre tjenester.

De motstridende interessene, de grunnleggende rettighetene og de grunnleggende frihetene til de berørte personene oppveier ikke dette, siden navn eller annen personlig identifikasjon av individuelle personer hverken er nødvendig eller tiltenkt og vanligvis ikke mulig. Tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes også for å sikre behandling av de registrerte dataene i henhold til personvernet.n.

Daimler Truck AG overfører bare disse dataene til samarbeidspartnere, kontraktbehandlere eller tredjeparter innenfor rammen av formålet i henhold til personvern. Dataene blir bare videreformidlet hvis det er tillatt i henhold til lov og/eller en offisiell eller rettslig kjennelse, eller hvis tredjeparts legitime interesse er involvert.

Kategorier av mottakere, som data kan overføres til i forbindelse med den foreliggende behandlingen, er spesielt:

 • Interne og eksterne samarbeidspartnere til Daimler Truck AG som en del av forsknings- og utviklingsprosessene
 • Leverandører som en del av forsknings- og utviklingsprosessene
 • Andre prosessorer (spesielt IT-tjenesteleverandører og tjenesteleverandører for databearbeiding/dataevaluering)

Hvis en overføring til mottakere i tredjestater skjer innenfor rammen av forsknings-, utviklings- og testprosesser eller nedstrøms prosessering, vil dette bare skje hvis det foreligger en tilstrekkelig beslutning i henhold til art. 45 GDPR, på grunnlag av passende garantier i henhold til art. 46 GDPR eller hvis tillatt av annen lov.

En automatisert beslutning i enkeltsaker eller profilering i henhold til art.

Video-, bilde- og audiodataene behandles og lagres så lenge det er nødvendig for forsknings-, utviklings- og testprosessene nevnt ovenfor. Hvis det er et ytterligere juridisk grunnlag eller en ytterligere legitim interesse i videre lagring og behandling (f.eks. for riktig dokumentasjon av nevnte prosesser, på grunn av lovlige oppbevaringsforpliktelser eller andre juridiske krav), lagres dataene tilsvarende lenger.

I forbindelse med behandlingen av personopplysninger har de berørte følgende rettigheter. Når det gjelder utøvelsen og begrensningene av disse rettighetene i forbindelse med behandlingen som er beskrevet her, vær oppmerksom på den aktuelle spesielle informasjonen om dette.

Spesielle merknader om utøvelse av registrertes rettigheter:
I det foreliggende tilfellet handler det om "behandling for hvilken identifikasjon av den registrerte ikke kreves" i henhold til art. 11 GDPR. Bortsett fra de innspilte video-, bilde- og audiodataene, behandles ingen ekstra identifikasjonsfunksjoner for registrerte personer regelmessig.

Oppfatning og oppfyllelse av den registrertes rettigheter vil derfor – avhengig av det enkelte tilfelle - ofte kreve ytterligere informasjon fra den registrerte, særlig informasjon om STED og TID der den registrerte kan ha blitt påvirket av behandlingen (dvs. informasjon om når og hvor du spesifikt har oppholdt deg i nærheten av en av testkjøretøyene). Denne tilleggsinformasjonen kan være nødvendig for å avgjøre om en bestemt person i det hele tatt er berørt av behandlingen, og for å kunne oppfylle rettighetene som er oppført nedenfor, for eksempel informasjon, sletting osv.

 • Opplysningsrett: Berørte parter har rett til å be om informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysninger knyttet til dem. Hvis data behandles, har registrerte rett til informasjon om disse dataene og informasjon om behandlingsmetodene i samsvar med art. 15 i GDPR.
 • Rett til å rette feil data: Berørte parter har rett til å be oss om å korrigere deres personlige data. Når det gjelder video-, bilde- og audiodata, kan denne retten vanligvis bare implementeres ved sletting.
 • Rett til heving: Berørte parter har rett til å be om at vi sletter deres personlige data.
 • Rett til begrensning av behandlingen: Berørte parter har rett til å be om at behandlingen av deres data begrenses.
 • Rett til å klage til tilsynsmyndighet: Registrertehar rett til å klage til en tilsynsmyndighet, for eksempel til personvernmyndigheten som er ansvarlig på deres bosted, deres arbeidssted eller stedet der et mulig brudd på personvernet har funnet sted.
 • Rett til å protestere: Berørte parter har rett til å motsette seg behandlingen av deres personlige data.

Spesielle merknader om begrensning av registrertes rettigheter:
Vi påpeker at i forbindelse med den nåværende behandlingen av rettighetene til de registrerte fra art. 15 GDPR (Rett til informasjon), art. 16 GDPR (Rett til retting), art. 17 GDPR (Rett til sletting), art. 18 GDPR (Rett til begrensning av behandlingen) så vel som fra art. 21 GDPR (Rett til å protestere) kan disse være underlagt spesielle tilleggsbegrensninger. Disse spesielle begrensningene gjelder hvis utøvelse og oppfyllelse av disse rettighetene i et bestemt tilfelle sannsynligvis vil gjøre realisering av forskningsformål umulig eller alvorlig svekke den, og begrensningen er derfor nødvendig for å oppfylle disse forskningsformålene. Denne spesielle begrensningen og dens krav følger spesielt av art. 89 GDPR i forbindelse med § 27 BDSG samt fra art. 17 GDPR.

Hvis du blir berørt av databehandlingen som er beskrevet her og vil hevde en av dine rettigheter eller motta mer informasjon om dette, kan du kontakte:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland
E-post: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Gjelder: Lastebil førerprøve)