Informační povinnost - Daimler Truck Česká republika s.r.o.
Informační povinnost - Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.

Správcem osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) je:

Daimler Truck Česká republika s.r.o. („My“)
Bavorská 2666/16
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Česká republika

E-mail: dataprotection.trucks@daimlertruck.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Daimler Truck AG: 
HPC DTF2B, 70745 Leinfelden-Echterdingen, Německo

dataprivacy@daimlertruck.com

 

1. Ochrana osobních údajů

Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách i Vaším zájmem o naši nabídku. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem a na jakém právním základě tak činíme a jaká práva a nároky se s tím vzhledem k Vám pojí. Kromě toho odkazujeme na Směrnici o ochraně osobních údajů společnosti Daimler Truck AG: 

Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler

Naše Zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek a Směrnice o ochraně osobních údajů společnosti Daimler AG se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách sociálních sítí nebo jiných poskytovatelů, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Informujte se prosím na webových stránkách těchto poskytovatelů o jejich Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů


a. Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, frekvenci, s jakou k jednotlivým webovým stránkám přistupujete, název načtených souborů, množství přenášených dat, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek, buď kliknutím na odkazy na našich webových stránkách nebo zadáním domény přímo do vstupního pole téže karty (nebo téhož okna) Vašeho prohlížeče, kde jste naše webové stránky otevřeli. Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

b. Jiné osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. v rámci registrace, kontaktního formuláře, chatu, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho uděleného souhlasu nebo podle platných právních norem (viz článek 7).

c. Nemáte zákonnou ani smluvní povinnost poskytovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našich webových stránek závisí na poskytnutí osobních údajů. Pokud v těchto případech své osobní údaje nesdělíte, může to mít za následek, že tyto funkce budou zcela nedostupné nebo použitelné jen v omezené míře.

3. Účely použití

a. Osobní údaje shromážděné při návštěvě našich webových stránek používáme, abychom Vám umožnili maximální komfort při jejich používání a rovněž chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání.

b. Pokud nám další osobní údaje sdělíte, např. v rámci registrace, chatu, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny nebo k realizaci smlouvy, využíváme tyto údaje pro výše uvedené účely, pro účely správy zákazníků a – v případě potřeby – pro účely realizace a vyúčtování případných obchodních transakcí, vždy pouze v rozsahu k tomu nezbytném.

c. Pro další účely (např. zobrazování personalizovaného obsahu nebo reklamy na základě uživatelského chování) používá naše společnost a příp. vybraná třetí strana Vaše údaje, pokud k tomu udělíte své svolení (= souhlas) v rámci našeho systému CMS (Consent Management System).


d. Kromě toho používáme osobní údaje, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. uložení ke splnění požadavků a povinností na uchovávání údajů podle obchodních nebo daňových zákonů, předání údajů na základě úředního nebo soudního nařízení, např. orgánu činnému v trestním řízení).

 

4. Předávání osobních údajů třetím osobám; sociální pluginy; využití poskytovatelů služeb

a. Naše webové stránky mohou také obsahovat nabídky třetích stran. Pokud na některou takovou nabídku kliknete, předáme údaje příslušnému poskytovateli v potřebném rozsahu (např. údaj, že jste tuto nabídku našli u nás, a případně další informace, které jste přitom na našich webových stránkách již uvedli).  

b. Používáme-li na našich webových stránkách tzv. „sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook a Twitter, implementujeme je takto:
Když navštívíte naše webové stránky, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě.

Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste. Návštěvu jiných webových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit, pokud jste dosud neaktivovali sociální plugin umístěný na těchto stránkách.
Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, a ten ho integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, pro přenos dat mezi touto sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně Zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě.
Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies (viz článek 5.d).

c. Pokud kliknete na odkaz na nabídku nebo aktivujete sociální plugin, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ při zpracování osobních údajů vyhovující standardům EU. Zvažte prosím tuto skutečnost, než kliknete na příslušný odkaz nebo než aktivujete sociální plugin a spustíte tak přenos Vašich dat.

d. Pro provoz, optimalizaci a zajištění našich webových stránek využíváme navíc služeb kvalifikovaných poskytovatelů služeb (např. v oblasti IT, marketingových agentur). Osobní údaje jim předáváme jen v případě, pokud je to nezbytné pro poskytování a používání webových stránek a jejich funkcí, pro sledování cílů oprávněného zájmu, k plnění právní povinnosti nebo pokud jste s tímto krokem vyjádřili souhlas (viz článek 7).


