Informácie o ochrane údajov platné pre spracovávanie video dát, obrazových dát a zvukových dát v rámci skúšobných jázd realizovaných spoločnosťou Daimler Truck AG na účely výskumu, vývoja a testovania v súvislosti s jazdnými asistenčnými systémami, automatizovaným jazdením, jazdnými funkciami a ďalšími službami.

Ochrana osobných údajov je našou maximálnou prioritou, ktorá je zohľadňovaná vo všetkých našich obchodných procesoch. Nasledujúce Informácie o ochrane údajov poskytujú dotknutým osobám prehľad o spracovávaní osobných údajov spoločnosťou Daimler Truck AG v súvislosti so spracovávaním video dát, obrazových dát a zvukových dát v rámci výskumných, vývojových a testovacích procesov spoločnosti Daimler Truck týkajúcich sa jazdných asistenčných systémov, automatizovaného jazdenia, jazdných funkcií a ďalších služieb. Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu.

Prostredníctvom týchto Informácií o ochrane údajov informujeme dotknuté osoby o spôsobe, rozsahu a účele spracovávania osobných údajov a o tom, ako s týmito údajmi v rámci vyššie uvedených výskumných, vývojových a testovacích procesov zaobchádzame. Dotknuté osoby sa navyše dozvedia, aké práva majú v súvislosti so spracovávaním osobných údajov.

 1. Pre koho platia tieto Informácie o ochrane údajov?
 2. Kto je zodpovedný za spracovávanie údajov a na koho sa môžu dotknuté osoby v súvislosti s ochranou údajov obrátiť?
 3. Odkiaľ pochádzajú údaje a ktoré údaje sú spracovávané? 
 4. Na aké účely sa údaje používajú (účel spracovávania) a na akom základe (právny základ) sa toto používanie deje?
 5. Sú údaje poskytované ďalej?
 6. Vykonáva sa automatizované rozhodovanie?
 7. Na akú dlhú dobu sú údaje ukladané?
 8. Aké práva majú dotknuté osoby voči spoločnosti Daimler Truck AG?

Tu informujeme dotknuté osoby o ochrane osobných údajov pri získavaní, spracovávaní a ukladaní video dát, obrazových dát a zvukových dát vo verejnom dopravnom priestore, resp. z verejného dopravného priestoru a, pokiaľ je to podľa iných právnych predpisov povolené, v súkromných podnikových, testovacích a iných areáloch. Tieto údaje sú získavané špeciálne označenými testovacími vozidlami spoločnosti Daimler Truck AG na účely realizácie výskumu, vývoja a testovania v oblastiach zahŕňajúcich jazdné asistenčné systémy, automatizované jazdenie, jazdné funkcie a ďalšie služby. Týmto spracovávaním údajov sú potenciálne dotknuté osoby, ktoré sa počas testovacej prevádzky zdržiavajú v okruhu jedného z označených testovacích vozidiel.

Subjektom, ktorý je zodpovedný za nižšie opísané spracovávanie osobných údajov (pokiaľ nie je ako zodpovedné miesto výslovne vymenovaný iný subjekt), je:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Vec: Skúška riadenia nákladného vozidla)

HRB 762884

Kontaktná osoba, na ktorú sa ako na osobu poverenú ochranou údajov môžete obrátiť s vašimi otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov a príslušných práv:

Osoba poverená ochranou údajov v koncerne
Daimler Truck AG
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko
E-mail: dataprivacy@daimlertruck.com
(Vec: Skúška riadenia nákladného vozidla)

V rámci vyššie uvedených výskumných, vývojových a testovacích procesov sa označené testovacie vozidlá pohybujú vo verejnom dopravnom priestore a, pokiaľ je to podľa iných právnych predpisov povolené, v súkromných podnikových, testovacích a iných areáloch. Vozidlá sú vybavené kamerovými systémami s rôznymi smermi zaznamenávania, ohniskovými vzdialenosťami a snímačovými technológiami a čiastočne aj vonkajšími mikrofónmi a ďalšími snímačovými systémami. Na účely opísané v odseku 4 týchto Informácií o ochrane údajov tieto systémy zaznamenávajú, spracovávajú a ukladajú video dáta, obrazové dáta a zvukové dáta z okolia vozidla.

