Autorské právo

Copyright 2022 Daimler Truck AG. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky, grafiky, zvukové, video súbory a animačné súbory ako aj ich úpravy podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nemožno ich kopírovať na obchodné účely alebo kvôli šíreniu, ani meniť alebo používať na iných webových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler Truck AG obsahujú materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých, ktorí ho poskytli.

 

Produkty a ceny

Po redakčnej uzávierke jednotlivých stránok mohlo dôjsť k zmenám produktov a výkonov. Zmeny konštrukcie, tvaru, odchýlky farebného odtieňa ako aj zmeny rozsahu dodávok a výkonov zo strany výrobcu sú počas dodacej lehoty vyhradené, pokiaľ by tieto zmeny alebo odchýlky boli pri zohľadnení záujmov Daimler Truck AG pre zákazníka akceptovateľné. Obrázky môžu obsahovať aj príslušenstvo, osobitnú výbavu alebo iné časti, ktoré nepatria k sériovému rozsahu dodávok a výkonov. Odchýlky farieb sú technicky podmienené. Jednotlivé stránky môžu obsahovať typy a výkony, ktoré sa nenachádzajú v ponuke jednotlivých krajín. Výpovede o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch platia len pre Spolkovú republiku Nemecko. S výhradou inak znejúcej úpravy v predajných a dodacích podmienkach platia ceny platné v deň dodávky. Pre našich zmluvných partnerov sa pod cenami rozumejú nezáväzné cenové doporučenia. Kontaktujte prosím niektorú z našich pobočiek alebo zmluvného partnera ohľadom aktuálneho stavu.

 

Obchodné značky

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na internetových stránkach Daimler Truck AG zákonom chránené ochranné známky Daimler Truck AG, čo platí hlavne pre názvy modelov ako aj všetky logá a znaky spoločnosti.

Rechtliche Hinweise  a Mercedes-Benz sú ochranné známky spoločnosti Mercedes-Benz Group AG

Licenčné práva

Daimler Truck AG vám chce ponúknuť inovatívny a informatívny internetový program. Dúfame preto, že sa nášmu kreatívnemu stvárneniu potešíte rovnako ako my. Napriek tomu Vás prosíme o porozumenie, keďže Daimler Truck AG musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane patentov, obchodných značiek a autorského práva a tieto internetové stránky nezaručujú žiadne licenčné práva na duševné vlastníctvo Daimler Truck AG.

Rechtliche Hinweise  a Mercedes-Benz podliehajú ochrane duševného vlastníctva spoločnosti Mercedes-Benz Group AG. Používajú sa na základe licencie Daimler Truck AG.

Upozornenia týkajúce sa prediktívnych výpovedí

Internetové stránky, Investor Relations Releases, výročné a polročné správy, výhľady, prezentácie, audio a video prenosy z akcií (priame alebo zo záznamu) a iné dokumenty na tejto webovej stránke obsahujú okrem iného aj výpovede ohľadom budúceho vývoja, ktoré sa opierajú o aktuálny odhad manažmentu. Slová ako "anticipovať", "predpokladať", "veriť", "odhadnúť", "očakávať", "zamýšľať", "môcť/mohli by", "plánovať, "premietať", "mali by" a iné podobné výrazy vyjadrujú výpovede ohľadom budúceho vývoja. Takéto výpovede podliehajú určitým rizikám a neistotám. Ako príklad uvedieme pokles konjunktúry v Európe alebo Severnej Amerike, zmeny kurzu, úrokových mier a cien surovín, zavedenie nových produktov na trh konkurenčnými spoločnosťami, viac predajných stimulov, úspešné uvedenie nového obchodného modelu pre smart, ako aj pokles predajných cien ojazdených vozidiel. Ak by sa objavil niektorý z faktorov neistoty alebo iná nepostihnuteľnosť (niektoré z nich sú uvedené pod nadpisom "Riziková správa" v aktuálnej výročnej správe Daimler Truck AG ako aj pod nadpisom "Risk Factors" v aktuálnej výročnej správe Daimler Truck AG vo formulári 20-F, ktorý bol odovzdaný na Dozornom úrade pre burzu cenných papierov USA) alebo by sa predpoklady v týchto výpovediach ukázali ako nesprávne, môžu sa skutočné výsledky značne odlišovať od výsledkov uvedených alebo implicitne vyjadrených v týchto výpovediach.

Nie je našim úmyslom ani neručíme za priebežné aktualizovanie výpovedí o budúcom vývoji, pretože výlučne závisia od okolností v deň ich zverejnenia.

 

Ručenie

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú súhlas alebo záruku, či už výslovnú alebo nevyslovenú. Najmä neznamenajú nevyslovený prísľub alebo záruku týkajúcu sa vlastnosti, predajnosti, vhodnosti pre určité účely, alebo že nedôjde k porušeniu zákonov a patentov.

Na našich stránkach nájdete aj linky k iným internetovým stránkam. Chceme Vás upozorniť na to, že nemáme vplyv na vzhľad a obsah týchto stránok. Nemôžeme preto ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu uvádzaných informácií. Na základe týchto skutočností sa dištancujeme od obsahu týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky linky k externým stránkam a ich obsahom na našich internetových stránkach.

Európska komisia vytvorila internetovú platformu na riešenie sporov online (tzv. “RSO platforma“). RSO platforma predstavuje jednotný bod pre mimosúdne riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných vzťahov z nákupov online. Na RSO platformu sa môžete dostať po kliknutí na:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Hore