5. Cookies


a. Při návštěvě našich webových stránek se mohou používat soubory cookies. Technicky vzato se jedná o tzv. HTML cookies a podobné softwarové nástroje jako Web/DOM Storage nebo Local Shared Objects (tzv. „flash cookies“), které společně označujeme jako soubory cookies.

b. Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho počítače, notebooku nebo mobilního zařízení během návštěvy webové stránky. Z toho je možné např. poznat, zda již mezi zařízením a webovými stránkami došlo ke spojení, zohlednit Váš preferovaný jazyk nebo jiná nastavení, nabídnout Vám určité funkce (např. online shop, konfigurátor vozidla) nebo rozpoznat Vaše uživatelské zájmy. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

c. Zda se cookies při Vaší návštěvě našich webových stránek používají a o které cookies se jedná, závisí na tom, jaké sekce a funkce našich webových stránek používáte a zda jste v našem systému CMS souhlasili s použitím souborů cookies, které nejsou technicky potřebné.


d. Použití cookies také závisí na nastavení webového prohlížeče, který používáte, (např. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Většina webových prohlížečů je implicitně nastavena tak, že určité typy cookies akceptují automaticky; toto nastavení však můžete většinou změnit. Cookies, které se do Vašeho počítače už uložily, můžete kdykoliv vymazat. Web/DOM-Storage a Local Shared Objects můžete vymazat samostatně. Informace o nastavení této funkce ve Vašem prohlížeči, resp. koncovém zařízení najdete v pokynech výrobce.

e. Svolení (= souhlas) i odmítnutí nebo smazání cookies jsou vázána na použité zařízení a konkrétně použitý webový prohlížeč. Pokud používáte několik zařízení nebo webových prohlížečů, můžete rozhodnutí nebo nastavení provádět rozdílně pro každé zařízení / prohlížeč.

f. Pokud se rozhodnete nepoužívat cookies nebo je vymazat, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

6. Bezpečnost

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

7. Právní základ zpracování

a. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, představoval tento souhlas právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

b. Pro zpracování osobních údajů pro účely navázání kontaktů nebo plnění smlouvy s Vámi je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

c. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních závazků (např. pro uchovávání údajů), jsme k tomu oprávněni podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

d. Kromě toho zpracováváme osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Zachování funkčnosti našich IT systémů, ale také (přímý) marketing vlastních i cizích produktů a služeb (pokud se neprovádí na základě Vašeho souhlasu) a legislativně požadovaná dokumentace obchodních kontaktů jsou takovými oprávněnými zájmy. V souvislosti s požadovaným zvážením zájmů zohledňujeme zejména druh osobních údajů, účel zpracování, podmínky zpracování a Váš zájem o důvěrnost Vašich osobních údajů.

8. Vymazání Vašich osobních údajů

Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb, které ukládáme z bezpečnostních důvodů, po uplynutí sedmi dnů smažeme. Jinak Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení, které se na nás vztahují, v Evropské unii nebo třetích zemích, mají-li přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud není vymazání v jednotlivých případech možné, jsou odpovídající osobní údaje označeny s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

9. Práva dotčených osob

a. Jako osoba dotčená zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazání údajů (čl. 17 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

b. Pokud jste souhlasili se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů až do odvolání není tímto odvoláním dotčena. Nedotčeno zůstává i další zpracování těchto údajů podle jiného právního základu, jako je např. plnění právních závazků (viz část „Právní základ zpracování“).

c. Právo na námitku  
Z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, prováděného na základě čl. 6 odst. 1 e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování údajů založené na zvážení zájmů). Pokud podáte námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu s cílem výkonu oprávněných zájmů na základě zvážení těchto zájmů, máte mimo to právo kdykoli podat námitku bez udání důvodů.

d. Své požadavky nebo prohlášení prosím podle možností směřujte na následující kontaktní adresu: dataprotection.trucks@daimlertruck.com

e. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu vykonávajícího dozor nad dodržováním ochrany osobních údajů (čl. 77 GDPR).

10. Zpravodaj (Newsletter)

Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje (newsletter) nabízeného na našich webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení odběru použity pouze pro zasílání zpravodaje, pokud nedáte souhlas k širšímu použití. Odběr můžete kdykoliv ukončit zvolením možnosti odhlášení odběru, uvedené ve zpravodaji.

11. Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG


Díky centrální přístupové službě společnosti Daimler AG se můžete přihlásit na všechny webové stránky a do všech aplikací skupiny Daimler a jejích značek, které jsou s touto službou propojeny. Příslušné platné podmínky používání obsahují zvláštní předpisy upravující ochranu osobních údajů. Tyto podmínky používání si můžete stáhnout na příslušných přihlašovacích stránkách propojených webových stránek a aplikací.

12. Přenos dat příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor

a. Při využití poskytovatelů služeb (viz článek 4. d.) a předání údajů s Vaším svolením (= souhlasem) třetí straně (viz. článek 3. c) mohou být osobní údaje přeneseny příjemcům v zemích mimo Evropskou unii („EU“), Island, Lichtenštejnsko a Norsko (= Evropský hospodářský prostor) a tam mohou být i zpracovány, což platí zejména pro Indii.

b. V následujících zemích (na seznam zemí) existuje z pohledu EU přiměřená úroveň ochrany pro zpracování osobních údajů v souladu s normami EU (tzv. rozhodnutí o přiměřenosti). S příjemci v jiných zemích sjednáme použití standardních smluvních doložek EU, závazných podnikových předpisů nebo jiné přípustné mechanismy, abychom zajistili „přiměřenou úroveň ochrany“ podle daných zákonných požadavků. Příslušné informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 9.d.

 

Stav: září 2023

Nahoru