Tieto údaje môžu v závislosti od jednotlivého prípadu obsahovať aj nasledujúce osobné informácie:

 • Tváre, iné charakteristické znaky, správanie a okolie účastníkov premávky a iných osôb v okruhu testovacích vozidiel
 • Evidenčné čísla, iné charakteristické znaky a okolie vozidiel a iných objektov v okruhu testovacích vozidiel
 • Akustické informácie z okruhu testovacích vozidiel
 • Doplňujúce dáta z ďalších snímačových systémov (napr. Radar, LIDAR) a GPS polohu a časovú pečiatku zaznamenania dát

Účelmi tohto spracovávania údajov sú výskum, vývoj a testovanie v oblastiach zahŕňajúcich jazdné asistenčné systémy, automatizované jazdenie, jazdné funkcie a ďalšie služby, vrátane dokumentácie týchto procesov a plnenia iných následných povinností.

Jazdné asistenčné systémy a jazdné funkcie slúžia už v dnešných vozidlách na zvýšenie najmä bezpečnosti premávky, ale aj komfortu. V automatizovaných a autonómnych vozidlách budúcnosti umožnia tieto technické systémy zamerané na vnímanie a zvládanie situácií v premávke a prostredí účasť takýchto vozidiel vo verejnej premávke, ktorá bude v súlade s predpismi a bezpečná. Ďalšie služby umožnia bezpečnejšie, efektívnejšie a komfortnejšie konštruovanie a tvorbu dopravných prostriedkov, premávky a dopravných systémov.

Výskum, vývoj a testovanie takýchto systémov si vyžadujú ich používanie v testovacích vozidlách za reálnych podmienok prostredia a premávky – aj vo verejnom dopravnom priestore – vrátane zhromažďovania, spracovávania a ukladania video záznamov, obrazových záznamov a zvukových záznamov počas a po použitiach týchto systémov. Na základe týchto materiálov potom prebieha výskum, vývoj a testovanie technických systémov zameraných na vnímanie a klasifikáciu účastníkov premávky, vozidiel, infraštruktúry a iných objektov v kontexte situácií v premávke a prostredí.

Osoby, vozidlá, iné objekty a zvukové informácie sú v rámci spracovávania údajov analyzované, klasifikované a ďalej spracovávané len ako „objekty“ v kontexte situácií v premávke a prostredí; teda napríklad ako „chodec na pravom okraji vozovky“, „osobné vozidlo na križovatke“, „zvuk húkačky zásahového vozidla za vozidlom“. Menovitá alebo iná osobná identifikácia zaznamenaných osôb alebo priradenie zaznamenaných vozidiel alebo objektov k takto identifikovaným osobám v rámci vykonaných spracovaní preto nie sú potrebné ani zamýšľané, a väčšinou ani možné. Keďže však potrebné nespracované dáta pozostávajú z video materiálu, obrazového materiálu a zvukového materiálu, tak identifikovateľnosť a identifikáciu osôb pritom nemožno ani vylúčiť.

Primárnym právnym základom spracovávania je „hájenie oprávnených záujmov“ podľa čl. 6, ods. 1 veta 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávneným záujmom spoločnosti Daimler Truck AG je v tomto prípade realizácia výskumu, vývoja a testovania v súvislosti s jazdnými asistenčnými systémami, automatizovaným jazdením, jazdnými funkciami a ďalšími službami.

Protiľahlé záujmy, základné práva a základné slobody dotknutých osôb pritom neprevažujú, pretože menovitá alebo iná osobná identifikácia jednotlivých dotknutých osôb pritom nie je potrebná ani zamýšľaná, a väčšinou ani možná. Okrem toho sa prijímajú technické a organizačné opatrenia zamerané na to, aby bolo zaručené spracovávanie zaznamenaných údajov v súlade s ochranou údajov.

Spoločnosť Daimler Truck AG poskytuje tieto údaje ďalej výhradne v rámci účelu naviazaného na právnu ochranu údajov, a to kooperačným partnerom, subjektom vykonávajúcim spracovávanie na základe poverenia alebo tretím subjektom. Poskytovanie údajov ďalej sa vykonáva iba vtedy, ak je na základe zákonných ustanovení a/alebo úradného alebo súdneho nariadenia povolené, alebo ak zahŕňa oprávnený záujem tretích strán.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje v rámci tohto spracovávania ďalej poskytované, sú najmä:

 • Interné koncernové subjekty a externí kooperační partneri spoločnosti Daimler Truck AG v rámci výskumných a vývojových procesov
 • Dodávatelia v rámci výskumných a vývojových procesov
 • Ďalšie subjekty vykonávajúce spracovávanie na základe poverenia (najmä poskytovatelia IT služieb a poskytovatelia služieb súvisiacich s úpravou/vyhodnocovaním údajov)

Ak sú údaje v rámci výskumných, vývojových a testovacích procesov alebo následného spracovávania prenášané k príjemcom v tretích krajinách, tak takýto prenos sa vykonáva len v prípade existencie rozhodnutia o primeranosti v súlade s čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, na základe vhodných záruk v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, alebo pokiaľ je to podľa iných právnych predpisov povolené.

Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch alebo profilovanie v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa neuskutočňuje.

Video dáta, obrazové dáta a zvukové dáta sú spracovávané a ukladané tak dlho, ako je to potrebné pre vyššie uvedené výskumné, vývojové a testovacie procesy. Ak v jednotlivých prípadoch existuje ďalší právny základ alebo pokračujúci oprávnený záujem na ďalšom ukladaní a spracovávaní (napríklad na účely riadneho dokumentovania uvedených procesov, na základe zákonných archivačných povinností alebo iných zákonných ustanovení), tak údaje budú ukladané na príslušne dlhšiu dobu.

V rámci spracovávania osobných údajov majú dotknuté osoby nasledujúce práva. V súvislosti s uplatňovaním a obmedzeniami týchto práv v rámci tu opísaného spracovávania dbajte aj na príslušné osobitné informácie.

Osobitné informácie týkajúce sa uplatňovania práv dotknutých osôb:
V tomto prípade ide o „spracovávanie bez potreby identifikácie“ podľa čl. 11 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Okrem zaznamenaných video dát, obrazových dát a zvukových dát nie sú pravidelne spracovávané žiadne dodatočné identifikačné znaky dotknutých osôb.

Uplatňovanie a plnenie práv dotknutých osôb si preto budú v závislosti od individuálneho prípadu často vyžadovať ďalšie údaje dotknutej osoby, najmä informácie o MIESTE a ČASE, v ktorom bola táto osoba pravdepodobne dotknutá spracovávaním (t. j. údaje o tom, kedy a kde ste sa konkrétne zdržiavali v okruhu jedného z testovacích vozidiel). Tieto doplňujúce údaje môžu byť potrebné na zistenie toho, či bola vôbec nejaká konkrétna osoba dotknutá spracovávaním, a na umožnenie skutočného plnenia nižšie uvedených práv na informácie, vymazanie atď.

 • Právo na informácie: Dotknuté osoby majú právo požadovať informácie o tom, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. Ak sú takéto údaje spracovávané, tak dotknuté osoby majú právo na informácie o týchto údajoch a takisto na informácie o spôsoboch spracovávania podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Právo na opravu nesprávnych údajov: Dotknuté osoby majú právo od nás požadovať opravu údajov, ktoré sa ich týkajú. Toto právo možno v prípade video dát, obrazových dát a zvukových dát spravidla zrealizovať len ich vymazaním.
 • Právo na vymazanie: Dotknuté osoby majú právo od nás požadovať vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovávania: Dotknuté osoby majú právo požadovať obmedzenie spracovávania ich údajov.
 • Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu: Dotknuté osoby majú právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, napríklad orgánu na ochranu údajov, ktorý je príslušný pre ich miesto pobytu, ich pracovisko alebo miesto možného porušenia ochrany údajov.
 • Právo na podanie námietky: Dotknuté osoby majú právo podať námietku proti spracovávaniu ich osobných údajov.

Osobitné informácie týkajúce sa možnosti obmedzenia práv dotknutých osôb:
Upozorňujeme na to, že práva dotknutých osôb vyplývajúce z čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právo na informácie), čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právo na opravu), čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právo na vymazanie), čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právo na obmedzenie spracovávania) a čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (právo na podanie námietky) môžu v rámci tohto spracovávania podliehať osobitným dodatočným obmedzeniam. Tieto osobitné obmedzenia platia vtedy, keby uplatňovanie a plnenie týchto práv v konkrétnom prípade pravdepodobne znemožňovali alebo závažne narúšali realizáciu výskumu, a preto je pre splnenie výskumných účelov potrebné obmedzenie práv. Táto osobitná možnosť obmedzenia a jej predpoklady vyplývajú najmä z čl. 89 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s § 27 spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG), ako aj z čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak ste osobou, ktorá je dotknutá tu opísaným spracovávaním údajov, a chcete si uplatniť jedno z vašich práv alebo získať bližšie informácie k tejto téme, tak použite nasledujúce kontaktné údaje:

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Nemecko
E-mail: privacy-trial-trucks@daimlertruck.com
(Vec: Skúška riadenia nákladného vozidla)